Organisatie van de zorg

Nieuw akkoord tussen verzekeraars en zorgverleners: wat verandert er voor leden?

Elk jaar onderhandelen verzekeraars en zorgverleners over overeenkomsten. Hun doel? Ervoor zorgen dat verzekerden een veilige prijs en toegang tot zorg van hoge kwaliteit hebben. Deze overeenkomsten hebben betrekking op prestaties van artsen, tandartsen, logopedisten, kinesitherapeuten, psychologen en verloskundigen. 

Deze overeenkomsten hebben rechtstreeks betrekking op de zorgverleners en hebben ook een directe en indirecte impact op de patiënt: direct, omdat deze maatregelen de toegang tot bepaalde soorten zorg en de kwaliteit ervan vergemakkelijken; indirect, omdat de naleving van de overeenkomsten door de dienstverleners de extra kosten voor de patiënt beperkt. 

Dit zijn de belangrijkste veranderingen voor patiënten in de recente overeenkomsten:

Afbeelding
consultation-prestataire-de-soin

Een flexibelere benadering van logopedie  

Er is een overeenkomst bereikt tussen logopedieverenigingen en verzekeraars, die een aantal veranderingen inhoudt. Deze veranderingen, die in 2024 van kracht worden, moeten logopediebehandelingen flexibeler en toegankelijker moeten maken. 

De monitoringovereenkomst duurt nu 2 jaar en , en het wordt makkelijker om een verlenging aan te vragen. Het zal bijvoorbeeld niet langer nodig zijn om een voortgangsverslag in te dienen bij het ziekenfonds. Tot slot zal het zal hierdoor mogelijk zijn om de sessies meer in de tijd te spreiden, wat praktisch is voor meer geïndividualiseerde zorg. Dit maakt het bijvoorbeeld makkelijker om terugval van bepaalde aandoeningen te behandelen, zoals stotteren bij tieners.

Einde aan toeslagen voor patiënten die in aanmerking komen voor een verhoogde tegemoetkoming

Voor patiënten die in aanmerking komen voor een verhoogde tegemoetkoming wordt het binnenkort verboden om ereloonsupplementen aan te rekenen voor ambulante behandelingen, ongeacht of de arts wel of niet geconventioneerd is. Het verbod geldt alleen voor honoraria die door een verplichte verzekering worden gedekt. Deze maatregel zal geleidelijk in werking treden vanaf januari 2025 en moet ervoor zorgen dat de gezondheidszorg eerlijk en voor iedereen toegankelijk is. In andere sectoren van de gezondheidszorg gelden nu al geen ereloonsupplementen meer voor deze groep.

Concreet is dit wat er verandert:

  • Vanaf 1 januari 2025 zullen patiënten die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming (leefloon, IGO, kinderen met een handicap, enz.) niet langer worden onderworpen aan ereloonsupplementen, tenzij de patiënt een speciaal verzoek heeft ingediend.
  • Vanaf 1 januari 2026 zal dit verbod ook gelden voor patiënten die recht hebben op een verhoogde uitkering, inclusief patiënten met een huishoudinkomen dat een bepaald plafond niet overschrijdt.

Deze hervorming zal de gezondheidszorg toegankelijker maken en tegelijkertijd hoge kwaliteit binnen de zorg waarborgen. 

Zodra deze maatregel in werking treedt, zullen de ziekenfondsen de betrokken leden identificeren en informeren. Artsen zullen hun deontologische code aanhouden door geen patiënten te weigeren op basis van extra kosten.

Meer inclusieve tandheelkundige zorg

De onlangs gesloten overeenkomst tussen de tandheelkundige sector en de ziekenfondsen zet nieuwe maatregelen in gang om tandheelkundige zorg toegankelijker en inclusiever te maken voor patiënten met speciale behoeften, kinderen en ouderen.  

Concreet is dit wat er verandert:

  • Het remgeld van de patiënt wordt ook verhoogd met €0,50 vanaf 19 jaar, behalve voor patiënten die zijn vrijgesteld van remgeld. Deze toeslag helpt de toegang tot zorg te financieren voor mensen met speciale behoeften, jonge kinderen en senioren.
  • De behandeling van patiënten met speciale behoeften wordt verbeterd, bijvoorbeeld patiënten met mondaandoeningen na een kankerbehandeling of mensen met cognitieve beperkingen. De toegang tot tandheelkundige zorg voor deze personen wordt beter gefinancierd, zonder extra kosten voor de betrokken patiënten. Hetzelfde geldt voor patiënten waarbij meerdere of alle tanden ontbreken (anodontie, oligodontie).
  • In een vergrijzende samenleving waarbij de levensverwachting toeneemt, vereist het waarborgen van een optimale levenskwaliteit ook adequate tandheelkundige zorg op oudere leeftijd. Daarom worden de leeftijdsgrenzen voor bepaalde behandelingen verhoogd. De vergoeding voor een jaarlijks preventief mondonderzoek zal zoals in 2023 ook na de leeftijd van 80 jaar worden vergoed. De vergoeding voor tandvleesonderzoeken wordt verhoogd van 55 naar 65 jaar en voor reinigen onder het tandvlees van 60 naar 65 jaar. Vroege orthodontische behandeling zal voor de leeftijd van 9 jaar moeten beginnen, maar hoeft niet meer op die leeftijd afgerond te zijn. 

Deze maatregelen treden alleen in werking als de regering in de komende weken een akkoord bereikt. Op dit moment stellen tandartsen hun eigen tarieven vast, of ze nu wel of niet geconventioneerd zijn.

Daarnaast worden de ereloonsupplementen voor personen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming in 2 fases afgeschaft, eerst in januari 2025 en daarna in januari 2026.