Pleidooi

Het departement Vertegenwoordiging en Studies richt zich op de thema’s die als prioritair worden beschouwd voor onze organisatie, waarbij getracht wordt de voorstellen te doen evolueren opdat deze zouden aansluiten bij onze waarden en bij de belangen van onze verzekerden.

Afbeelding
plaidoyer-metier-mloz

Onze standpunten en inzichten worden verder ontwikkeld en versterkt door voortdurend in overleg te gaan met de verschillende actoren uit de gezondheidszorg. Het ontwikkelen van een toegankelijke, financieel duurzame gezondheidszorg en ziekte- en invaliditeitsverzekering (ZIV) gebaseerd op een visie en wetenschappelijke inzichten, is hierbij onze drijfveer. 

Vandaag wordt in onze werkzaamheden de klemtoon gelegd op volgende prioritaire thema’s:

  • Organisatie van zorg (eerstelijns, ziekenhuizen, ouderen, ...)
  • Ziektepreventie en health literacy
  • Mentale gezondheid
  • Geneesmiddelen
  • Arbeidsongeschiktheid
  • Milieu en gezondheid
  • Digitalisering
  • Governance en overleg

Op alle beleidsniveaus

Het gezondheidsbeleid in België wordt bepaald op verschillende beleidsniveaus, namelijk het Belgische, regionale en Europese. Het is essentieel om de impact van en de link tussen de beslissingen van de verschillende overheden goed te monitoren. België heeft een ingewikkelde bevoegdheidsverdeling tussen het federale en regionale niveau. Terwijl op het federaal niveau het beheer van de ziekte- en invaliditeitsverzekering en de organisatie van ons gezondheidssysteem centraal staan, gebruiken de regionale overheden voluit de bevoegdheden inzake gezondheid en welzijn waarover ze beschikken sinds de 6e staatshervorming. Het departement Vertegenwoordiging en Studies behoudt het overzicht over deze verschillende beleidsniveaus door te waken over coherentie, maar ook om de verschillende overheden aan te sporen goed samen te werken, zeker wanneer het complementaire bevoegdheden betreft om een bepaalde doelstelling te realiseren.

In Wallonië en Brussel is het federale model van medebeheer van het systeem overgenomen. Zo nemen de Brusselse en Waalse ziekenfondsen naast de sociétés mutualités régionales (regionale maatschappijen voor onderlinge bijstand) actief deel aan de technische, budgettaire en strategische besprekingen over regionale dossiers inzake zorg en gezondheid. Vanuit het departement Vertegenwoordiging en Studies nemen de experten deel aan de werkzaamheden van deze regionale overlegfora.

Invloed van Europa

Europa speelt eveneens een belangrijke rol in het gezondheidsbeleid. 80% van onze regelgeving vindt zijn oorsprong in de Europese regelgeving. Ook dit beleidsniveau moet het departement Vertegenwoordiging en Studies van nabij opvolgen en dit in samenwerking met de Europese koepel, de Association Internationale de la Mutualité (AIM). De toegang tot betaalbare geneesmiddelen, de uitwisseling van elektronische gezondheidsgegevens of de normen van luchtkwaliteit in Europa zijn maar enkele voorbeelden van dossiers die op Europees niveau besproken en beslist worden.

Samenwerken met andere departementen

Het ontwikkelen van standpunten en voorstellen gebeurt steeds op basis van de inzichten en aanbevelingen die door de cel studies ontwikkeld worden binnen het departement Vertegenwoordiging en Studies. Daarbij is ook overleg met andere departementen van de Landsbond, zoals Operations en Expertise, Finance en Legal, van groot belang. Om naar een breder publiek onze visie en standpunten te communiceren werken het departement Vertegenwoordiging en Studies en het departement Communicatie nauw samen, zoals bijvoorbeeld voor het samenstellen van nieuwsbrieven of bij de organisatie van een jaarlijks symposium rond een centraal thema.

Contacteer Vertegenwoordiging en Studies

rns@mloz.be