Begeleiding in geval van arbeidsongeschiktheid

Met meer dan 450.000 arbeidsongeschikte personen, vormt arbeidsongeschiktheid een belangrijke uitdaging voor de Onafhankelijke Ziekenfondsen.

Afbeelding
accompagnement incapacite de travail

Wat is arbeidsongeschiktheid?

We spreken van arbeidsongeschiktheid wanneer iemand door een ziekte of een ongeval niet meer kan gaan werken. Arbeidsongeschikt zijn betekent ook dat het inkomen van die persoon aanzienlijk is verminderd.

Arbeidsongeschiktheid kan enkele weken, maanden of zelfs langer duren. Aan het begin van de arbeidsongeschiktheid heeft men recht op gewaarborgd loon via de werkgever. Deze periode duurt 14 dagen voor arbeiders en 30 dagen voor bedienden. Na deze termijn neemt het ziekenfonds de fakkel over en heeft men recht op een vervangingsinkomen, dat we gewoonlijk de ‘uitkeringen’ noemen.

Belangrijk om te weten: ook als werkloze of zelfstandige kan men arbeidsongeschikt erkend worden!

Meer weten over arbeidsongeschiktheid?

Lees onze FAQ over dit onderwerp

Opnieuw gaan werken tijdens een periode van arbeidsongeschiktheid?

Tijdens een periode van arbeidsongeschiktheid bestaat de mogelijkheid om geleidelijk aan het werk te hervatten. Dit kan door deeltijds opnieuw aan de slag te gaan. Bovendien kan de werkhervatting ook vergemakkelijkt worden door aanpassingen aan de job.

Terug aan de slag gaan tijdens en na een periode van arbeidsongeschiktheid, heeft bovenal een positieve impact op het sociaal en financieel welzijn van de persoon in kwestie.

Deeltijdse werkhervatting

Bij arbeidsongeschiktheid bestaat de mogelijkheid om het werk deeltijds te hervatten. Dat betekent dat men gaat werken met aangepaste uren, bijvoorbeeld enkele uren per dag of enkele dagen per week. Een deeltijdse werkhervatting kan bovendien vanuit financieel standpunt een voordelige oplossing blijken: de uitkeringen zullen niet noodzakelijk verminderd worden.

Een deeltijdse werkhervatting moet wel steeds aangevraagd worden bij het ziekenfonds via een officieel formulier. Het is de adviserend arts van het ziekenfonds die toelating moet geven om het werk deeltijds te hervatten. Wie aangesloten is bij Helan, vindt de praktische informatie hierover hier terug.

Bijkomende info over deeltijdse werkhervatting? Lees onze folder ‘Ik wil het werk deeltijds hervatten’

incapacite travail reinsertion

Wat is de rol van de adviserend arts?

role medecin conseils

De adviserend arts verifieert of iemand al dan niet beantwoordt aan de medische voorwaarden om arbeidsongeschikt te zijn. Hij verzekert de medische opvolging en beoordeelt of iemand deeltijds het werk kan hervatten.

Daarnaast gaat hij na of iemand recht heeft op een tegemoetkoming voor een behandeling, geneesmiddel of medische verstrekking.

De brochure ‘De adviserend arts van je ziekenfonds’ gaat uitgebreid in op de opdrachten en verantwoordelijkheden van de adviserend arts.

Nood aan begeleiding door een terug-naar-werkcoördinator?

Terug-naar-werkcoördinatoren begeleiden personen in arbeidsongeschiktheid bij hun terugkeer naar de arbeidsmarkt. Het gaat steeds om een vrijwillig traject waarbij de coördinator ondersteuning en begeleiding biedt om aangepast werk te bekomen bij de werkgever, op zoek te gaan naar ander werk of een opleiding te volgen.

Belangrijk! Personen die zonder extra begeleiding willen terugkeren naar de arbeidsmarkt, zijn vanzelfsprekend vrij om dat te doen zonder terug-naar-werkcoördinator.

Iedere aanvraag voor een traject wordt steeds met de adviserend arts besproken. Daarnaast werkt de coördinator ook nauw samen met de multidisciplinaire teams in de medische kabinetten. Maar de coördinator doet ook een beroep op een netwerk van specialisten buiten het ziekenfonds, zoals de arbeidsbemiddelingsdiensten of de dienst voor preventie op het werk.

incapacite travail coordinateur

Er zijn twee voorwaarden om een terug-naar-werktraject te mogen starten:

 • De persoon in kwestie is een arbeidsongeschikt erkende werknemer, zelfstandige of werkloze. 
 • Zijn of haar gezondheid laat toe om de eerste stappen te zetten richting een terugkeer naar werk.

Hoe een terug-naar-werktraject starten?

Er zijn drie mogelijke manieren om een terug-naar-werktraject te starten

 • Op initiatief van de adviserend arts 
  Na 10 weken arbeidsongeschiktheid stuurt het ziekenfonds een medische vragenlijst op. Personen die hulp nodig hebben bij het invullen hiervan, kunnen terecht bij het ziekenfonds of bij de terug-naar-werkcoördinator (bij de eerste afspraak). In de vierde maand van arbeidsongeschiktheid maakt de adviserend arts vervolgens een inschatting van de mogelijkheden, op basis van het medisch dossier en deze ingevulde medische vragenlijst. Bij een gunstige inschatting, zal de adviserend arts doorverwijzen naar de terug-naar-werkcoördinator. Ongeveer een maand na dit gunstig medisch advies, plant de coördinator een afspraak in. Een doorverwijzing van de adviserend arts naar de terug-naar-werkcoördinator is mogelijk op elk ogenblik van de arbeidsongeschiktheid: ook wie al een hele tijd arbeidsongeschikt is, kan worden doorverwezen. 
 • Op initiatief van de verzekerde 
  Op om het even welk moment van de arbeidsongeschiktheid, kan de verzekerde een aanvraag indienen om een traject op te starten. Indien nodig, stuurt het ziekenfonds eerst een medische vragenlijst op. Deze moet binnen de twee weken worden ingevuld en terugbezorgd aan het ziekenfonds. Wie daarbij hulp nodig heeft, kan hiervoor steeds terecht bij het ziekenfonds zelf of bij de coördinator tijdens de eerste afspraak. Ongeveer een maand na het indienen ervan, legt de coördinator een eerste afspraak vast. Afhankelijk van de situatie van de persoon, wordt dan een traject op maat uitgestippeld. Onderaan op deze pagina staat vermeld hoe men een aanvraag kan indienen. 
 • Via de dienst voor arbeidsbemiddeling 
  Wie erkend is in invaliditeit maar toch stappen wil ondernemen om weer aan het werk te gaan, kan zich aanbieden bij de regionale tewerkstellingsdienst. Zij zullen de verzekerde begeleiden en tijdens dit traject in nauw overleg staan met de terug-naar-werkcoördinator. 

Voor de ene persoon is het haalbaar om terug volledig aan het werk te gaan, terwijl iemand anders dit beter geleidelijk aan doet. Net daar speelt de coördinator een belangrijke rol: hij of zij gaat, voor wie langdurig ziek is en hier nood aan heeft, actief opzoeken, helpen, wegwijs maken én begeleiden naar werk. Als dat kan, bij de bestaande werkgever. Maar als dat niet kan, begeleidt de coördinator de mensen in hun zoektocht naar alternatieve pistes.

Contact opnemen met een terug-naar-werkcoördinator kan met dit formulier 

Of laat een bericht na op het telefoonnummer 02 422 44 92, waarna de coördinator contact opneemt.