Ik ben een zelfstandige in arbeidsongeschiktheid. Moet ik dan dezelfde regels volgens als een werknemers die arbeidsongeschikt is?

Als zelfstandige in arbeidsongeschiktheid moet je rekening houden met andere dingen dan een werknemer die arbeidsongeschikt is. 
Eerst en vooral mag je het werk niet deeltijds hervatten zonder toelating van de adviserend arts. Je moet eerst een schriftelijke bevestiging van die toelating hebben gekregen. Een werknemer mag wel al deeltijds beginnen werken, zonder de schriftelijke beslissing te hebben ontvangen. 
Ook de administratieve duur van je arbeidsongeschiktheid is anders dan bij een werknemer. Dit hangt af van welke werkhervatting er is voorzien: volledige of niet volledige re-integratie. Vraag hierover meer uitleg aan je ziekenfonds.
Als zelfstandige zal je tijdens de eerste 6 maanden van je deeltijdse werkhervatting je volledige uitkeringen krijgen. Vanaf de 7e maanden worden die verminderd met 10%. Als je voor een langere periode deeltijds gaat werken, zal vanaf het begin van het 4e jaar, je recht op uitkeringen beoordeeld worden op basis van je beroepsinkomsten. 
Tot slot is ook het formulier dat je als zelfstandige dient in te vullen anders dan bij een werknemer. Als zelfstandige staat op jouw formulier enkel het onderdeel ‘vraag tot toelating’ voor de adviserend arts van het ziekenfonds. Bij een werknemer bestaat het formulier uit twee onderdelen: ‘aangifte’ voor de administratieve dienst van het ziekenfonds en ‘aanvraag tot toelating’ voor de adviserend arts.

Ik ben arbeidsongeschikt, maar wil wel vrijwilligerswerk uitvoeren. Kan dit?

Het is aangewezen (dus niet verplicht) dat je de adviserend arts van je ziekenfonds op de hoogte brengt. Activiteiten waarbij je geen loon ontvangt of die louter occasioneel zijn, vereisen geen toestemming van de adviserend arts. Vraag na bij je ziekenfonds om zeker te zijn wat jij het beste doet.

Wat als ik opnieuw herval en niet langer deeltijds kan werken?

Als je hervalt en niet langer deeltijds het werk kan uitvoeren, moet je een nieuwe aanvraag indienen bij de adviserend arts. Hij zal jouw situatie evalueren. 

Ik heb deeltijds het werk hervat, maar mijn uurrooster is veranderd? Moet ik iets doen?

De adviserend arts evalueert of je deeltijds kan werken. Daarom is het belangrijk dat hij op de hoogte is van een wijziging in je uurrooster. Je moet daarom een nieuwe aanvraag voor deeltijdse werkhervatting indienen bij de adviserend arts, voor je uurrooster wijzigt. Zo kan de adviserend arts evalueren of de nieuwe uren geschikt zijn voor je medische toestand. 

Ik heb mijn werk deeltijds hervat tijdens mijn eerste jaar arbeidsongeschiktheid, maar ben nog niet in staat terug 100% te werken. Toch nadert de einddatum van mijn arbeidsongeschiktheid. Wat moet ik doen als ik dit wil verlengen?

Als je tijdens het eerste jaar dat je arbeidsongeschiktheid bent, ook wel primaire arbeidsongeschiktheid genoemd, deeltijds aan het werk bent, moet je nog steeds verlengingen indienen. Ook tijdens het deeltijdse werk moet je arbeidsongeschiktheid aangegeven zijn via een ‘Getuigschrift van arbeidsongeschiktheid’.
Dat betekent dat je in die periode nog regelmatig uitgenodigd zal worden voor een gesprek bij de adviserend arts. Hij zal je situatie evalueren. 
 

In het geval de adviserend arts je aanvraag weigert, wat is de impact op je uitkeringen?

Je moet onmiddellijk stoppen met werken. Je loon en je uitkering die je kreeg tijdens de periode van deeltijds werk mag je behouden. Vanaf de datum van de weigering van je aanvraag krijg je opnieuw een voltijdse uitkering.

In het geval de adviserend arts je aanvraag goedkeurt, wat is de impact op je uitkeringen?

Elk maand geeft je werkgever door hoeveel uren je hebt gewerkt. Op basis van die informatie zal het ziekenfonds je uitkering berekenen.

Wie bepaalt de datum van de toestemming gedeeltelijke werkhervatting?

De adviserend arts bepaalt vanaf welke dag je de toestemming krijgt om gedeeltelijke te werk te hervatten.

Hoe snel tijdens mijn arbeidsongeschiktheid kan ik toestemming krijgen voor een gedeeltelijke werkhervatting?

Om deeltijds je werk te hervatten, heb je de toestemming van de adviserend arts nodig. Je moet gedurende minstens 1 dag al je werkactiviteiten hebben stopgezet, om te mogen ingaan op die deeltijdse werkhervatting.

Ik ben arbeidsongeschikt, maar kreeg de toestemming van de adviserende arts om deeltijds te gaan werken. Hoelang is deze toestemming geldig?

De toestemming is maximum 2 jaar geldig. 
Je zal in die tijd nog regelmatig uitgenodigd worden voor een gesprek met je adviserend arts, zodat hij de situatie kan evalueren.
De adviserend arts van het ziekenfonds kan de toelating vernieuwen voor een maximale periode van 2 jaar.

Ik heb mijn aanvraag voor deeltijdse werkhervatting te laat ingediend. Welke gevolgen heeft dit?

Het is belangrijk dat je de aanvraag voor deeltijdse werkhervatting indient voor je het werk deeltijds hervat. 
Zelfs als je de toestemming van je adviserende arts al hebt gekregen, moet je nog een aanvraag opsturen om de erkenning van je arbeidsongeschiktheid te laten verlengen. 
Ben je te laat met deze aanvraag, dan kan je hiervoor een sanctie krijgen. Daarom is het heel belangrijk om het aanvraagformulier naar je ziekenfonds op te sturen, ten laatste op de eerste werkdag die onmiddellijk voorafgaat aan je werkhervatting. Bijvoorbeeld, je begint op maandag deeltijds te werken. Dan stuur je ten laatste de vrijdag voordien het aanvraagformulier naar je ziekenfonds. 
Informeer bij je ziekenfonds om te weten wanneer jij die aanvraag ten laatste moet indienen.

Wanneer moet de adviserend arts zijn beslissing nemen?

De adviserend arts heeft 30 dagen de tijd om zijn akkoord te geven. Maar je kan het werk hervatten voor je de toelating van de adviserend arts hebt gekregen.

Kan ik het werk hervatten, voor ik toelating heb gekregen van de adviserend arts?

Als je werknemer bent en je de aanvraag tijdig indient, kan je weer deeltijds aan de slag. Je mag het werk hervatten voor je de toelating van de adviserend arts hebt gekregen. Je hoeft dus niet te wachten tot je meer nieuws hebt over de goedkeuring van je aanvraag. Als zelfstandige heb je wel eerst de schriftelijke toelating van de adviserend arts nodig.

Hoe bezorg ik het formulier ‘Aanvraag van een gedeeltelijk werkhervatting tijdens de arbeidsongeschiktheid’ aan mijn ziekenfonds?

Je bezorgt het formulier via post of door afgifte van het formulier aan je ziekenfonds.

Ben ik verplicht toelating te vragen aan de adviserend arts om een re-integratietraject op te starten?

Als de preventieadviseur-arbeidsarts het re-integratieplan heeft opgesteld, ben je niet verplicht om een toelating aan de adviserend arts te vragen.

Wat met ontslag tijdens mijn arbeidsongeschiktheid of re-integratietraject?

Je werkgever mag je tijdens je arbeidsongeschiktheid ontslaan voor andere redenen dan je arbeidsongeschiktheid, maar je opzegtermijn gaat pas van start wanneer je terug aan het werk kan. Werd je al ontslagen voor je arbeidsongeschiktheid, dan wordt je opzegtermijn opgeschort. Bezorg in geval van ontslag een kopie van je C4 aan je ziekenfonds.

Als het re-integratietraject ten einde is, kan de werkgever een C4 omwille medische redenen geven.

Als je van je werkgever een wettelijke opzeggingsvergoeding krijgt voor je ontslag moet je dit zeker melden aan je ziekenfonds.  Een opzeggingsvergoeding mag niet gecombineerd worden met een uitkering voor arbeidsongeschiktheid. Geef dus op tijd door aan je ziekenfonds dat je een opzeggingsvergoeding ontvangen hebt, om te voorkomen dat je later je ziekte-uitkering moet terugbetalen.

Wanneer kan ik een aanvraag tot herscholing indienen?

Je kan op elk moment tijdens het re-integratietraject een aanvraag tot herscholing indienen.

Wanneer krijg ik antwoord van de adviserend arts in verband met mijn re-integratie?

De adviserend arts moet binnen drie weken na de ontvangst van een kopie van het re-integratieplan reageren.

Wat gebeurt er met mijn uitkering tijdens een herscholingstraject?

Een herscholing kan meerdere jaren duren. In die periode krijg je nog altijd je uitkering voor je arbeidsongeschiktheid. Zodra je de herscholing hebt afgerond, moet je actief op zoek gaan naar werk en ingaan op een aanbod tot tewerkstelling.

Wie betaalt voor mijn herscholing?

Je ziekenfonds kan onder bepaalde voorwaarden een deel van de herscholing betalen. Dan gaat het om  bijvoorbeeld inschrijvingskosten, materiaal of verplaatsingskosten.

Hoe kan ik een re-integratietraject opstarten?

Het initiatief om een re-integratietraject effectief op te starten kan van de adviserend arts van je ziekenfonds komen. Maar je mag ook zelf een aanzet geven. Binnen de 2 maanden na de aangifte van je arbeidsongeschiktheid zal de adviserend arts de eerste stap zetten om eventueel traject op te starten.
Als je werknemer bent met een arbeidsovereenkomst, zal het re-integratietraject voornamelijk via de arbeidsgeneesheer verlopen.

Ik ben arbeidsongeschikt. Kom ik in aanmerking voor een re-integratietraject?

Een re-integratietraject wordt via de adviserend arts van je ziekenfonds opgestart. Je komt in aanmerking als je arbeidsongeschikt ben geworden vanaf 2017 en opnieuw wilt gaan werken volgens aangepaste maatregelen. Concreet betekent dit een traject van geleidelijke werkhervatting, aangepaste of andere job, of volledige herscholing.

Welke formulier(en) moet ik invullen om tijdens mijn arbeidsongeschiktheid deeltijds te beginnen werken?

Om tijdens de arbeidsongeschiktheid deeltijds het werk te hervatten, moet je een specifiek aanvraagformulier invullen: ‘Aanvraag van een gedeeltelijke werkhervatting tijdens de arbeidsongeschiktheid’. 

Ditzelfde aanvraagformulier is ook nodig om de toelating van de adviserend arts aan te vragen.

Stuur het aanvraagformulier naar het ziekenfonds ten laatste op de eerste werkdag die onmiddellijk voorafgaat aan uw werkhervatting. Start je bijvoorbeeld op maandag met een deeltijdse werkhervatting? Dan moet je ten laatste de vrijdag voordien dit document opsturen naar je ziekenfonds.

Het is belangrijk dat je alle gevraagde gegevens op het formulier invult. Controleer extra of de datum van werkhervatting ingevuld is!
 

Als ik terug deeltijds wil beginnen werken, aan welke administratieve voorwaarden moet ik dan voldoen?

Je moet uiterlijk de eerste werkdag die aan die hervatting voorafgaat een verplicht voorafgaandelijke aangifte doen bij je ziekenfonds. Bovendien moet de adviserend arts van je ziekenfonds de toelating geven om deze deeltijdse activiteit uit te oefenen tijdens de arbeidsongeschiktheid.

Ik werd arbeidsongeschikt erkend door de adviserend arts, maar wil graag deeltijds terug beginnen werken. Kan dit?

Als je arbeidsongeschikt werd erkend, mag je een deeltijdse activiteit hervatten, maar dan moet je wel aan enkele voorwaarden voldoen.

 • Medisch gezien ben je nog steeds voor minstens 50% arbeidsongeschikt.
 • Het uitoefenen van die werkhervatting is verenigbaar met je gezondheidstoestand.  

De adviserend arts beslist of je in aanmerking komt om deeltijds te werken. 

Betreffende een activiteit als vrijwilliger?

Met het oog op de rechtszekerheid is het aangewezen (dus niet verplicht) dat de betrokkene de adviserend arts verzoekt.

M.a.w. activiteiten zonder economische meerwaarde of die louter occasioneel zijn, vereisen geen toestemming.

Laattijdige aangifte/aanvraag?

Bij een niet-naleving door de gerechtigde van de termijn en voorwaarden van de aangifte/aanvraag tot toelating van de deeltijdse werkhervatting tijdens de arbeidsongeschiktheid, is een sanctie van toepassing wanneer de aangifte laattijdig is.  

De maximale toegelaten duur van de deeltijdse werkhervatting?

De maximale toegelaten duur wordt op 2 jaar vastgesteld.

De adviserend arts van het ziekenfonds kan echter steeds de toelating voor een maximale periode van 2 jaar vernieuwen.

GDPR - Hoe oefen ik mijn rechten uit?

U kunt een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag sturen naar onze Data Protection Officer (privacy@mloz.be) of u kunt deze versturen op het volgende postadres: Lennikse Baan 788A, 1070 Anderlecht. Vergeet niet om een kopie van de voor- en achterkant van uw identiteitskaart bij te voegen.

U kunt ook contact opnemen met onze Data Protection Officer via de volgende link. Als we twijfelen aan uw identiteit, dan is het mogelijk dat wij bijkomende informatie zullen vragen om uw identiteit te bevestigen.

Welke rechten kent GDPR toe?

Wat is dat juist, het recht van de persoon om geïnformeerd te worden?

Dit betekent dat elk lid het recht heeft om geïnformeerd te worden over:

 • de gegevens die wij over haar/hem
 • hoe en waarom wij die gegevens gebruiken
 • hoelang wij de gegevens bewaren
 • op welke rechtsgrondslag het verzamelen van de gegevens gebaseerd is
 • hoe ze/hij andere rechten kan inroepen (zoals het recht om toegang te krijgen tot de eigen gegevens, om een verbetering te vragen,…).

Wat is dat juist, het recht op toegang?

Dit betekent dat elke persoon over wie wij persoonlijke informatie verzameld hebben (ongeacht of hij lid is of niet), het recht heeft om ons te vragen om welke informatie het juist gaat.  Wij zijn dan verplicht om alle informatie met hem of haar te delen.

Wat is dat juist, het recht om u te verzetten?

U hebt te allen tijde het recht om, om redenen die verband houden met uw bijzondere situatie, verzet aan te tekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens wanneer deze is gebaseerd op het algemeen belang of het legitieme belang van MLOZ, met inbegrip van het opstellen van profielen op basis van deze bepalingen.

Waarom niet de andere grondslagen van legitimiteit? Simpelweg omdat er mechanismen zijn om hetzelfde doel te bereiken: als de verwerking van uw gegevens op uw toestemming is gebaseerd, kunt u uw toestemming intrekken. Als de verwerking van uw gegevens gebaseerd is op een contract, heeft u de mogelijkheid om het contract op te zeggen. Als er een wet is, is het logisch dat men zich daar niet tegen kan verzetten.

Wat houdt het recht om bezwaar aan te tekenen tegen direct marketingdoeleinden juist in?

U kunt zich te allen tijde en zonder opgave van redenen verzetten tegen de verwerking van uw gegevens voor marketingdoeleinden en u hebt ook het recht om bezwaar te maken tegen het opstellen van profielen, voor zover deze betrekking hebben op marketing.

Wat is dat juist, het recht op rechtzetting?

U hebt het recht om van MLOZ zo snel mogelijk de rectificatie van onjuiste persoonsgegevens te bekomen.

Met het oog op de doeleinden van de verwerking hebt u ook het recht om van de entiteit die uw persoonsgegevens verwerkt, te verkrijgen dat die gegevens vervolledigd worden als ze onvolledig zijn, onder meer door het verstrekken van een bijkomende verklaring, dit voor zover uw rechten niet strijdig zijn met de wettelijke verplichtingen waaraan MLOZ zich moet houden.

Wat is dat juist, het recht op de overdraagbaarheid van de gegevens?

Dit betekent dat eenieder over wie informatie verzameld is, zijn persoonsgegevens in elektronische vorm kan verkrijgen of deze aan een nieuwe leverancier kan doorgeven. Voor MLOZ geldt deze GDPR-verplichting niet.

Wat is dat juist, het recht op de beperking van de verwerking?

Dankzij de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens is het in principe mogelijk om de persoonsgegevens te behouden, zij het rekening houdend met een beperking van het gebruik dat gemaakt mag worden van die gegevens. Wanneer een beperking van de verwerking gevraagd wordt, dan kan en mag MLOZ de gegevens alleen nog maar opslaan. In principe mag dan verder niets meer gebeuren met deze persoonsgegevens.

RGPD behandelt 4 gevallen met een beperking van de verwerking:

 • U betwist de juistheid van uw persoonsgegevens.  In dat geval, kan de verwerking van de gegevens beperkt worden gedurende een bepaalde periode die MLOZ moet toelaten om de juistheid van de gegevens te verifiëren
 • Hoewel de verwerking onwettig is, verzet u zich tegen het wissen van uw persoonsgegevens en eist u, in plaats daarvan, een beperking van het gebruik ervan
 • MLOZ heeft uw gegevens niet langer nodig, maar u hebt ze zelf nog nodig voor de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van uw rechten voor de rechtbank
 • U hebt zich tegen de verwerking gekant. In dat geval, kan de verwerking van de gegevens beperkt worden tijdens de verificatie die een antwoord moet geven op de vraag of de gerechtvaardigde doelstellingen die MLOZ nastreeft, voorrang moeten krijgen op de uwe.

Wat is dat juist, het recht  op het wissen van de gegevens (het recht om vergeten te worden)?

Eenieder heeft onder bepaalde voorwaarden het recht om te vragen dat de hem betreffende persoonsgegevens waarover wij beschikken, gewist zouden worden. Andere wettelijke bepalingen die ons verplichten om bepaalde gegevens gedurende een bepaalde periode te bewaren, hebben echter voorrang op GDPR.

Wat is dat juist, profilering?

Profilering bestaat erin dat een bedrijf de gegevens waarover het beschikt, gebruikt om te proberen op geautomatiseerde wijze verschillende ledenprofielen op te stellen en om het gedrag van elk lid te voorspellen, teneinde inhoud, beter op maat van het lid, te kunnen aanbieden.

GDPR - Welke zijn de wettelijke grondslagen voor een verwerking van gegevens in de verplichte verzekering?
 • In het kader van het beheer van de verplichte verzekering, verwerken wij persoonsgegevens op basis van de volgende artikelen GDPR:
  • Artikel 6.1. c: voor de naleving van de wettelijke verplichtingen waaraan MLOZ zich moet houden
  • Artikel 6.1. e: om de opdracht van algemeen belang van MLOZ uit te voeren
  • Artikel 6.1. f: op basis van de gerechtvaardigde belangen van MLOZ
  • Art 6.1. d en artikel 9.2 c: de bescherming van de vitale belangen van onze leden
  • Artikel 9.2. b:  uitvoering van de verplichtingen op het gebied van sociale zekerheid en sociale bescherming,
  • Artikel 9.2. f : in geval van vaststelling, uitoefening of verdediging van een recht voor de rechtbank
  • Artikel 9.2. g : op grond van zwaarwegende redenen van algemeen belang naar Belgisch recht
  • Artikel 9.2. h): voor de beoordeling van de arbeidsgeschiktheid, het verstrekken van gezondheidszorg of sociale diensten of  behandelingen, dan  wel  het  beheren van  gezondheidszorgstelsels en  -diensten of  sociale stelsels en  diensten,
  • Artikel 9.2. i:  wanneer er redenen van volksgezondheid zijn
  • Artikel 9.2. j: en artikel 89: in het geval van wetenschappelijk, historisch of statistisch onderzoek
  • artikel 87: voor de verwerking van het Rijksregisternummer
 • Daartoe baseren we ons onder meer op de volgende specifieke wetten en hun uitvoeringsbesluiten:
  • Wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen op het gebied van de verplichte verzekering en de aanvullende verzekering
  • Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, KB van 3 juli 1996 en andere
  • Wet van 15 januari 1990 over de oprichting van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, KB van 4 februari 1997 en andere
  • Wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen, en KB van 5 december 1986 over het gebruik ervan in de ziekte- en invaliditeitsverzekering
  • Wet van 21 augustus 2008 houdende oprichting en organisatie van het eHealth-platform
  • Wet van 11 april 1995 tot invoering van het Handvest van de sociaal verzekerde
  • Wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt
Wat is dat juist, GDPR en is dat belangrijk?

De Algemene Verordening over de gegevensbescherming (Engelse afkorting GDPR) is een geheel van regels met het oog op een betere bescherming van de persoonsgegevens van de Europese burger. Vanaf 25 mei 2018 moeten bedrijven die persoonlijke informatie verzamelen zich houden aan de nieuwe GDPR-regels.

De belangrijkste vernieuwingen van GDPR betreffen vier aspecten:

 • Transparantie: bedrijven moeten de burgers informeren over de manier waarop gegevens worden verzameld en verwerkt en dit moet op een begrijpelijke manier gebeuren.
 • Verantwoordelijkheid: GDPR introduceert de verantwoordelijkheid voor de verwerking van persoonsgegevens door bedrijven. Voor elke verwerking moeten een doel en een toepassingskader bepaald worden.
 • Nieuwe rechten voor consumenten: naast de bestaande rechten (recht op informatie, toegang, recht op rectificatie en verzet) introduceert het GDPR het recht om te vergeten, het recht op de overdraagbaarheid van de gegevens en het recht om zich te verzetten tegen het opstellen van profielen en de automatische verwerking.
 • De verplichte melding van schendingen van gegevens: bedrijven zijn verplicht om een schending  of het verlies van gegevens binnen de 72 uur te melden, tenzij wordt aangetoond dat de schending van de persoonsgegevens veilig is voor de betrokkenen.

Enkele begrippen

Wat is dat juist, een persoonsgegeven?

De omschrijving van het begrip persoonsgegevens is zeer ruim: het gaat hier om elke informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. 1. Een "identificeerbare natuurlijke persoon" is een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, in het bijzonder aan de hand van een identificatienummer, zoals een naam, een identificatienummer, een online-identificatienummer of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor zijn identiteit. Deze identificatie kan dus gebeuren met eigen of externe middelen, nu of in de toekomst.

Voorbeeld: naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, Rijksregister of inschrijvingsnummer bij het ziekenfonds, contractnummer/referentie.

Wat is dat juist, gegevensverwerking?

De definitie van de verwerking omvat alle fases uit de levenscyclus van de gegevens: verzameling, opslag, beheer, raadpleging, gebruik en verwijdering van gegevens.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van de gegevens?

De  verantwoordelijke voor de verwerking is de natuurlijke of rechtspersoon die beslist welke gegevens verzameld worden en voor welke doeleinden ze gebruikt worden. In het kader van de verplichte verzekering treedt de Landsbond van de Onafhankelijke Ziekenfondsen op als verantwoordelijke voor de verwerking.

Wie is de onderaannemer?

De onderaannemer is de natuurlijke of rechtspersoon die de verwerking, gevraagd door de verantwoordelijke voor de verwerking, uitvoert. In het kader van de verplichte verzekering zijn de Onafhankelijke Ziekenfondsen ook hier de onderaannemers van de Landsbond van de Onafhankelijke Ziekenfondsen. Het is trouwens met uw ziekenfonds dat u al uw contacten hebt.

Hoe meld ik een onregelmatigheid binnen de gezondheidszorg?

Denk je dat een zorgverlener of –instelling verzorging factureert die niet werd toegediend? Of vermoed je een andere onregelmatigheid binnen de gezondheidszorg?

Dan kan je die melden via dit online formulier

We zullen je melding grondig onderzoeken en eventueel zullen wij of het RIZIV nog contact opnemen voor verdere toelichting. We zullen je contactgegevens niet meedelen aan de betrokken zorgverlener of –instelling. Vanwege privacyredenen kunnen wij je achteraf ook niet informeren over een eventuele sanctie voor de betrokkene(n). 

Hoe kan ik de persberichten ontvangen?

Om de persberichten te ontvangen, schrijf je je in via dit formulier, met de vermelding dat je de persberichten wil ontvangen. Je kan ook mailen naar steven.vervaet@mloz.be, Assistent Pers van de Onafhankelijke Ziekenfondsen. 

Hoe kan ik me abonneren op het tijdschrift Health Forum of op de nieuwsbrief, of mijn abonnement opzeggen?

Om een abonnement op ons tijdschrift Health Forum of de nieuwsbrief te nemen of op te zeggen, vul je het abonnements- of opzegformulier in.

Je kan ook een mail sturen naar health-forum@mloz.be

Hoe kan ik gebruik maken van Mediphone Assist, de reisbijstand van de Onafhankelijke Ziekenfondsen?

Alle leden die in orde zijn met de aanvullende verzekering van een van de 4 Onafhankelijke Ziekenfondsen, kunnen een beroep doen op Mediphone Assist

Hoe kan ik me aansluiten bij de tandverzekering van de Onafhankelijke Ziekenfondsen?

Alle leden van de Onafhankelijke Ziekenfondsen kunnen zich aansluiten bij de tandverzekering Dentalia Plus, mits bijdragen. Om je aan te sluiten bij Dentalia Plus, neem je contact op met je ziekenfonds of sluit je je aan bij een van de 4 Onafhankelijke Ziekenfondsen

Hoe kan ik me aansluiten bij een hospitalisatieverzekering van de Onafhankelijke Ziekenfondsen?

Alle leden van de Onafhankelijke Ziekenfondsen kunnen zich aansluiten bij de verzekeringsproducten Hospitalia, mits bijdragen. Om je aan te sluiten bij een van de Hospitaliaproducten, neem je contact op met je ziekenfonds of sluit je je aan bij een van de 4 Onafhankelijke Ziekenfondsen.

Wat moet ik doen als mijn paswoord voor de module 4CP niet meer werkt?

Het is mogelijk dat je paswoord gedeactiveerd is als je sinds 2 jaar niet meer hebt ingelogd. Om je paswoord te reactiveren, Icône PDFschrijf je je opnieuw in en vraag je een nieuw paswoord aan via ‘Paswoord vergeten’, of stuur je een mail naar info@4cp.be

 

Hoe gebruik ik de module 4CP?

Vul eerst een Icône PDFinschrijvingsformulier in. 

Daarna ga je naar de en klik je op de link van de module 4CP om in te loggen. Vul je RIZIV-nummer en je rijksregisternummer in, evenals het paswoord dat je kreeg bij je inschrijving.   

Let op: als je de module 4CP sinds 2 jaar niet meer gebruikt hebt, is je inschrijving om veiligheidsredenen geannuleerd. 

 

Hoe kan ik contact opnemen met een adviserend arts?

Je kan via je ziekenfonds contact opnemen met een adviserend arts. 

Wie kan ik aanspreken als ik niet tevreden ben over een handeling, een prestatie of een dienst van de Landsbond of een van zijn ziekenfondsen?

Als je een klacht hebt, kan je een beroep doen op onze klachtendienst. Alle klachten moeten schriftelijk naar onze Claims Manager gestuurd worden. Voor je een klacht indient, neem je best eerst contact op met de dienst of de beheerder die jouw dossier behandelt. Meestal kan je probleem op dat niveau opgelost worden, zonder de klachtenprocedure te moeten activeren.

Hoe kan ik me aansluiten bij een Onafhankelijk Ziekenfonds?

Ga naar de pagina ‘Lid worden’. Daar zie je de links naar de websites van onze 5 ziekenfondsen. Op elke site kan je een aansluitingsformulier invullen.  

Wat is de rol van de Onafhankelijke Ziekenfondsen?

De Landsbond van de Onafhankelijke Ziekenfondsen is een verzekeringsinstelling die 4 Onafhankelijke Ziekenfondsen groepeert. We zijn 1 van de 7 actieve verzekeringsinstellingen in België. Welke opdrachten heeft de Landsbond? In het kader van de Verplichte Verzekering (afgekort VP) zijn we verantwoordelijk voor de juiste uitvoering van de verplichtingen die ons toegekend zijn krachtens de wet van 1994. Daartoe vertrouwt de Landsbond van de Onafhankelijke Ziekenfondsen enkele van die verplichtingen toe aan de ziekenfondsen van onze groep.

In het kader van de aanvullende activiteiten en verzekeringen (afgekort AV) kan de Landsbond van de Onafhankelijke Ziekenfondsen verschillende diensten organiseren, waaronder enerzijds financiële tegemoetkomingen en anderzijds hulp, informatie, begeleiding en steun. De AV wordt georganiseerd door de statuten van elk ziekenfonds dat is aangesloten bij de Landsbond.

Daarnaast vertegenwoordigt de Landsbond van de Onafhankelijke Ziekenfondsen de 5 ziekenfondsen in de overlegorganen van de overheid (bv. commissies in het RIZIV, het Technisch comité van de CDZ, ...) - (artikel 8 van de wet van 1990).

De ziekenfondsen moeten de beslissingen van de instanties van de Landsbond (via de statuten) naleven in hun dienstverlening.

Wil je meer weten over de rol van de Landsbond van de Onafhankelijke Ziekenfondsen? Raadpleeg dan de statuten