De recente goedkeuring van het zorginvesteringsplan van minister Beke geeft een oplossing op korte termijn voor de meest urgente groep mensen met een beperking. Maar de problematiek van de wachtlijsten is breder. Daarom vragen de Onafhankelijke Ziekenfondsen om een perspectief voor alle personen met een beperking in Vlaanderen: een perspectiefplan 2030.

De Onafhankelijke Ziekenfondsen zijn tevreden dat de Vlaamse Regering heeft beslist om de beloofde uitbreidingsmiddelen voor personen met een beperking in de praktijk te realiseren. Het zogenoemde zorginvesteringsplan verduidelijkt o.m. de manier waarop de vooruitgeschoven 230 miljoen euro in de nabije toekomst aan verschillende onderdelen van de sector zal worden gespendeerd.

De terugkerende investering van 117 miljoen euro voor de meest urgente doelgroep uit prioriteitengroep 1 zal op een maximale termijn van 18 maanden worden uitbetaald. Hierdoor verdwijnt de meest precaire wachtlijst. Of toch voor heel even, want in de investeringsplannen lezen we geen middelen voor nieuwe instromers in deze prioriteitengroep. Er wordt gesteld dat deze personen ook binnen een termijn van 18 maanden na toekenning een budget zullen ontvangen. Maar hoe kan dit als er nog geen budgetten voor gevonden zijn? Voor de instroom van automatische toekenningen voor mensen in noodsituaties zijn wel middelen voorzien.

Ook voor de andere prioriteitengroepen ontbreekt perspectief. Voor prioriteitengroep 2 wordt er wel 20 miljoen voorzien, al dekt dat geenszins de huidige wachtlijst. Nu de investeringsplannen vastliggen, is er alvast voor hen geen bijkomend budget beschikbaar tegen 2024. Voor de laagste prioriteitengroep 3, met de minst urgente nood maar wel degelijk rechthebbend op een budget, zijn er al helemaal geen centen. Deze mensen worden doorgestuurd naar de rechtstreeks toegankelijke hulp.  Om die hulp te ondersteunen, trekt men dan weer 20 miljoen euro uit. Deze extra investering is broodnodig maar opnieuw niet voldoende, zeker niet bij een nieuwe versterkte instroom van mensen uit prioriteitengroep 3. Ook binnen deze hulp zijn er immers lange wachtlijsten... Deze personen met een beperking verdienen ook een perspectief. Daarom vragen de Onafhankelijke Ziekenfondsen snel werk te maken van een alomvattende geïntegreerde visie op de toekomst: een perspectiefplan 2030. Dit plan kan bijvoorbeeld ook de mogelijkheden voor aangepast werk, onderwijs, ziektepreventie, ... voor deze doelgroep uitwerken.

De Vlaamse Regering maakt duidelijk hoe en waar de beloofde middelen worden geïnvesteerd en dat is een mooie opsteker voor de zorgbehoevende mensen op de wachtlijst. Ook het Vlaamse Intersectioraal Akkoord (VIA6) ter waarde van 100 miljoen euro zorgt voor verdere impulsen in het zorgaanbod en -personeel. De ambitie om verder werk te maken van structurele verbeteringen in de bestaande administratieve procedures om tot bijkomende middelen te komen, is een positief verhaal. De toewijzing van de toegekende middelen betekent voor onze meest zorgbehoevende leden een belangrijke stap vooruit in hun recht op toegankelijke handicapspecifieke zorg.

De Onafhankelijke Ziekenfondsen vragen de Regering om nu verder te gaan en ook een perspectief te bieden aan de andere wachtenden. In een perspectiefplan 2030 moet er plaats zijn voor een geïntegreerd verhaal over de aangekondigde hervormingen inzake het administratief systeem, verdere financiële investeringen, integratie in de arbeidsmarkt, onderwijs, ziektepreventie, gezondheidsvaardigheden, …. De overheid kiest hier best voor specifieke zorgdoelen mét concrete acties voor personen met een beperking in Vlaanderen.

Xavier Brenez

Directeur-generaal Onafhankelijke Ziekenfondsen