Wie mentale gezondheidsproblemen ondervindt, is vaker fysiek ziek

23/08/2022
De Onafhankelijke Ziekenfondsen stelden reeds vast dat geestelijke gezondheidsproblemen vaak samenhangen met chronische ziekten en een groter risico op overlijden. Bijkomend onderzoek toont nu ook de link met ernstige COVID-19: wie te kampen heeft met geestelijke gezondheidsproblemen, loopt 62% meer kans op een hospitalisatie ten gevolge van COVID-19.

Kinderen met een speciale zorgnood: 25% meer kans op (langdurige) ziekte bij ouders

19/07/2022
België heeft geen of zeer weinig cijfers over kinderen met een speciale (zorg)nood. Hetzelfde geldt voor de impact op het leven van hun ouders. In hun laatste studie brengen de Onafhankelijke Ziekenfondsen enerzijds de situatie in kaart en leggen ze anderzijds verbanden tussen een kind met een speciale zorgnood en arbeidsongeschiktheid, invaliditeit en werkloosheid bij de ouders.

Stijging psychosociale aandoeningen duwt aantal zieken verder de hoogte in

07/07/2022
In een nieuwe analyse nemen de Onafhankelijke Ziekenfondsen de meest recente gegevens over intrede in arbeidsongeschiktheid onder de loep. Die tonen een opvallende stijging in het aantal personen met een burn-out, met een toename van 66 % tussen 2018 en 2021. Ook andere psychosociale aandoeningen klimmen verder de hoogte in. De alarmerende cijfers nopen tot meer aandacht voor preventie en re-integratietrajecten op maat.

Gezondheidsadviseurs bij het ziekenfonds: een proactieve aanpak tot preventie

30/06/2022
De ziekenfondsen blijven zich inzetten om de burger dichter bij het gezondheidszorgsysteem te brengen. Waar voorheen de preventiemedewerkers ondersteuning gaven aan oudere en kwetsbare Brusselaars, geven de ziekenfondsen en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) nu het startschot voor de “gezondheidsadviseurs”. Deze medewerkers nemen een uitgebreide opdracht voor hun rekening en zullen zich dan ook over een breder publiek ontfermen. De adviseurs blijven de mensen proactief opbellen, maar zullen hen voortaan ook voorstellen om persoonlijk af te spreken of collectieve sensibiliseringsactiviteiten organiseren. Hoewel dit project dit jaar opnieuw gefinancierd wordt door de GGC, pleiten wij voor een verderzetting na 2022 om gezondheidspreventie bij de Brusselaars verder aan te moedigen.

Hoe is het gesteld met het geestelijk welzijn in België?

23/06/2022
Hoeveel Belgen nemen antidepressiva? Wordt er regelmatig een beroep gedaan op psychotherapie? Wat is het verband tussen geestelijke gezondheidsproblemen en andere chronische aandoeningen? Wat is de invloed van de COVID-19-pandemie op de geestelijke gezondheid van de bevolking? De Onafhankelijke Ziekenfondsen brachten het geestelijk welzijn van de Belgische bevolking in kaart.

Ziekenfondsen pleiten voor een kwalitatief en betaalbaar ziekenvervoer voor de patiënt

05/05/2022
Dat de ziekenvervoerders vandaag actie voeren als noodkreet naar financiering, kan op het begrip van de ziekenfondsen rekenen. Maar dat dit betekent dat de patiënt de volledige factuur moet voorschieten en dat er hogere tarieven worden aangerekend, vinden de ziekenfondsen onaanvaardbaar: “Het verkeerde wapen gericht naar de verkeerde persoon!”, luidt het.

Middenveld zet PFOS-discussie op scherp: gezondheid en milieu voorop

16/02/2022
Een brede coalitie van milieu- en natuurverenigingen en gezondheids- en gezinsorganisaties wil dat er lessen getrokken worden uit het PFOS-schandaal. In een gezamenlijke visietekst pleiten ze voor een gespierder milieubeleid in Vlaanderen, dat de gezondheid van iedere Vlaming vooropstelt en werk maakt van de strijd tegen kankerverwekkende stoffen en hormoonverstoorders. Aan de Vlaamse regering formuleren ze 28 concrete aanbevelingen.

Studie IMA - Minder chronische aandoeningen opgemerkt door coronacrisis

03/02/2022
Tijdens de eerste lockdown, die inging op woensdag 18 maart 2020, viel de niet-dringende, routinematige zorg in België bijna volledig stil. Dat heeft ook een impact gehad op het geneesmiddelengebruik. Uit onderzoek van het Intermutualistisch Agentschap (IMA) blijkt dat voor een aantal aandoeningen, zoals hoge bloeddruk of diabetes, in 2020 minder nieuwe patiënten met medicatie gestart zijn dan het jaar voordien. Dit betekent dat deze aandoeningen, die normaal tijdens routineonderzoeken aan het licht komen, bij een deel van de patiënten niet werden vastgesteld en er geen behandeling met geneesmiddelen werd opgestart.

Depressie bij jongeren: psycho-educatie en therapie aanmoedigen

24/01/2022
Hoe wordt een depressie bij adolescenten opgevolgd en behandeld? Hoeveel van hen slikken antidepressiva en wie schrijft deze voor? Is dit altijd aan te bevelen? De huidige pandemie herinnert ons dagelijks aan de noodzaak om zorg te dragen voor de geestelijke gezondheid van onze jongeren. Dus wat vertellen onze cijfers over de geestelijke gezondheidsproblemen bij adolescenten? Daarover gaat de nieuwe studie van de Onafhankelijke Ziekenfondsen.

Fusie tilt Helan Onafhankelijk Ziekenfonds naar 1 miljoen klanten

24/12/2021
Vanaf 1 januari 2022 fuseren OZ en Partena Ziekenfonds officieel tot Helan Onafhankelijk Ziekenfonds. De nieuwkomer groeit zo meteen uit tot het op twee na grootste ziekenfonds van Vlaanderen. Rond de jaarwisseling voert Helan een update van het administratiesysteem door wat voor lichte vertragingen kan zorgen.