Digitalisering

eAttest en eFac verplicht voor zorgverleners in 2025

De publicatie van een koninklijk besluit dat vanaf 1 september 2023 van toepassing is, benadrukt een nieuwe regeling die huisartsen, artsen-specialisten en tandartsen verplicht om medische terugbetalingsaanvragen te digitaliseren tegen september 2025.

Dankzij deze beslissing komt er een snellere terugbetaling van de medische verzorging en verloopt de administratie tussen patiënt, zorgverlener en verzekeringsinstellingen eenvoudiger. Dit stimuleert ook de patiënten om medische zorg niet uit te stellen. 

Afbeelding
Médecin attestation digitalisation

1 raadpleging, 3 manieren om terugbetaald te worden

Momenteel bestaan er meerdere methodes voor de terugbetaling van een medische raadpleging.
De eerste is de traditionele, niet-digitale manier: het getuigschrift voor verstrekte hulp. 
Na een raadpleging of behandeling bij een arts of andere zorgverlener, krijgt de patiënt een papieren getuigschrift voor verstrekte hulp. De patiënt moet dit document, dat recht geeft op een terugbetaling door het ziekenfonds en aantoont welk bedrag hij betaalde, zelf versturen. Meestal wordt de patiënt dan binnen een tiental dagen terugbetaald.  
De twee andere oplossingen zijn recenter en digitaal.
eAttest biedt een snellere en gemakkelijkere oplossing dan het papieren getuigschrift. De zorgverleners sturen het digitale getuigschrift meteen naar het ziekenfonds. De patiënt moet dus zelf niets meer doen en krijgt enkel van eAttest een betalingsbewijs. De wettelijke terugbetalingstermijn is hier 72 uur; het proces is dus heel wat sneller.
eFac is eveneens een doeltreffende oplossing. Hiermee betaalt de patiënt enkel het deel dat niet terugbetaald wordt door de sociale zekerheid, ofwel het remgeld. Voor een raadpleging bij een huisarts bedraagt het remgeld tussen 1 en 6 euro, naargelang van de categorie van de rechthebbende en het feit of die al dan niet een Globaal medisch dossier (GMD) heeft. Rechthebbenden op de verhoogde verzekeringstegemoetkoming met een GMD betalen bijvoorbeeld 1 euro remgeld. 
De zorgverleners hebben twee jaar de tijd om over te stappen naar de verplichte elektronische facturatie. Er zijn natuurlijk nog uitzonderingen waarbij het papieren getuigschrift nog mag worden gebruikt: 

  • Wanneer de facturatie plaatsvindt buiten het kabinet van de arts en de elektronische facturatie technisch gezien onmogelijk is.
  • Alsook bij overmacht waardoor elektronische facturatie niet mogelijk is.
  • Als de zorgverlener 67 jaar is op 1 januari 2023 (63 jaar op 1 januari 2024 voor tandartsen).
     

Een kwestie van volksgezondheid en een administratieve vereenvoudiging voor de zorgverlener

De digitalisering van het getuigschrift voor verstrekte hulp is in eerste instantie bedoeld om het systeem van medische terugbetalingen te moderniseren, maar ook om het te vereenvoudigen voor de zorgverlener.
Daarnaast zijn er ook meerdere voordelen voor de patiënt. 
De terugbetalingstermijn van medische verzorging is korter. Daar waar het met een papieren getuigschrift meerdere dagen kon duren, gebeurt de terugbetaling voor de patiënt nu met eAttest quasi onmiddellijk: op de dag zelf of de dag erop.
Met eFac betalen de verzekeringsinstellingen via het derdebetalerssyteem en blijft enkel het remgeld ten laste van de patiënt, wat de financiële impact voor de patiënt beperkt. 
Een ander voordeel slaat op de volksgezondheid in het algemeen: gezondheidszorg wordt toegankelijker voor zoveel mogelijk mensen. Verzorging uitstellen om financiële redenen is dus minder nodig, met minder onaangename of dramatische gevolgen tot resultaat. 
Tandzorg is daar een perfect voorbeeld van. Mensen wachten soms tot de pijn ondraaglijk is alvorens een afspraak te maken. Het probleem is dat tandpijn, die in sé goed te behandelen is, een weerslag kan hebben op andere delen van het lichaam en een voorloper kan zijn van andere gezondheidsproblemen als die onbehandeld blijft. Ook hier kan de nieuwe digitaliseringsmaatregel bijdragen tot een grotere toegankelijkheid van de zorg, in het bijzonder nu basistandzorg tot de leeftijd van 19 jaar volledig terugbetaald wordt.