Om de ziektepreventie te versterken, is het bevorderen van de gezondheidswijsheid van cruciaal belang om de burgers een inzicht te geven in hun gezondheid en om ‘gezondheidsbevorderend’ gedrag te implementeren. Preventiemaatregelen tegen besmettelijke ziektes worden gemakkelijker geaccepteerd en toegepast door het publiek wanneer ze duidelijk worden uitgelegd. Crisisbeheer houdt immers ook in dat er informatie wordt verstrekt, dat men sensibiliseert en de mensen overhaalt tot de naleving van de aanbevolen maatregelen, rekening houdend met de bestaande potentiële belemmeringen. 

Hervatting van de raadplegingen en de screeningsactiviteit, na afloop van de crisis

Het is belangrijk om het publiek bewust te maken en het aan te moedigen om de nodige raadplegingen te doen, zoals die in het kader van de medische opvolging van chronische patiënten, de opvolging van de zwangerschap, de tandverzorging, enz. 

Verhoging van de kennis over vaccinatie

Om het grote publiek bewust te maken van het belang van vaccinatie (voordelen, toegankelijkheid, enz.) is het noodzakelijk om begrijpelijke en op maat ontwikkelde informatie te verstrekken. De standpunten die het publiek inneemt ten aanzien van vaccinatie moeten permanent geëvalueerd worden, net zoals de manier waarop het publiek de vaccinatie percipieert. In het kader van COVID-19 is het ook uitermate belangrijk om aandacht te besteden aan de naleving van het vaccinatieschema in de verschillende levensfasen, via ONE en Kind & Gezin, op scholen of bij de huisarts, want uitstel of niet-naleving van de inentingen is uit den boze.

Wat de vaccinatie tegen seizoensinfluenza betreft, moet het grote publiek worden geïnformeerd, rekening houdend met de nieuwe aanbevelingen van de Hoge Gezondheidsraad inzake de vaccinatie in het winterseizoen 2020-2021. Het doel van deze bewustmaking is om het bijzondere belang van deze vaccinatie te benadrukken, zeker dit jaar in de context van COVID-19. Dit geldt zeker voor bepaalde doelgroepen, zoals risicopersonen, personen tussen 50 en 64 jaar oud en het gezondheidspersoneel. Het is ook belangrijk om aan het publiek uit te leggen hoe en waarom de autoriteiten geopteerd hebben voor een bepaalde volgorde, met prioriteit voor de risicogroepen.

Tot slot is het van belang om bij het verstrekken van informatie over de vaccinatie tegen COVID-19 te werken met veilige, betrouwbare en actuele bronnen.

Een ander aandachtspunt bij het benaderen van vaccinatie is dat men beducht moet blijven voor de verspreiding van mogelijk verkeerde informatie (bijvoorbeeld via de sociale netwerken). Daarop moet proactief gereageerd worden, ook al om het vertrouwen te versterken in de boodschappen die de autoriteiten verstrekken.

Bewustmaking over het belang van hygiëne- en preventiemaatregelen in het kader van besmettelijke ziekten

Het is noodzakelijk om de preventieboodschappen af te stemmen op de gehele bevolking, inclusief de meest kwetsbare bevolkingsgroepen, door middel van communicatiemiddelen die voor iedereen toegankelijk zijn.

Daarom moet er een proactieve communicatie worden ontwikkeld, met bijzondere aandacht voor de meest kwetsbare groepen. Er zijn verschillende benaderingen mogelijk, afhankelijk van het gekozen kanaal en de doelgroep: eenvoudige berichten, in meerdere talen, eventueel gebruik van pictogrammen, enz. De lokale autoriteiten, gemeenschapsorganisaties, tussenpersonen die als vertrouwenspersonen beschouwd kunnen worden, enz. moeten bij het proces betrokken worden. En het is belangrijk om goed geïnformeerd zijn over de specifieke situaties van de verschillende doelgroepen, teneinde het draagvlak voor de toegepaste maatregelen te vergroten. Deze communicatie moet op jonge leeftijd beginnen. Er moet plaats worden ingeruimd voor gezondheidsvoorlichting op school, met name op het gebied van hygiëne en de ‘barrièregebaren’, vooral in het geval van een pandemie.