Wat is arbeidsongeschiktheid?

We spreken van arbeidsongeschiktheid wanneer uw patiënt door een ziekte of een ongeval niet meer kan gaan werken. Arbeidsongeschikt zijn betekent ook dat het inkomen van uw patiënt met twee derde is verminderd.

Arbeidsongeschiktheid kan enkele weken, maanden of zelfs langer duren. Aan het begin van de arbeidsongeschiktheid krijg uw patiënt nog het gewaarborgd loon van zijn werkgever. Deze periode duurt 14 dagen voor arbeiders en 30 dagen voor loontrekkenden. Na deze termijn neemt het ziekenfonds de fakkel over en krijg uw patiënt een vervangingsinkomen, wat we gewoonlijk de ‘uitkeringen’ noemen.

Belangrijk om te weten: ook als werkloze of zelfstandige kan uw patiënt als arbeidsongeschikt erkend worden!

Meer weten over arbeidsongeschiktheid? Lees onze FAQ over dit onderwerp of blader door onze brochures.

Raadpleeg hier de FAQ's over arbeidsongeschiktheid

Is uw patiënt klaar om opnieuw te gaan werken?

Uw patiënt is arbeidsongeschikt, maar voelt zich klaar om deeltijds te beginnen werken? Of hij wilt wel terug gaan werken, maar rustiger dan voordien? Het eerste wat uw patiënt dan moet doen, is met u of de adviserend arts over spreken. Zijn werkhervatting kan namelijk vergemakkelijkt worden door een aanpassing van zijn werkomstandigheden.

Lees hier de FAQ over dit onderwerp of blader door onze brochure 

Deeltijdse werkhervatting

Wanneer uw patiënt arbeidsongeschikt is, heeft hij de mogelijkheid om het werk deeltijds te hervatten. Dat betekent dat hij gaat werken met aangepaste uren, bijvoorbeeld enkele uren per dag of enkele dagen per week. Het is belangrijk dat uw patiënt zijn werkhervatting aanvraagt bij je adviserend arts. (liens vers info ADVA)

Het werk deeltijds hervatten, kan vanuit financieel standpunt een voordelige oplossing blijken: de uitkeringen van uw patiënt zullen niet noodzakelijk verminderd worden.

Meer weten over deeltijdse werkhervatting? Lees de FAQ! Of kijk in onze folder ‘PDF-pictogram Ik wil het werk deeltijds hervatten’.

Professionele re-integratie

Ten laatste twee maanden nadat uw patiënt zijn arbeidsongeschiktheid erkend werd, evalueert de adviserend arts het medisch dossier om te bepalen of een professioneel re-integratietraject in jouw zijn geval interessant is.

  • Als uw patiënt en de adviserend arts het eens zijn om een reintegratietraject op te starten, dan brengt de adviserend arts de preventieadviseur/arbeidsarts van de werkgever op de hoogte.
  • Dan komt er een reintegratieonderzoek en een evaluatie van de re-integratie, waarbij de adviserend arts alle mogelijke informatie verzamelt om te bepalen welke werkomstandigheden het best passen bij de specifieke situatie van uw patiënt.
  •  Welke werkaanpassingen kunnen ondernomen worden?
  • De werkuren aanpassen
  • De organisatie van het werk aanpassen
  • De werkpost aanpassen
  • Zich laten begeleiden
  • Een opleiding volgen binnen de organisatie 

Meer weten over professionele arbeidsre-integratie? Lees de FAQ! Of blader door onze brochure "PDF-pictogram Het werk hervatten tijdens een periode van arbeidsongeschiktheid".

Wat is de rol van de adviserend arts?

De adviserend arts gaat na of iemand recht heeft op een tegemoetkoming voor een behandeling, geneesmiddel of medische verstrekking. Daarnaast verifieert hij ook of iemand al dan niet beantwoordt aan de medische voorwaarden om arbeidsongeschikt te zijn. Hij verzekert de medische opvolging en coördineert de inspanningen om de werkhervatting mogelijk te maken.

De brochure ‘PDF-pictogram De adviserend arts van je ziekenfonds’ gaat uitgebreid in op de opdrachten en verantwoordelijkheden van de adviserend arts.

Lees ook