Wat is arbeidsongeschiktheid?

We spreken van arbeidsongeschiktheid wanneer uw patiënt door een ziekte of een ongeval niet meer kan gaan werken. Arbeidsongeschikt zijn betekent ook dat het inkomen van uw patiënt met twee derde is verminderd.

Arbeidsongeschiktheid kan enkele weken, maanden of zelfs langer duren. Aan het begin van de arbeidsongeschiktheid krijg uw patiënt nog het gewaarborgd loon van zijn werkgever. Deze periode duurt 14 dagen voor arbeiders en 30 dagen voor loontrekkenden. Na deze termijn neemt het ziekenfonds de fakkel over en krijg uw patiënt een vervangingsinkomen, wat we gewoonlijk de ‘uitkeringen’ noemen.

Belangrijk om te weten: ook als werkloze of zelfstandige kan uw patiënt als arbeidsongeschikt erkend worden!

Meer weten over arbeidsongeschiktheid? Lees onze FAQ over dit onderwerp of blader door onze brochures.

Raadpleeg hier de FAQ's over arbeidsongeschiktheid

Is uw patiënt klaar om opnieuw te gaan werken?

Uw patiënt is arbeidsongeschikt, maar voelt zich klaar om deeltijds te beginnen werken? Of hij wilt wel terug gaan werken, maar rustiger dan voordien? Het eerste wat uw patiënt dan moet doen, is met u of de adviserend arts over spreken. Zijn werkhervatting kan namelijk vergemakkelijkt worden door een aanpassing van zijn werkomstandigheden.

Lees hier de FAQ over dit onderwerp of blader door onze brochure 

Deeltijdse werkhervatting

Wanneer uw patiënt arbeidsongeschikt is, heeft hij de mogelijkheid om het werk deeltijds te hervatten. Dat betekent dat hij gaat werken met aangepaste uren, bijvoorbeeld enkele uren per dag of enkele dagen per week. Het is belangrijk dat uw patiënt zijn werkhervatting aanvraagt bij je adviserend arts.

Het werk deeltijds hervatten, kan vanuit financieel standpunt een voordelige oplossing blijken: de uitkeringen van uw patiënt zullen niet noodzakelijk verminderd worden.

Meer weten over deeltijdse werkhervatting? Lees de FAQ of kijk in onze folder ‘PDF-pictogram Ik wil het werk deeltijds hervatten’.

Professionele re-integratie

Ten laatste twee maanden nadat uw patiënt zijn arbeidsongeschiktheid erkend werd, evalueert de adviserend arts het medisch dossier om te bepalen of een professioneel re-integratietraject in jouw zijn geval interessant is.

  • Als uw patiënt en de adviserend arts het eens zijn om een reintegratietraject op te starten, dan brengt de adviserend arts de preventieadviseur/arbeidsarts van de werkgever op de hoogte.
  • Dan komt er een reintegratieonderzoek en een evaluatie van de re-integratie, waarbij de adviserend arts alle mogelijke informatie verzamelt om te bepalen welke werkomstandigheden het best passen bij de specifieke situatie van uw patiënt.
  •  Welke werkaanpassingen kunnen ondernomen worden?
  • De werkuren aanpassen
  • De organisatie van het werk aanpassen
  • De werkpost aanpassen
  • Zich laten begeleiden
  • Een opleiding volgen binnen de organisatie 

Meer weten over professionele arbeidsre-integratie? Lees de FAQ! Of blader door onze brochure "PDF-pictogram Het werk hervatten tijdens een periode van arbeidsongeschiktheid".

Wat is de rol van de adviserend arts?

De adviserend arts gaat na of iemand recht heeft op een tegemoetkoming voor een behandeling, geneesmiddel of medische verstrekking. Daarnaast verifieert hij ook of iemand al dan niet beantwoordt aan de medische voorwaarden om arbeidsongeschikt te zijn. Hij verzekert de medische opvolging en coördineert de inspanningen om de werkhervatting mogelijk te maken.

De brochure ‘PDF-pictogram De adviserend arts van je ziekenfonds’ gaat uitgebreid in op de opdrachten en verantwoordelijkheden van de adviserend arts.

Wie zijn de terug-naar-werkcoördinatoren?

“Terug-naar-werkcoördinators zullen er voor zorgen dat wie wil werken, ook weer kan werken en dat is uiteindelijk goed voor de hele samenleving.” Zo omschrijft minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke de rol van de terug-naar-werk-coördinatoren. Als ziekenfonds vinden we deze begeleidende rol zeer belangrijk. Daarom hebben we meerdere coördinatoren aangeworven.

Nieuwe functie

De functie terug-naar-werkcoördinator, is een nieuwe functie. Dat betekent dat wij als ziekenfonds, in samenwerking met verschillende gezondheidsactoren, volop aan het uitzoeken zijn hoe we de job het beste kunnen invullen. De coördinator zal nauw samenwerken met de multidisciplinaire teams in de medische kabinetten. Een terug-naar-werkcoördinator is gemakkelijk bereikbaar voor leden in arbeidsongeschiktheid, die terug willen en kunnen werken. Hij of zij zal hen begeleiden in dit proces. Iedere aanvraag tot traject zal steeds met de adviserend arts besproken worden. Terug-naar-werkcoördinators zijn verplicht om een certificaat te behalen bij het RIZIV. 

Terug-naar-werktraject

Voor de ene persoon is het haalbaar om terug volledig aan het werk te gaan, terwijl iemand anders dit beter geleidelijk aan doet. Net daar speelt de coördinator een belangrijke rol: hij of zij gaat, wie langdurig ziek is en hier nood aan heeft, actief opzoeken, helpen, wegwijs maken én begeleiden naar werk. Als dat kan, bij de bestaande werkgever. Maar als dat niet kan, begeleidt de coördinator de mensen in hun zoektocht naar alternatieve pistes. De terug-naar-werkcoördinatoren doen dit niet alleen, maar doen hiervoor een beroep op een intern (adviserend arts en multidisciplinair team) en een extern netwerk (externe dienst voor preventie en bescherming op het werk, de werkgever, de behandelend arts, gewestelijke bemiddelingsdiensten zoals de VDAB, FOREM en Actiris, loopbaanbegeleiding, vakbonden, ...). 
Niet elke persoon in arbeidsongeschiktheid komt automatisch in contact met een terug-naar-werkcoördinator. Enkel diegenen die in aanmerking komen voor een re-integratietraject zullen worden bijgestaan door een terug-naar-werkcoördinator. Een contact kan op twee manieren gebeuren: leden kunnen hier zelf spontaan om vragen of het contact wordt aangevraagd door iemand van het multidisciplinair team, met goedkeuring van de adviserend arts.

Terug-naar-werkcoördinatoren bij de Onafhankelijke Ziekenfondsen

De Onafhankelijke Ziekenfondsen verwelkomen 7 terug-naar-werkcoördinatoren. Elk van hen krijgt een zone van medische kabinetten waarvoor zij de re-integratietrajecten opvolgen. Binnen de Onafhankelijke Ziekenfondsen krijgen ze vooral een ondersteunende rol, waarbij ze onze adviserend artsen en paramedici bijstaan. 


Je kan met hen contact opnemen via deze tool


Of via deze unieke telefoonnummer 02 422 44 92

 

Lees ook