Zorgkas van de Onafhankelijke Ziekenfondsen

De Zorgkas van de Onafhankelijke Ziekenfondsen organiseert de Vlaamse sociale bescherming in opdracht van de Vlaamse overheid.

De Zorgkas van de Onafhankelijke Ziekenfondsen organiseert de Vlaamse sociale bescherming in opdracht van de Vlaamse overheid. Leden betalen hun zorgpremie van 62 euro (of 31 euro voor wie recht heeft op de verhoogde tegemoetkoming) aan de zorgkas en die beheert de verschillende zorgbudgetten:

 • Zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden (de vroegere zorgverzekering): 140 euro per maand
 • Zorgbudget voor ouderen met een zorgnood (de vroegere tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden): dit bedrag hangt af van het inkomen en de zorgzwaarte van de oudere persoon (max. 696 euro per maand)
 • Zorgbudget voor mensen met een handicap (het vroegere basisondersteuningsbudget): 300 euro per maand
 • Mobiliteitshulpmiddelen: huur, aankoop, onderhoud en herstel van rolstoelen, elektrische scooters, duw- en wandelwagens, ...
 • Ouderenzorg: woonzorgcentra, dagverzorgingscentra en centra voor kortverblijf

Een vraag?

Wie vragen heeft over zijn of haar zorgpremie, zorgbudget of mobiliteitshulpmiddelen, kan altijd terecht bij de Zorgkas van de Onafhankelijke Ziekenfondsen: 

Lees meer over Helan Zorgkas of over de Vlaamse sociale bescherming: www.helan.be/nl/ons-aanbod/ziekenfonds/vlaamse-sociale-bescherming

Een klacht melden?

Iedereen heeft het recht om kosteloos schriftelijk een klacht in te dienen bij de ombudsman. Hij respecteert de vertrouwelijkheid, stelt zich neutraal en onpartijdig op. Hij neemt geen instructies aan over de wijze waarop de klacht inhoudelijk behandeld wordt.

Opgelet: is niet verplicht de klacht te behandelen als:

 • de indiener geen belang kan aantonen;
 • de klacht kennelijk ongegrond is;
 • de klacht kennelijk onredelijk is;
 • de klacht betrekking heeft op feiten:
  • waarover de indiener eerder een klacht had ingediend die conform de toepasselijke decretale regelgeving werd behandeld;
  • die langer dan een jaar vóór de indiening van de klacht hebben plaatsgevonden;
  • waarover alle georganiseerde administratieve beroepsmogelijkheden niet werden aangewend of waarover een jurisdictioneel beroep aanhangig is.

Anonieme klachten worden niet behandeld.

Belangrijk!

Voor je een klacht indient, richt je je in eerste instantie tot de dienst of de beheerder die belast is met je dossier. In de meeste gevallen kan hier al een oplossing gevonden worden voor je probleem, zonder dat je de klachtenprocedure moet activeren.

Ben je nog altijd niet tevreden van de verleende dienst, voer dan een schriftelijke klacht in bij de Ombudsman.

Een klacht indienen kan via e-mail: ombudsman@onafhankelijkezorgkas.be


Hoe zal de Ombudsman je klacht verwerken?

 • Wanneer de Ombudsman je klacht ontvangt, analyseert hij de ontvankelijkheid ervan. Dat gebeurt op basis van criteria vastgelegd door het besluit van 18 november 2018 houdende de uitvoering van het decreet van 18 mei 2018 houdende de Vlaamse Sociale Bescherming
 • Binnen de 8 kalenderdagen krijg je een ontvangstbewijs, samen met een korte uitleg van het verloop van de procedure. Het kan ook zijn dat je hier al een definitief antwoord van de Ombudsman ontvangt en de klacht is afgehandeld.
 • Als er nog geen definitief antwoord kan worden gevormd, stuurt de Ombudsman je klacht naar de bevoegde dienst om een oplossing te vinden voor het probleem. Als het dossier onvolledig is of als er belangrijke elementen ontbreken om een standpunt te kunnen innemen, zal de Ombudsman je om bijkomende informatie vragen.
 • De Ombudsman zal binnen de 45 dagen, schriftelijk en gemotiveerd, een definitief antwoord sturen.
 • Indien u niet tevreden bent met het standpunt dat de Ombudsman heeft ingenomen, hebt u het recht om een vordering in te stellen bij het Agentschap VSB die de klacht al dan niet gegrond zal verklaren. Indien de klacht gegerond is kan er beroep worden ingesteld bij de administratieve beroepscommissie (art. 143 ev van het voornoemd besluit) en nadien bij de arbeidsrechtbank.

De hele regeling staat beschreven in onderstaande links:

Contactgegevens van de ombudspersoon:

Herman De Kimpe
Ombudsman
Kortrijksesteenweg 302
9000 Gent

          

Meer informatie over privacy? Klik op deze link.