Segmentering MLOZ Insurance

Als iemand aansluit bij een verzekeringscontract, dan passen de verzekeringsmaatschappijen segmenteringscriteria toe die een invloed hebben op zowel de toegang tot het verzekeringsproduct als de bepaling van de premies en de draagwijdte van de waarborg.

Hieronder treft u een overzicht aan van de verschillende criteria die de VMOB 'MLOZ Insurance' gebruikt in het kader van haar verzekeringen. Die criteria zijn afhankelijk van het soort product.

De volgende criteria zouden in overweging kunnen worden genomen:

Bij het begin van het contract:

 1. De leeftijd van de verzekerde, want volgens statistische gegevens neemt de kans op een behandeling en een ziekenhuisopname en het bedrag van de terugbetalingen toe, naarmate men ouder wordt.        
  Daarom wordt hier rekening mee gehouden bij de bepaling van het bedrag van de premie en de toegang tot het product.

a) In dit verband is een beperking mogelijk, naargelang het gekozen product:

ProductLeeftijdsgrens
Hospitalia/
Hospitalia Plus65 jaar
Hospitalia Medium65 jaar
Hospitalia Continuïteit65 jaar
Hospitalia Ambulant64 jaar
Forfait H/
Dentalia Plus64 jaar
Medicalia/
Income (run off)55 jaar
Comfort (run off)/

Deze leeftijdsgrens is niet van toepassing op vooraf aangesloten verzekerden die in orde waren met hun premies aan een gelijkaardige verzekering bij een andere VMOB.

b) Naargelang het gekozen product kan de aansluiting na een bepaalde leeftijd aanleiding geven tot de betaling van een bijkomende premie.

 1. De gezondheidstoestand en vooral de aanwezigheid van een bestaande aandoening/toestand/ziekte, want het risico op een ziekenhuisopname/ambulante verzorging kan hierdoor stijgen, net als het bedrag van de medische kosten. Hierdoor kan het ook gerechtvaardigd zijn dat bepaalde medische kosten, verbonden met een bestaande toestand/aandoening/ziekte, niet gedekt worden.

Deze regel van vooraf bestaande toestand is niet van toepassing op vooraf aangesloten zwangere verzekerden die in orde zijn met hun bijdragen aan een gelijkaardige verzekering bij een andere VMOB.

Het vooraf bestaan van een gelijkaardige verzekering heeft een impact op:

 • de toegang: de leeftijdsgrens (zie punt 1.a) is niet van toepassing op vooraf aangesloten verzekerden die in orde waren met hun bijdragen aan een gelijkaardige verzekering bij een andere VMOB.
 • de wachttijd: de wachttijd kan beperkt of geschrapt worden voor de verzekerden die gedekt waren door een gelijkaardige verzekering tot de datum van hun aansluiting bij MLOZ Insurance. De wachttijd wordt dan verminderd met de duur van die verzekering.

Onze VMOB maakt geen onderscheid naargelang de aard van de verzekering (een commerciële verzekering of een verzekering bij een ziekenfonds) die de verzekerde genoot voor zijn (haar) aansluiting bij onze VMOB, behalve voor de toepassing van de vooraf bestaande toestand bij zwangerschap (zie punt 2):

 • Voor de vrouwelijke verzekerden die voorheen verzekerd waren door een gelijkaardige hospitalisatieverzekering van een ziekenfonds, geldt die beperking alleen wanneer de bevalling zich voordoet in de eerste 9 maanden die de cumulatie zijn van een eerste verzekeringsperiode bij de vorige VMOB én Hospitalia, zonder onderbreking.
 • Wanneer de vrouwelijke verzekerde vooraf al een gelijkaardige commerciële verzekering genoot, dan heeft die verzekerde in de eerste 9 maanden van aansluiting bij Hospitalia recht op de terugbetalingen voor een bevalling, zij het met één beperking: als zij in een eenpersoonskamer verblijft, zullen de kamer- en ereloonsupplementen niet terugbetaald worden.

Dit onderscheid voor de Belgische ziekenfondsentiteiten gebeurt om de volgende redenen:

 • het specifieke karakter van de ziekenfondsverzekeringen, namelijk het feit dat een wijziging van ziekenfonds de stopzetting van de verzekering met de overeenkomstige VMOB betekent, wat een flexibele behandeling rechtvaardigt van personen die voorheen bij een andere VMOB aangesloten waren, gezien het lage antiselectierisico in deze context;
 • de mogelijkheid om van ziekenfonds te veranderen (vrijheid om ziekenfonds te kiezen);

De aard van de behandeling: de wachttijd wordt verlengd tot 12 maanden in het kader van de Dentalia Plus dekking voor de terugbetaling van tandprothesen, tandimplantaten en orthodontieverstrekkingen, evenals in het kader van Medicalia voor tegemoetkomingen in verband met het geboorteforfait.

Tijdens het contract:

 1. De leeftijd van de verzekerde, want volgens statistische gegevens neemt de kans op een behandeling of een ziekenhuisopname toe naarmate men ouder wordt. Dit criterium kan ook een impact hebben op het uitgegeven bedrag. Het bedrag van de premie stijgt dus in functie van de leeftijd en de verzekering.  
   
 2. Het kamertype: in het kader van Hospitalia, Hospitalia Medium en Hospitalia Plus zorgt de keuze van een eenpersoonskamer voor de toepassing van een franchise van 150 euro per ziekenhuisopname in een ziekenhuis dat meer dan 200 % honorariumsupplementen ten opzichte van het tarief van de overeenkomst aanrekent. De lijst van deze ziekenfondsen kan je raadplegen op : Lijst van ziekenhuizen met en zonder franchise  
   
 3. Het vroegere bestaan van een gelijkaardige verzekering heeft een impact op het jaarplafond van Dentalia Plus: het aantal jaren aansluiting bij een gelijkaardige verzekering wordt in aanmerking genomen bij de bepaling van het jaarplafond.