Kosten en bijbehorende lasten van de verzekeringsovereenkomsten

De commerciële premie, taksen en heffingen inbegrepen, is het bedrag van de premie die u betaalt voor de verzekering die u wilt onderschrijven. Ze omvat:

 1. taksen en heffingen die, al naargelang van de verzekering, bestaan uit:
  • de verzekeringstaks van 9,25 % die enkel toegepast wordt op gezondheidsverzekeringen waarvan de tegemoetkomingsgrens voor bestaande ziekte/aandoening/toestand niet enkel kamersupplementen en honorariumsupplementen bij een opname in een eenpersoonskamer betreft (wet van 18/04/2010)
  • de RIZIV-bijdrage van 10 % die toegepast wordt op sommige hospitalisatieverzekeringen ten gunste van de ziekte- en invaliditeitsverzekering 
    
 2. de commerciële premie zonder lasten, die het volgende omvat:
  • de administratiekosten, waaronder alle beheerskosten voor uw contracten vallen
  • de acquisitiekosten, waaronder alle kosten voor de aanschaf van uw contracten vallen

Die kosten worden berekend op basis van de boekhoudkundige gegevens van het laatste boekjaar van MLOZ Insurance, zoals goedgekeurd door haar algemene vergadering.

Merk op dat een vergelijking tussen meerdere verzekeringscontracten niet beperkt mag blijven tot de vergelijking van de geschatte kosten voor elk contract. Er moeten ook andere elementen in overweging genomen worden, bijvoorbeeld de reikwijdte van de waarborgen, het bedrag van eventuele franchises en de uitsluitingsclausules.

De schattingen geven een duidelijker beeld van het premiegedeelte dat wordt gebruikt voor de dekking van het risico dat door de verzekeringsovereenkomst wordt gedekt. Het saldo van de premie, na aftrek van taksen, bijdragen, administratiekosten en acquisitiekosten, bestaat uit het premiegedeelte dat wordt gebruikt om de contractueel vastgelegde prestaties te verrichten, en de andere dan hierboven vermelde kosten (waaronder de samengevoegde en onderling gedeelde kosten voor de schadegevallen en het beheer ervan).