Intermutualistisch persbericht 3 oktober 2022

Zorgverleners en ziekenfondsen bereiken akkoord over gezondheidszorgbudget voor 2023: “Duurzame en solidaire zorg garanderen”

Thema
Organisatie van de zorg
Datum
Zorgverleners en ziekenfondsen bereiken akkoord over gezondheidszorgbudget voor 2023: “Duurzame en solidaire zorg garanderen”
Het Verzekeringscomité van het RIZIV, dat de ziekenfondsen, zorgverstrekkers en zorgvoorzieningen verenigt, heeft een begrotingsvoorstel voor de gezondheidszorg voor 2023 klaar. ‘We focussen op de financiële toegankelijkheid van de zorg, het welbevinden van de zorgverleners én de leefbaarheid van de zorgvoorzieningen.’ 
De limieten van het huidige zorgsysteem werden de afgelopen tijd pijnlijk duidelijk. ‘De naweeën van de pandemie gecombineerd met de toenemende personeelsschaarste, de vergrijzing, de stijgende energieprijzen en de vertraagde indexeringen zetten ons duurzame en solidaire zorgstelsel en al wie erin werkt onder zware druk,’ stelt Luc Van Gorp, voorzitter van het Nationaal Intermutualistisch College.
 

Het Verzekeringscomité legt daarom de volgende voorstellen op tafel voor het gezondheidszorgbudget voor 2023:

1. Op lange termijn is een structurele aanpassing van de indexmechanismen binnen de ziekteverzekering nodig. Vandaag reageren die te traag op de ongeziene inflatie.
2. De integrale toepassing van zowel de groeinorm van 2,5 procent als de indexering voor 2023.
3. De garantie van de beschikbaarheid van elk type zorg, binnen elke sector, aan conventietarieven. ‘De actuele crisissituatie zet gezinnen zwaar onder druk. We willen vermijden dat zij ook met hogere gezondheidszorgkosten geconfronteerd worden.’
4. Structurele oplossingen voor de niet-opname van sociale rechten zoals de Verhoogde Tegemoetkoming. ‘Die vormen immers een financiële bescherming voor de economisch kwetsbaarsten,’ aldus Luc Van Gorp. Dit onder andere door een uitbreiding van de automatische toekenning naar nieuwe categorieën.
5. De matiging van het groeitraject van de farmaceutische sector. De ziekenfondsen vragen dat de besparingen van 210 miljoen euro in 2023 en van 250 miljoen euro in 2024, zoals opgenomen in het regeerakkoord, worden uitgevoerd.
6. Het conventioneringssysteem moet prioritair vernieuwd, aangepast of geheroriënteerd worden zodat de tariefzekerheid en financiële toegankelijkheid van zorg gegarandeerd blijft in alle regio’s van ons land. Op korte termijn vragen we om een structureel bedrag uit de budgettaire marge in te zetten om de oplopende kosten van de geconventioneerde zorgverleners te dekken en de tariefzekerheid van de patiënten te garanderen.

Het advies van het Verzekeringscomité gaat nu naar de Algemene Raad van het RIZIV, waarin naast de ziekenfondsen ook de sociale partners en de regering zetelen. Die Algemene Raad velt volgende week het finale oordeel. ‘Het stemt alvast tevreden dat we met de ziekenfondsen, zorgverleners en zorgvoorzieningen in grote lijnen op dezelfde lijn zitten,’ klinkt het.

De gezamenlijke vertegenwoordigers van de ziekenfondsen Landsbond der Christelijke Mutualiteiten, Nationaal Verbond van Socialistische Mutualiteiten, Landsbond van de Onafhankelijke Ziekenfondsen, Landsbond van Liberale Mutualiteiten, Landsbond van de Neutrale Ziekenfondsen, Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering, Kas der geneeskundige verzorging van HR Rail.

 

Voor meer info: Hannah Wellens - 0471 99 57 08