Europese Verkiezingen 2024: Europa mag gezondheid, milieu en klimaat niet aan de kant schuiven

Persmededeling van het Nationaal Intermutualistisch College (NIC)

De Belgische ziekenfondsen trekken aan de alarmbel. Europa blijkt gezondheid, milieu en klimaat niet als prioritaire domeinen te zien voor de komende legislatuur, terwijl dit net thema’s zijn die de burgers wél als relevant beschouwen. Gezondheid, milieu en klimaat aan de kant schuiven is onverantwoord,  Europa toonde de afgelopen jaren net dat meer Europese samenwerking in deze domeinen essentieel is.

Op 9 juni 2024 trekken we naar de stembus. In dit druk verkiezingsjaar blijven de Europese verkiezingen een beetje onder de radar. Dat is onterecht, daar de impact van het Europees beleid en de Europese regelgeving groot is voor de lidstaten en haar burgers. Goed om daarbij stil te staan naar aanleiding van de Europadag op 9 mei. Nu meer dan ooit.

Uit een gelekte versie van het voorstel van Strategische Agenda 2024 – 2029 blijkt dat voor de lidstaten gezondheid, milieu en klimaat niet tot de prioritaire domeinen behoren in de volgende EU-beleidscyclus 2024-2029. De woorden “gezondheid”, “milieu” en “klimaat” komen zelfs niet voor in de tekst. Uit een recente Eurobarometer van het Europees Parlement  blijkt dat burgers thema’s als de strijd tegen armoede en sociale uitsluiting, volksgezondheid en de strijd tegen klimaatverandering bij de 5 belangrijkste prioriteiten van de EU plaatsen.  

Ontbrekende prioriteiten

“De Belgische ziekenfondsen zijn erg geschrokken van wat er in de Europese voorstellen voor de komende jaren staat, of liever gezegd, wat er niet in staat.  Gezondheid en een sociaal milieu- en klimaatbeleid moeten bovenaan de Europese agenda blijven tijdens de legislatuur 2024-2029. Doen we dat niet, zijn de gevolgen niet te overzien. Hebben we dan niets geleerd? Als ziekenfonds moeten we de gezondheid van onze leden beschermen”, benadrukt Luc Van Gorp, voorzitter van het Nationaal Intermutualistisch College. 

Het recent rapport European Climate Risk Assessment  is duidelijk: “Als er nu geen beslissende actie wordt ondernomen, kunnen de meeste geïdentificeerde klimaatrisico’s tegen het einde van deze eeuw een kritiek of catastrofaal niveau bereiken.” Dit zal een enorme impact hebben op de volksgezondheid, zeker voor de kwetsbare groepen. Maatregelen om een Rechtvaardige Transitie te realiseren zijn essentieel.

Memorandum

Omdat Europa zo belangrijk is voor het gezondheids- en gezondheidszorgbeleid, publiceerden de Belgische ziekenfondsen het Memorandum “Streven naar een goede gezondheid en een toegankelijke gezondheidszorg”  n.a.v. de Europese verkiezingen. Daarin worden 6 prioriteiten naar voren geschoven:

  • Preventie: werken aan de gezondheidsdeterminanten
  • Milieu en gezondheid: tijd voor een Green Deal 2.0
  • Een duurzaam, toegankelijk en betaalbaar geneesmiddelenbeleid door een ondersteunende Europese regelgeving
  • Naar een inclusief en duurzaam digitaal ecosysteem
  • Effectieve en bindende voorwaarden voor een kader voor de sociale economie. Verbintenis voor de erkenning van de ziekenfondsen in Europa en internationaal
  • Waardig leven, in goede gezondheid, overal en voor iedereen: voor internationale en mutualistische samenwerking

De Belgische ziekenfondsen vragen om bovenstaande prioriteiten mee op te nemen in
het Europese beleid in de legislatuur 2024-2029. 

De dynamiek van samenwerking die de EU de afgelopen jaren heeft laten zien, moet net versterkt worden. De ziekenfondsen staan klaar om hier mee hun schouder onder te zetten. Op 24 september 2024 organiseren de Belgische ziekenfondsen een event om het toekomstige Europese beleid te bespreken met de nieuw verkozen leden van het Europees Parlement en hun prioriteiten te presenteren.

Thema
Milieu
Datum
European Union flag

Het Nationaal Intermutualistisch College (NIC) is een mutualiteiten-associatie, samengesteld uit vertegenwoordigers van de 5 landsbonden van de ziekenfondsen (Christelijke Mutualiteiten, Socialistische Mutualiteiten, Onafhankelijke Ziekenfondsen, Liberale Mutualiteiten, Neutraal Ziekenfonds), van de Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering en van de Kas voor Geneeskundige Verzorging van HR Rail. In zijn geheel vertegenwoordigt het NIC alle Belgische sociaal verzekerden, ofwel meer dan 11 miljoen mensen.