Disclaimer Verplichte verzekering (met inbegrip van de regionale materies)

Verwerkingsverantwoordelijke

In toepassing van artikel 3 van de wet van 6 augustus 1990 over de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen, moeten de landsbonden en de ziekenfondsen minstens één dienst oprichten die als doel heeft:

 a) deelname aan de uitvoering van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, die geregeld wordt door de gecoördineerde wet van 14 juli 1994

 b) het financieel tussenkomen voor hun gerechtigden en de personen te hunnen laste, in de kosten voortspruitend uit de preventie en behandeling van ziekte en invaliditeit of het toekennen van uitkeringen in geval van arbeidsongeschiktheid of wanneer zich een toestand voordoet waarbij het fysiek, psychisch of sociaal welzijn kan worden bevorderd

 c) toekenning van hulp, informatie, begeleiding en bijstand om het fysieke, psychische en sociale welzijn te bevorderen, onder meer door de bovenstaande opdrachten te vervullen

De Landsbond van de Onafhankelijke Ziekenfondsen, gelegen op de Lenniksebaan 788A in 1070 Brussel, met ondernemingsnummer 411.766.483, treedt op als verwerkingsverantwoordelijke voor de gegevens inzake de verplichte verzekering.

De Regionale maatschappijen van onderlinge bijstand (hierna RMOB’s genoemd) voor het Waals gewest (ondernemingsnummer 0713.671.461) en voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (ondernemingsnummer 0713.671.263), beide gelegen Lenniksebaan 788 A in 1070 Brussel, treden op als verwerkingsverantwoordelijke voor de gegevens inzake de verplichte verzekering voor de geregionaliseerde materies.

Conform de Europese Verordening van 27 april 2016 over de bescherming van gegevens (GDPR), hebben de Landsbond van de Onafhankelijke Ziekenfondsen en de RMOB’s bevoegde aangesteld voor de gegevensbescherming. Deze persoon is bereikbaar op het e-mailadres privacy@mloz.be, via het formulier Een aanvraag doen rond de Bescherming van de Privacy of per brief aan MLOZ - DPO, Lenniksebaan 788 A, 1070 Brussel.

Waarom worden uw gegevens verwerkt?

In dit kader verwerken de Landsbond van de Onafhankelijke Ziekenfondsen en de RMOB’s alle persoonlijke gegevens, van zowel de leden van de onafhankelijke ziekenfondsen als de verstrekkers, die nodig zijn om hun belangrijkste opdrachten en doelstellingen te realiseren, namelijk:

Voor de verzekerbaarheid van de leden: beheer van de rechten op terugbetaling (verhoogde tegemoetkoming en maximumfactuur) in de geneeskundige verzorging, als gerechtigde of als persoon ten laste

Voor de tegemoetkomingen in de geneeskundige verzorging in België of in het buitenland, als lid of als zorgverstrekker: beheer van alle verstrekkingen voor verzorging, preventie en leveringen, al dan niet terugbetaalbaar, toegediend in België of in het buitenland door erkende verstrekkers en erkende zorginstellingen, en meegedeeld aan de Landsbond van de Onafhankelijke Ziekenfondsen en de RMOB’s

Voor de akkoorden adviserend arts voor bepaalde zorg en leveringen, onder meer revalidatiedossiers

Voor het beheer van dossiers uitkeringen: beheer van uw dossier met het oog op de betaling van uw arbeidsongeschiktheidsuitkeringen (berekening van de uitkeringen in de periodes van primaire arbeidsongeschiktheid en invaliditeit) en uw moederschapsuitkeringen, en evaluatie van uw arbeidsongeschiktheid (erkenning of niet) en desgevallend van de opstart van een traject voor socioprofessionele re-integratie

Voor het beheer van geschillen: betwistingen van beslissingen van de Landsbond van de Onafhankelijke Ziekenfondsen, van de RMOB’s, van het RIZIV, van de AViQ of van Iriscare, terugvordering van niet-verschuldigde bedragen, terugvordering van geneeskundige verzorging en uitkeringen voor schade door een derde

Voor al dan niet proactieve informatie en begeleiding van personen, eventueel via de sociale dienst, zodat ze hun rechten ten volle kunnen laten gelden en om hun fysieke, psychische en sociale welzijn te bevorderen

Om uw contact met onze diensten te beheren, ongeacht het gebruikte kanaal

Voor een correct beheer en de verbetering van onze diensten en van het systeem voor de sociale zekerheid en de volksgezondheid

Voor de bestrijding van fraude

Om interne en externe reporting mogelijk te maken dankzij audits, enquêtes, wetenschappelijke, statistische en geschiedkundige studies en research

Om beveiligings- en beschermingsmaatregelen voor de gegevens, goederen en personen in te voeren

Om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, met name als verzekeringsinstelling ten opzichte van de Controledienst voor de Ziekenfondsen, het RIZIV, AViQ, Iriscare en de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid

Wat is de wettelijke basis voor de verwerking van uw gegevens?

Voor het beheer van de verplichte verzekering verwerken de Landsbond van de Onafhankelijke Ziekenfondsen en de RMOB’s de gegevens op basis van artikels 6.1. c), d), e), f), 9.2 b), c), g), h), i), j) en 87 van de Europese Verordening. Daartoe baseren we ons onder meer op de volgende specifieke wetten en hun uitvoeringsbesluiten:

 • Wet van 6 augustus 1990 over de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen betreffende de verplichte verzekering en de aanvullende verzekering
 • Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, KB van 3 juli 1996 en andere
 • Ordonnantie van 21 december 2018 betreffende de Brusselse verzekeringsinstellingen in het domein van de gezondheidszorg en de hulp aan personen
 • Decreet van 8 november 2018 betreffende de verzekeringsinstellingen en houdende wijziging van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid
 • Wet van 15 januari 1990 over de oprichting van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, KB van 4 februari 1997 en andere
 • Wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen, en KB van 5 december 1986 over het gebruik ervan in de ziekte- en invaliditeitsverzekering
 • Wet van 21 augustus 2008 over het platform eHealth
 • Wet van 11 april 1995 tot invoering van het Handvest van de sociaal verzekerde
 • Wet van 22 augustus 2002 over de rechten van de patiënt

Welke gegevens worden verwerkt?

Al naargelang van de diensten waarop u een beroep doet of de informatie die u ons meedeelt, kunnen de Landsbond van de Onafhankelijke Ziekenfondsen en de RMOB’s de volgende persoonlijke gegevens verwerken: identificatiegegevens (namen, adres, telefoonnummer, ...), financiële bijzonderheden, persoonlijke kenmerken (leeftijd, geslacht, burgerlijke staat), gezinssamenstelling, aansluitingen (bij de ziekenfondsen), beroep en opleiding, beeldopnamen (via de bewakingscamera’s in onze kantoren), geluidsopnamen (via oproepen naar ons call center).

Al naargelang van de diensten waarop u een beroep doet of de informatie die u ons meedeelt, kunnen de Landsbond van de Onafhankelijke Ziekenfondsen en de RMOB’s ook de volgende persoonlijke gegevens te weten komen of verwerken:

 • gegevens uit het rijksregister: rijksregisternummer en identificatiegegevens (naam, voornamen, geboortedatum en -plaats, geslacht, nationaliteit, hoofdverblijfplaats, overlijdensdatum en -plaats, burgerlijke staat, gezinssamenstelling, wettelijke samenwoning, type inschrijvingsregister)
 • gegevens uit de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid: sociale gegevens
 • gezondheidsgegevens: fysieke gezondheid, psychische gezondheid, risicosituaties en -gedrag, gegevens over verzorging, genetische gegevens

Wat zijn onze informatiebronnen?

Uw gegevens komen voornamelijk van:

 • uzelf, uw wettelijk vertegenwoordiger of iedereen die u gemandateerd hebt
 • zorgverleners (ziekenhuizen, artsen, ...) die u geraadpleegd hebt, met name via de derdebetalersregeling
 • de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid en elke andere openbare instelling die actief is in de sociale zekerheid
 • het RIZIV, AViQ of Iriscare

Wie verwerkt uw gegevens?

Al deze gegevens worden verwerkt door hiertoe gemachtigd personeel dat contractueel onderworpen is aan het beroepsgeheim. Daarnaast bestaan er maatregelen voor IT-beveiliging om de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van uw gegevens te waarborgen.

Aan wie kunnen uw gegevens meegedeeld worden?

Uw persoonlijke gegevens kunnen meegedeeld worden:

 • aan uzelf en/of uw wettelijke vertegenwoordigers (voorlopig bewindvoerder inbegrepen) of aan uw vertegenwoordiger (professioneel adviseur, advocaat, bemiddelaar, ...) die hiertoe op uw verzoek, rechtstreeks of middels een gezondheidsprofessional van uw keuze, gemandateerd is
 • aan uw gezondheidsprofessionals, op uw verzoek
 • aan uw ziekenfonds
 • aan onze VMOB ‘MLOZ Insurance’, op uw verzoek in geval van onderschrijving van een van haar producten 
 • aan Allianz Global Assistance in geval van dringende zorg in het buitenland
 • aan de socialezekerheidsinstellingen: het Nationaal Intermutualistisch College, de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, Fedris, de RVA, het kinderbijslagfonds bij inbeslagnames en afstand in toepassing van artikel 1410 § 4 van het Gerechtelijk Wetboek
 • aan de Controledienst van de Ziekenfondsen, het RIZIV, AViQ en Iriscare in het kader van hun wettelijke controle-opdrachten
 • aan onze bedrijfsrevisor en onze externe auditoren, die allen gebonden zijn door een vertrouwelijkheidsverplichting
 • aan onze advocaten en aan het gerecht, in geval van geschillen
 • aan elke instelling die u een voordeel kan toekennen als u een bevoorrecht statuut geniet (cf. deel ‘Profilering’)
 • aan onze verwerkers belast met verwerkingen die bepaald werden door MLOZ en de RMOB’s
 • aan een naar behoren gemachtigde derde (door de wet, een contract, uw toestemming)
 • aan uw schuldeisers in het kader van een executoire procedure

Wie zijn onze onderaannemers?

De Landsbond van de Onafhankelijke Ziekenfondsen en de RMOB’s doen voornamelijk een beroep op de volgende onderaannemers:

 • Mutual IT, Lenniksebaan 788 1070 Anderlecht, onze IT-leverancier

En op onze ziekenfondsen, die allemaal aangesloten zijn bij de Landsbond van de Onafhankelijke Ziekenfondsen en de RMOB’s:

 • Helan Onahankelijk Ziekenfonds (526) , Boomsesteenweg 5, 2610 Antwerpen 
 • Partenamut 509, Louis Mettewielaan 74-76, 1080 Brussel
 • Freie Krankenkasse (515), Hauptstrasse 246, 4760 Büllingen

Minder vaak doet MLOZ een beroep op de volgende onderaannemers:

 • onze advocaten en gerechtsdeurwaarders
 • het bedrijf dat de isi+-kaart afdrukt
 • de bedrijven die onze briefwisseling vervoeren en beheren
 • het RIZIV, AViQ en Iriscare
 • Fedris (Federaal agentschap voor beroepsrisico's)
 • Allianz Global Assistance, voor de dringende zorg in het buitenland (Mediphone Assist)

Worden uw gegevens overgedragen aan landen buiten de EER?

Uw gegevens kunnen naar het buitenland gestuurd worden als dat:

 • bepaald is in de verplichte verzekering
 • nodig is voor de uitvoering van maatregelen die getroffen moeten worden vooraleer het contract af te sluiten en op uw verzoek
 • nodig is voor uw levensbelang
 • in uw belang nodig is om een contract af te sluiten met een derde, of om een met een derde afgesloten of nog te sluiten contract uit te voeren

Of als u daar ontegensprekelijk mee ingestemd hebt.

Hoe lang worden uw gegevens bewaard ?

Uw identificatiegegevens worden bewaard vanaf uw inschrijving bij het ziekenfonds/MLOZ tot aan uw vertrek naar een ander ziekenfonds dat niet tot de onafhankelijke ziekenfondsen behoort, tot aan uw overlijden of tot aan uw vertrek naar het buitenland.

Over het algemeen worden uw gegevens 3 tot 30 jaar bewaard, volgens de wettelijke verplichtingen die opgelegd worden aan de Landsbond van de Onafhankelijke Ziekenfondsen en de RMOB’s, en de richtlijnen die de Landsbond van de Onafhankelijke Ziekenfondsen en de RMOB’s ontvangen (met name van het RIZIV, AViQ en Iriscare). Het beginpunt van die termijn kan verschillen van de ene wetgeving tot de andere.

Wat zijn uw rechten?

U hebt recht op toegang tot de gegevens die wij verwerken en die u aanbelangen, en u hebt het recht te weten hoe en waarvoor ze verwerkt worden. Voor zover uw rechten niet in tegenspraak zijn met de wettelijke verplichtingen (onder meer de verplichting tot bewaring) waaraan de Landsbond van de Onafhankelijke Ziekenfondsen en de RMOB’s zich moeten houden, of de uitvoering van hun opdracht niet verhinderen, hebt u ook het recht om onjuiste of onvolledige gegevens te laten verbeteren, om gegevens volledig of gedeeltelijk te laten verwijderen (recht op digitale vergetelheid), om u te verzetten tegen de gegevensverwerking, om uw gegevens over te dragen naar een andere operator, om de verwerking van uw gegevens te laten beperken, en om niet onderworpen te worden aan een geautomatiseerde beslissing, inclusief profilering.

Kunt u uw instemming intrekken?

In de veronderstelling dat de verwerking van uw gegevens steunt op uw instemming, hebt u het recht deze instemming op elk moment en zonder uitleg in te trekken.

De Landsbond van de Onafhankelijke Ziekenfondsen en de RMOB’s zijn evenwel wettelijk verplicht om persoonlijke gegevens te beheren voor de uitvoering van de verplichte verzekering.

Hoe oefent u uw rechten uit?

Om een of meer van uw rechten uit te oefenen kunt u het beschikbare formulier op de website van de Landsbond van de Onafhankelijke Ziekenfondsen gebruiken (Een aanvraag doen rond de Bescherming van de Privacy), of ons een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag versturen per e-mail (via privacy@mloz.be) of per post (Landsbond van de Onafhankelijke Ziekenfondsen - DPO - Lenniksebaan 788 A, 1070 Brussel). Voeg daarbij een kopie toe van beide zijden van uw identiteitskaart.

Uw aanvraag zal binnen de 30 dagen na de indiening verwerkt worden. In functie van de complexiteit van de aanvragen en het aantal, kan deze termijn verlengd worden met twee bijkomende maanden indien nodig. Al naargelang het communicatiekanaal dat u gekozen hebt, wordt u per e-mail of per brief op de hoogte gebracht van de interventie die de Landsbond van de Onafhankelijke Ziekenfondsen uitgevoerd heeft op basis van uw aanvraag. Elke weigering tot interventie zal ook gemotiveerd worden.

De uitoefening van een of meer van uw rechten zal, wanneer nodig, gemeld worden aan de verwerkers aan wie de persoonlijke gegevens meegedeeld werden waarop de aanvraag slaat.

Als u niet akkoord gaat met een gegevensverwerking of met onze weigering om in te gaan op uw verzoek voor de uitoefening van een van uw rechten, kunt u contact opnemen met de Gegevensbeschermingsautoriteit, Persstraat 35 in 1000 Brussel of via de website https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/.

Bent u onderworpen aan geautomatiseerde beslissingen, inclusief profilering?

In de onderstaande gevallen bent u onderworpen aan geautomatiseerde beslissingen:

 • toekenning van de codes gerechtigde CG1/CG2 waarmee de rechten bepaald kunnen worden waarop de rechthebbenden aanspraak kunnen maken inzake terugbetaling van de geneeskundige verzorging. Deze rechten hangen af van de regeling waartoe u behoort, van uw statuut en van het feit of u recht hebt op de verhoogde tegemoetkoming.
 • toekenning van de verhoogde tegemoetkoming (RVV): in toepassing van het KB over de verhoogde verzekeringstegemoetkoming, zoals bedoeld in artikel 37 § 19 van de wet over de verplichte verzekering geneeskundige verzorging en uitkeringen, hebben sommige verzekerden recht op een verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds voor verstrekkingen voor geneeskundige verzorging. Het recht op de verhoogde tegemoetkoming kan toegekend worden in 2 situaties:
  • automatisch recht: op basis van een voordeel of een situatie, zonder dat de betrokken personen hierom moeten vragen en zonder onderzoek van de inkomsten
  • na onderzoek van de inkomsten: wanneer iemand die deel uitmaakt van een RVV-gezin een officiële aanvraag ingediend heeft, onderzoekt het ziekenfonds de inkomsten op basis van een verklaring op erewoord, vergezeld van alle noodzakelijke bewijsstukken en ondertekend door alle leden van het RVV-gezin.

In het kader van de ziekte- en invaliditeitsverzekering kan iemand die recht heeft op de verhoogde tegemoetkoming, aanspraak maken op:

 • een hogere terugbetaling van de geneeskundige verzorging en dus een vermindering van het remgeld
 • een vermindering van het persoonlijk aandeel voor ziekenhuisopnames: het persoonlijk aandeel voor ziekenhuisopnames is het deel van de dagprijs van de opname dat de verzekerde zelf moet dragen. Voor rechthebbenden op de verhoogde verzekeringstegemoetkoming wordt dit aandeel verminderd.
 • de derdebetalersregeling: rechthebbenden op de verhoogde tegemoetkoming kunnen zonder andere formaliteiten het systeem genieten waarbij het ziekenfonds hun geneeskundige verzorging rechtstreeks aan de zorgverstrekker betaalt. Het recht op de derde betaler staat op de isi+-kaart of op een attest van het ziekenfonds.
 • de maximumfactuur: bepaalde rechthebbenden op verhoogde verzekeringstegemoetkoming betalen per jaar niet meer dan een bepaald plafond aan remgeld.

Naast de verhoogde tegemoetkoming voor geneeskundige verzorging kan de rechthebbende op verhoogde verzekeringstegemoetkoming soms ook aanspraak maken op andere financiële voordelen, die enkel bedoeld zijn voor personen die aan bepaalde voorwaarden van ‘sociale hoedanigheid’ en inkomsten beantwoorden:

 • sociaal tarief voor openbaar vervoer (TEC, NMBS, MIVB, De Lijn)
 • toegang tot een tegemoetkoming van het sociaal verwarmingsfonds van het OCMW
 • sociaal telefoontarief
 • vrijstelling van de Brusselse Gewestbelasting
 • voordelen die bepaalde gemeentes toekennen (gratis vuilniszakken of verlaging van de milieubelasting)
 • MAF: in principe is de maximumfactuur een financieel hulpmiddel voor gezinnen die te maken krijgen met soms heel hoge uitgaven voor geneeskundige verzorging. Als het remgeld dat voor u ten laste blijft een bepaald plafond overschrijdt, betaalt uw ziekenfonds automatisch het remgeld dat dit plafond overschrijdt, voor 100 % terug, voor alle verstrekkingen die zich voordoen in het kader van de maximumfactuur. Het plafond dat aan u wordt toegekend, hangt af van de inkomsten van uw gezin (zoals dat samengesteld is in het Rijksregister op 1 januari en dat dus gekend is bij uw gemeente), op basis van de inkomsten die u 3 jaar geleden gekregen hebt. Er bestaat ook een specifieke maximumfactuur voor kinderen en gehandicapte kinderen.
 • Ongevallenaangifte: op basis van de informatie die MLOZ via de derdebetalersregeling ontvangt, kan MLOZ u op eigen initiatief een document voor een ongevallenaangifte sturen.
 • Beslissing tot tenlasteneming/tegemoetkoming na een kennisgeving door een verstrekker of een zorginstelling
 • Blokkering van de uitkeringen wanneer een verzekeraar arbeidsongevallen laat weten dat hij die ten laste neemt

Versie januari 2023