Disclaimer behandeling klachten

Conform de Europese Verordening van 27 april 2016 over de bescherming van gegevens (GDPR) treedt de Landsbond van de Onafhankelijke Ziekenfondsen op als verwerkingsverantwoordelijke voor het beheer van de klachten met betrekking tot diensten die door Landsbond van de Onafhankelijke Ziekenfondsen of door een van zijn ziekenfondsen worden verleend en heeft MLOZ een data protection officer aangeduid (deze is te bereiken op het adres privacy@mloz.be, via het onlineformulier: Een aanvraag doen rond de Bescherming van de Privacy of door een brief te richten aan de Landsbond van de Onafhankelijke Ziekenfondsen DPO - Lenniksebaan 788 A te 1070 Brussel).

Welke gegevens worden verwerkt en met welk doel?

Om uw klacht te kunnen opvolgen, moet de Landsbond van de Onafhankelijke Ziekenfondsen u met zekerheid kunnen identificeren. Daarom hebben wij de volgende persoonsgegevens nodig: naam, voornaam, communicatietaal, post- en e-mailadres, naam en aansluitingsnummer bij het ziekenfonds en het onderwerp van uw klacht. De Landsbond van de Onafhankelijke Ziekenfondsen moet ook toegang hebben tot alle gegevens die nuttig en noodzakelijk zijn voor de behandeling van uw klacht en u moet haar toestaan om deze te verwerken. Tot slot, zal de Landsbond van de Onafhankelijke Ziekenfondsen alle persoonsgegevens verwerken die u ons meedeelt in het kader van uw klacht omdat u ze nuttig acht. De Landsbond van de Onafhankelijke Ziekenfondsen verwerkt ook gegevens voor statistische doeleinden (en dus geanonimiseerd).

Wat zijn onze informatiebronnen?

De gegevens zijn afkomstig van uzelf of van derden (waaronder uw ziekenfonds) die mogelijk toegang hebben tot de persoonsgegevens die nodig zijn voor het beheer van uw klacht, of die deze verwerken.

Worden uw gegevens veilig verwerkt?

Al deze gegevens worden verwerkt door hiertoe gemachtigd personeel dat contractueel onderworpen is aan het beroepsgeheim. Ook worden beveiligingsmaatregelen genomen om de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van uw gegevens te garanderen.

Aan wie kunnen uw gegevens meegedeeld worden?

Uw persoonsgegevens kunnen worden meegedeeld aan elke derde partij, met inbegrip van uw ziekenfonds, voor de doeleinden (en binnen de grenzen) van wat nodig is om uw klacht te behandelen, tenzij u formeel en schriftelijk bezwaar hebt gemaakt tegen deze mededeling. Elke weigering om uw persoonsgegevens aan derden mee te delen zal tot gevolg hebben dat uw klacht wordt beperkt of zelfs onmogelijk kan worden behandeld.

Hoelang worden uw gegevens bewaard?

Uw gegevens betreffende het klachtenbeheer worden tot 5 jaar na uw laatste contact bewaard.

Wat zijn uw rechten?

Op voorwaarde dat de uitoefening van uw rechten niet in strijd is met de wettelijke verplichtingen (in het bijzonder de verplichting om de gegevens te bewaren) waaraan de Landsbond van de Onafhankelijke Ziekenfondsen moet beantwoorden, hebt u het recht om toegang te krijgen tot uw eigen gegevens die de Landsbond van de Onafhankelijke Ziekenfondsen verwerkt, om te weten op welke manier de Landsbond van de Onafhankelijke Ziekenfondsen uw persoonsgegevens verwerkt, om de verbetering te vragen van onjuiste of onvolledige gegevens, om de verwijdering te vragen van al uw gegevens of een deel daarvan (het recht op vergetelheid), om u te verzetten tegen de verwerking van al uw gegevens of een deel daarvan, en om de verwerking van uw gegevens te beperken.

Hoe oefent u uw rechten uit?

Om een of meer van uw rechten uit te oefenen kunt u het beschikbare formulier op de website van de Landsbond van de Onafhankelijke Ziekenfondsen gebruiken (Een aanvraag doen rond de Bescherming van de Privacy), of u kunt ons een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag toesturen per e-mail (via privacy@mloz.be) of per post (de Landsbond van de Onafhankelijke Ziekenfondsen - DPO - Lenniksebaan 788 A, 1070 Brussel). Voeg een kopie toe van beide zijden van uw identiteitskaart.

Uw aanvraag zal binnen de 30 dagen na de indiening verwerkt worden. In functie van de complexiteit van de aanvragen en het aantal, kan deze termijn verlengd worden met twee bijkomende maanden indien nodig. Al naargelang het communicatiekanaal dat u gekozen hebt, wordt u per e-mail of per brief op de hoogte gebracht van wat de Landsbond van de Onafhankelijke Ziekenfondsen juist gedaan heeft op basis van uw aanvraag. Elke weigering zal ook gemotiveerd worden.

De uitoefening van een of meer van uw rechten zal, wanneer nodig, gemeld worden aan de verwerkers aan wie de persoonsgegevens meegedeeld werden waarop de aanvraag betrekking heeft.

Als u niet akkoord gaat met een gegevensverwerking of met onze weigering om in te gaan op uw verzoek voor de uitoefening van een van uw rechten, kunt u contact opnemen met de Gegevensbeschermingsautoriteit, Persstraat 35 in 1000 Brussel of via de website https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/.

Versie januari 2023