Disclaimer abonnementen: wat met onze gedrukte en online-publicaties?

Conform de Europese Verordening van 27 april 2016 over de bescherming van gegevens (GDPR) treedt MLOZ op als verwerkingsverantwoordelijke voor het beheer van de gegevens van de verplichte verzekering en heeft MLOZ een bevoegde benoemd voor de gegevensbescherming (bereikbaar via e-mail naar privacy@mloz.be, via het onlineformulier Een aanvraag doen rond de Bescherming van de Privacy of per brief aan MLOZ - DPO - Lenniksebaan 788 A in 1070 Brussel).

Welke gegevens worden verwerkt?

Door een abonnement te nemen op onze nieuwsbrieven en/of ons tijdschrift geeft u ons toestemming om de volgende gegevens te verwerken: naam, voornamen, organisatie, gezondheidsprofessional of niet, e-mailadres, taal en eventueel postadres (enkel voor de verzending van ons tijdschrift 'Health Forum’ op papier).

Wat zijn onze informatiebronnen?

Het betreft enkel de gegevens die u ons bezorgt.

Worden uw gegevens veilig verwerkt?

Al deze gegevens worden verwerkt door hiertoe gemachtigd personeel dat contractueel onderworpen is aan het beroepsgeheim. Ook worden beveiligingsmaatregelen genomen om de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van uw gegevens te garanderen.

Aan wie kunnen uw gegevens meegedeeld worden?

Uw persoonlijke gegevens zullen niet meegedeeld worden aan derden.

Hoe lang worden uw gegevens bewaard?

Uw gegevens worden bewaard zodra u inschrijft en tot u deze toestemming intrekt.

Wat zijn uw rechten?

U hebt het recht om toegang te krijgen tot uw eigen gegevens die MLOZ verwerkt, om te weten op welke manier MLOZ uw persoonlijke gegevens verwerkt, om de verbetering te vragen van onjuiste of onvolledige gegevens, om alle of een deel van uw gegevens te laten verwijderen (recht op vergetelheid), om u te verzetten tegen de verwerking van alle of een deel van uw gegevens, en om de verwerking van uw gegevens te beperken.

Kunt u uw toestemming intrekken?

U kunt uw toestemming op elk moment en zonder motivering intrekken. De intrekking van uw toestemming leidt ertoe dat de hierboven vermelde gegevens verwijderd worden. Bijgevolg zult u onze newsletters en/of tijdschrift dan niet langer ontvangen.

Hoe oefent u uw rechten uit?

Om een of meer van uw rechten uit te oefenen kunt u het beschikbare formulier op de website van MLOZ gebruiken (Een aanvraag doen rond de Bescherming van de Privacy), of ons een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag versturen per e-mail (via privacy@mloz.be) of per post (MLOZ - DPO - Lenniksebaan 788 A, 1070 Brussel). Voeg daarbij een kopie toe van beide zijden van uw identiteitskaart.

Uw aanvraag zal binnen de 30 dagen na de indiening verwerkt worden. In functie van de complexiteit van de aanvragen en het aantal, kan deze termijn verlengd worden met twee bijkomende maanden indien nodig. Al naargelang het communicatiekanaal dat u gekozen hebt, wordt u per e-mail of per brief op de hoogte gebracht van de interventie die MLOZ uitgevoerd heeft op basis van uw aanvraag. Elke weigering tot interventie zal ook gemotiveerd worden.

De uitoefening van een of meer van uw rechten zal, wanneer nodig, gemeld worden aan de onderaannemers aan wie de persoonlijke gegevens meegedeeld werden waarop de aanvraag slaat.

Als u niet akkoord gaat met een gegevensverwerking of met onze weigering om in te gaan op uw verzoek voor de uitoefening van een van uw rechten, kunt u contact opnemen met de Gegevensbeschermingsautoriteit, Persstraat 35 in 1000 Brussel of via de website https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/.

Versie januari 2023