I. Privacyverklaring

Het project Gezondheidsadviseurs berust op een proactief contact met de specifieke doelgroepen die geïdentificeerd zijn op basis van bepaalde sociale kwetsbaarheden, teneinde hun zorgbehoeften te analyseren en te ondersteunen. Onder sociale kwetsbaarheden verstaan we bepaalde kenmerken, zoals de sociaal-economische status, de behoefte aan bijkomende zorg enz.
De taken van de Gezondheidsadviseurs met betrekking tot deze doelgroep zijn gericht op:
1. De identificatie en ondersteuning van de behoeften aan verzorging van de doelgroepen
*de behoeften van de doelgroep op het vlak van gezondheid en welzijn begrijpen en analyseren, met bijzondere aandacht voor bepaalde thema’s
* informeren en/of verwijzen naar de diensten en organisaties die kunnen beantwoorden aan de geïdentificeerde zorgbehoeften
2. De versterking van de gezondheidsvaardigheden van de doelgroep met betrekking tot specifieke thema’s
3. Personen de tools aanrijken zodat ze de factoren die hun gezondheid beïnvloeden beter kunnen beheersen, zodat ze hun eigen gezondheid kunnen verbeteren. 
4. De identificatie van de structurele obstakels (op het vlak van toegankelijkheid, kwaliteit van zorg, opvolging enz.) waarmee de doelgroep te maken krijgt en deze melden aan de verschillende betrokken partijen.
De taak van de verzekeringsinstellingen bestaat uit:
1.    De opvolging van de operationalisering van het project
2.    De opvolging en analyse van de door de gezondheidsadviseurs uitgevoerde activiteiten
Deze privacyverklaring in verband met het project Gezondheidsadviseurs heeft tot doel informatie te verschaffen aan personen wier gegevens verwerkt zijn, conform de bepalingen van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016.
Wij willen u informeren over:
** De redenen waarom wij uw persoonsgegevens verzamelen in het kader van het project Gezondheidsadviseurs 
** Wat wij doen met uw persoonsgegevens en hoelang wij ze bewaren 
** Uw rechten in verband met de uitgevoerde verwerking van uw gegevens


1.1. Verwerkingsverantwoordelijke    

ZPG Intermut, met zetel te Tervurenlaan 188/A bus 8, 
1150 Sint-Pieters-Woluwe, met ondernemingsnummer 0695 810 791.
ZPG Intermut bestaat uit: 
- Verzekeringsinstelling (hierna ‘VI’) 100: Landsbond der Christelijke Mutualiteiten, met zetel te Haachtsesteenweg 579, 1030 Schaarbeek, met ondernemingsnummer 0411.702.543, 
- VI 200: Landsbond van de Neutrale Ziekenfondsen, met zetel te Charleroisesteenweg 145, 1060 Sint-Gillis, met ondernemingsnummer 0411.709.768,
- VI 300: Nationaal Verbond van Socialistische Mutualiteiten, met zetel te Sint-Jansstraat 32-38, 1000 Brussel, met ondernemingsnummer 0411.724.220,
- VI 400: Landsbond van Liberale Mutualiteiten, met zetel te Livornostraat 25, 1050 Elsene, met ondernemingsnummer 0411.729.366, 
- VI 500: Landsbond van de Onafhankelijke Ziekenfondsen, met zetel te Lenniksebaan 788A, 1060 Anderlecht, met ondernemingsnummer 0411.766.483.
Elke verzekeringsinstelling is verantwoordelijk voor haar leden en de door haar verrichte verwerkingen.
 

1.2. Welke persoonsgegevens worden verwerkt?    

A) Selectiefase :

Om de Gezondheidsadviseurs in staat te stellen contact op te nemen met de personen van de doelgroep, zullen de identificatiegegevens verwerkt worden door laatstgenoemden:

Naam, voornaam, telefoonnummer, geslacht en gemeente van de te contacteren personen.

B) Contactfase:

Als de gecontacteerde personen ermee instemmen te antwoorden tijdens het telefonisch contact met de Gezondheidsadviseurs, kunnen er diverse persoonsgegevens verwerkt worden. Het betreft:

- persoonlijke kenmerken (geslacht, geboortedatum, nationaliteit, taal van het gesprek, wijk waar de persoon woont)
- de belemmeringen voor de toegang tot geneeskundige verzorging
- de kennis van bepaalde gezondheidsonderwerpen
- het al dan niet gebruik maken van geneeskundige verzorging (huisarts, tandarts, ...)
- de doorverwijzing van de persoon naar de diensten van ziekenfondsen of andere externe organisaties die kunnen beantwoorden aan zijn behoeften op het vlak van geneeskundige verzorging
- indirecte gezondheidsgegevens (bv.: hebt u een huisarts? Hebt u een GMD? Is er een gezondheidsprobleem?)
- het type contact (telefoon, afspraak in het ziekteverzekeringsagentschap, afspraak thuis, ...)
- specifieke gegevens over de gezondheid, zoals chronische ziekten, het gebruik van geneesmiddelen, het geestelijk welzijn
- alle persoonsgegevens die vrijwillig zijn verstrekt door de betrokken persoon aan de verwerkingsverantwoordelijke


Al deze gegevens zullen opgeslagen worden op een SharePointsite, zonder vermelding van de identiteit van de personen van de doelgroep en zonder dat het mogelijk is om ze direct te identificeren.


1.3. Wat is de rechtsgrondslag voor de verwerking van uw gegevens?    

De verwerking van uw persoonsgegevens berust op de volgende rechtsgrondslagen:

* De verwerking van bijzondere categorieën van persoonsgegevens is noodzakelijk om onze missies van openbaar nut uit te voeren, namelijk het beheer van systemen en diensten voor geneeskundige verzorging of sociale systemen en diensten gebaseerd op het Belgisch recht: betreft de gegevens die zijn verzameld voor de selectiefase
* Artikel 3.c) van de wet betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen van 6 augustus 1990: betreft de gegevens die zijn verzameld voor de selectiefase
* De instemming van de betrokken personen: betreft de gegevens die zijn verzameld tijdens de contactfase

1.4. Doeleinden van de gegevensverwerking    

ZPG Intermut verwerkt deze gegevens in het kader van de uitvoering van het project ‘Preventiemedewerkers’, in uitvoering van het samenwerkingsakkoord met het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC). Voor de volgende doeleinden:
1. De identificatie en ondersteuning van de behoeften aan verzorging van de doelgroepen
* De behoeften van de doelgroep op het vlak van gezondheid en welzijn begrijpen en analyseren, door te focussen op bepaalde thema’s.
* Informeren en/of verwijzen naar de diensten en organisaties die kunnen beantwoorden aan de geïdentificeerde behoeften op het vlak van verzorging.
2. De versterking van de gezondheidsvaardigheden van de doelgroep met betrekking tot specifieke vragen.
3. Personen de middelen bieden om de factoren die hun gezondheid beïnvloeden beter te beheersen, teneinde hun eigen gezondheid te verbeteren. 
4. De identificatie van de structurele obstakels (op het vlak van toegankelijkheid, kwaliteit van de verzorging, opvolging enz.) waarmee de doelgroep te maken krijgt en deze melden aan de verschillende betrokken partijen.
 

1.5. Hoelang bewaren wij uw gegevens in het kader van het project Gezondheidsadviseurs?    
De gegevens die tijdens de selectie- en contactfase worden verzameld, worden bewaard gedurende de periode die nodig is voor de uitvoering van onze missies. In ieder geval: voor de duur van het project (namelijk tot eind december 2022). Het project kan verlengd worden.
De gegevens zullen hoe dan ook 3 maanden na de analyse door de verzekeringsinstellingen worden verwijderd.


1.6. Naar wie worden uw persoonsgegevens doorgegeven?    

Uw gegevens kunnen verwerkt worden door personeel dat beroepsmatig betrokken is bij het project, namelijk de Gezondheidsadviseurs (onder contract bij een ziekenfonds) en de leden van de projectgroep (verantwoordelijk voor de verschillende teams van Gezondheidsadviseurs per ziekenfonds).


1.7 Wat zijn uw rechten met betrekking tot de persoonsgegevens 
die wij verwerken?    

De betrokkene kan de hierna uiteengezette rechten uitoefenen, voor zover deze niet in strijd zijn met de wettelijke verplichtingen 
waaraan de verwerkingsverantwoordelijke is onderworpen of met de wettelijke taken die hem zijn toevertrouwd.

•    Recht om zijn toestemming in te trekken
Als de rechtmatigheid van de verwerking gebaseerd is op een uitdrukkelijke  toestemming, dan hebt u het recht om te allen tijde uw toestemming in te trekken. De  verwerking van deze gegevens vóór de intrekking van de toestemming blijft geldig.

•    Recht op inzage
Als betrokkene hebt u het recht om de bevestiging te krijgen dat de verwerkingsverantwoordelijk al dan niet uw persoonsgegevens verwerkt en, in voorkomend geval, inzage te krijgen in deze gegevens. U kunt een kopie van uw persoonsgegevens aanvragen als dat geen afbreuk doet aan de rechten en vrijheden van anderen. 

•    Recht op rectificatie of wijziging
U kunt te allen tijde vragen om incorrecte gegevens te corrigeren of uw gegevens te vervolledigen. 


•    Recht op gegevenswissing 
U hebt het recht om de wissing van uw persoonsgegevens te verkrijgen als de verwerkingsverantwoordelijke ze op onrechtmatige wijze verwerkt, voor zover  de reden gegrond is, namelijk:
• Als de gegevens niet meer nodig zijn voor verwerkingsdoeleinden
• Als de toestemming ingetrokken is en er geen rechtsgrondslag meer is voor de verwerking
• Als uw bezwaar tegen de verwerking gegrond is
• Als de verwerking onrechtmatig is
• Als de wissing door de wet is opgelegd

•    Recht op beperking van de verwerking
U kunt vragen om het gebruik van uw gegevens te beperken:
• Gedurende een periode waarin de juistheid van de gegevens die u betwist wordt gecontroleerd
• Als u bezwaar maakt tegen de wissing van gegevens die door de verwerkingsverantwoordelijke op onrechtmatige wijze zijn verwerkt
• Als u bezwaar maakt tegen de wissing van gegevens die de verwerkingsverantwoordelijke niet meer nodig heeft, maar die u nodig hebt voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering
• Gedurende een periode waarin wordt gecontroleerd of de gerechtvaardigde gronden van de verwerkingsverantwoordelijke zwaarder wegen dan de uwe, ingeval u bezwaar maakt tegen de verwerking van deze gegevens door uw bijzondere situatie in te roepen
De verwerkingsverantwoordelijke zal de verwerking van deze persoonsgegevens dan moeten beperken tot de opslag ervan. Iedere andere verwerking is enkel toegestaan met uw toestemming of voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering, voor de bescherming van een derde of om gewichtige redenen van algemeen belang. In voorkomend geval zal de verwerkingsverantwoordelijke u op de hoogte brengen voordat deze beperking van de verwerking wordt opgeheven.
 
•    Overdraagbaarheid van de persoonlijke gegevens
U hebt het recht de u betreffende persoonsgegevens, die u hebt verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen, en u hebt het recht die gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen. U hebt het recht om te vragen dat de persoonsgegevens, indien dit technisch mogelijk is, rechtstreeks van de ene verwerkingsverantwoordelijke naar de andere worden doorgezonden.

•    Recht van bezwaar 
Als u niet aanvaardt dat wij bepaalde gegevens verwerken, kunt u te allen tijde bezwaar maken tegen deze verwerking. Als uw gegevens voor wetenschappelijke, historische of statistische doeleinden worden verwerkt, hebt u het recht om met uw specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen die verwerking, tenzij de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een taak van algemeen belang
 

1.8. Uitoefening van uw rechten    

De rechten in punt 1.7 kunnen uitgeoefend worden, met naleving van de door de wet voorziene regels en beperkingen. De tekst van de Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft voorrang op wat is vermeld in punt 1.7. Als u een van de bovenstaande rechten wil uitoefenen, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen. U kunt deze rechten uitoefenen ten aanzien van de verwerkingsverantwoordelijk die is gespecificeerd in bovenstaand artikel 1.1. 
Wees altijd zo precies mogelijk wanneer u uw rechten uitoefent. Alleen op deze manier zullen wij uw aanvraag concreet en correct kunnen verwerken.
 Om uw rechten uit te oefenen, kunt u een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag sturen naar onze Data Protection Officer, op de volgende adressen: 
-    Via ons webformulier op het adres: https://www.mloz.be/nl/privacy_form
-    Per post naar ons adres: Lenniksebaan 788 A - 1070 Anderlecht
U zult binnen een maand bericht ontvangen over het resultaat van uw aanvraag.

U kunt niet alleen rechtstreeks contact met ons opnemen om vragen te stellen en uw rechten uit te oefenen, u kunt ook contact opnemen met de Gegevensbeschermingsautoriteit (voorheen de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer) en, indien nodig, een klacht indienen: Gegevensbeschermingsautoriteit, 
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel - gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger/acties/contact