Verwerkingsverantwoordelijke

De Onafhankelijke Ziekenfondsen – Zorgkas Vlaanderen (hierna ‘Zorgkas’ genoemd), gelegen op de Lennikse Baan 788A in 1070 Brussel, met ondernemingsnummer 851870232, treedt op als verwerkingsverantwoordelijke voor de gegevens van de Vlaamse sociale  bescherming (hierna ‘VSB’)  .

Conform de Europese Verordening van 27 april 2016 over de bescherming van gegevens (GDPR), heeft de Zorgkas de heer David Colot benoemd als verantwoordelijke voor de gegevensbescherming. Hij is bereikbaar op het volgende adres: privacy@mloz.be, of via brief naar Lennikse Baan 788 A te 1070 Brussel. U kunt ook contact opnemen met onze Data Protection Officer via de volgende link: www.mloz.be/nl/privacy_form

Waarom worden uw gegevens verwerkt?

In het kader van de VSB verwerkt de Zorgkas alle persoonlijke gegevens, van zowel de leden van de onafhankelijke ziekenfondsen als de verstrekkers, die nodig zijn om haar belangrijkste opdrachten en doelstellingen te realiseren.

Samengevat, heeft de VSB volgende doelstellingen: een versterking van de cliënt door de zorgbehoevenden zoveel mogelijk de regie te laten behouden over de eigen zorg; vraaggestuurde zorg op maat realiseren door maximaal in te zetten op persoonsvolgende financiering; het realiseren van efficiëntiewinsten en transparantie voor de burger door de vereenvoudiging, digitalisering en integratie van verschillende tegemoetkomingen met het oog op een meer gestroomlijnde toegang tot rechten op tegemoetkomingen en zorg; een objectieve, uniforme en laagdrempelige beoordeling van de zorgnood;het vermijden van verschillende inschalingen voor dezelfde persoon; een toegang tot één loket voor alle vragen over dossiers en rechten bij de zorgkas voor wat de tegemoetkomingen in kader van de VSB betreft.

Wat is de wettelijke basis voor de verwerking van uw gegevens?

Voor het beheer van de VSB verwerkt de Zorgkas de gegevens op basis van artikels 6.1. c), e), f), en 9.2 b), g), h), i), j) en 87 van de Europese Verordening. Daartoe baseren we ons onder meer op de volgende specifieke wetten en hun uitvoeringsbesluiten:

 • Het decreet van 24 juni 2016 houdende de Vlaamse sociale
 • Het besluit van de Vlaamse Regering van 14 oktober 2016 houdende de uitvoering van het decreet van 24 juni 2016 houdende de Vlaamse sociale bescherming
 • Het Ministerieel Besluit van 9 maart 2017 betreffende de uitvoering van de Vlaamse sociale bescherming

Welke gegevens worden verwerkt?

Al naargelang van de diensten waarop u een beroep doet of de informatie die u ons meedeelt, kan de Zorgkas de volgende persoonlijke gegevens verwerken: identificatiegegevens (naam, adres, telefoonnummer, ...), financiële gegevens, persoonlijke kenmerken (leeftijd, geslacht, burgerlijke staat), gezinssamenstelling, aansluitingen (bij de ziekenfondsen), beroep.

Al naargelang van de diensten waarop u een beroep doet of de informatie die u ons meedeelt, kan de Zorgkas ook de volgende persoonlijke gegevens te weten komen of verwerken:

 • rijksregistergegevens: rijksregisternummer en identificatiegegevens le nom et les prénoms
 •  (naam, voornamen, geboortedatum en -plaats, geslacht, nationaliteit, hoofdwoonplaats, overlijdensdatum en -plaats, burgerlijke staat, gezinssamenstelling, wettelijke samenwoonst, type inschrijvingsregister)
 • gegevens uit de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid: sociale gegevens
 • gezondheidsgegevens: fysieke gezondheid, psychische gezondheid, risicosituaties en -gedrag, gegevens over verzorging, genetische gegevens
 • gerechtelijke gegevens: inverdenking- en inbeschuldigingstelling, veroordelingen en straffen, gerechtelijke maatregelen, administratieve sancties

Wat zijn onze informatiebronnen?

Uw gegevens komen voornamelijk van:

 • uzelf, uw wettelijk vertegenwoordiger of iedereen die u gemandateerd hebt
 • zorgverleners (ziekenhuizen, artsen, ...) die u geraadpleegd hebt, met name via de derdebetalersregeling
 • de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid en elke andere openbare instelling die actief is in de sociale zekerheid

Wie verwerkt uw gegevens?

Al deze gegevens worden verwerkt door het bevoegde personeel dat contractueel onderworpen is aan het beroepsgeheim. Daarnaast bestaan er maatregelen om de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van uw gegevens te waarborgen.

Aan wie kunnen uw gegevens meegedeeld worden?

Uw persoonlijke gegevens kunnen meegedeeld worden:

 • aan uzelf en/of uw wettelijke vertegenwoordigers (voorlopig bewindvoerder inbegrepen) of aan uw vertegenwoordiger (professioneel adviseur, advocaat, bemiddelaar, ...) die hiertoe op uw verzoek, rechtstreeks of middels een gezondheidsprofessional van uw keuze, gemandateerd is
 • aan uw ziekenfonds
 • aan Manufast of bpost voor de verzending van onze brieven
 • aan een behoorlijk geautoriseerde derde (bij wet, contract, toestemming, instemming)
 • aan het agentschap VSB

Wie zijn onze verwerkers?

De Zorgkas doet een beroep op de volgende onderaannemers:

 • MLOZ IT, Lennikse Baan 788 1070 Anderlecht, onze IT-leverancier

En onze ziekenfondsen, die allemaal aangesloten zijn bij de Landsbond van de Onafhankelijke Ziekenfondsen:

 • OZ (501), Boomsesteenweg 5, 2610 Antwerpen     
 • Partenamut (509), Louis Mettewielaan 74-76, 1080 Brussel          
 • Freie Krankenkasse (515), Hauptstrasse 246, 4760 Büllingen         
 • Partena OZV (526), Sluisweg 2/1, 9000 Gent        

Worden uw gegevens overgedragen aan landen buiten de EER? Ja, indien u daar ontegensprekelijk mee hebt ingestemd.

Hoe lang worden uw gegevens bewaard?

De zorgkassen mogen de informatiegegevens bewaren zolang dit vereist is om de opdrachten die hen bij decreet werden toevertrouwd, te vervullen.

Wat zijn uw rechten?

Conform de wetgeving hebt u het recht op bevestiging dat uw gegevens verwerkt worden door de Zorgkas, en op toegang tot uw gegevens. Daartoe stuurt u een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag naar onze Data Protection Officer (privacy@mloz.be of per post: Lennikse Baan 788 A, 1070 Anderlecht), waarbij u een kopie van de voor- en achterkant van uw identiteitskaart toevoegt.

U kunt ook contact opnemen met onze Data Protection Officer via de volgende link: www.mloz.be/nl/privacy_form

Voor zover uw rechten niet in tegenspraak zijn met de wettelijke verplichtingen waaraan MLOZ onderworpen is, hebt u ook het recht, voor uw eigen gegevens:

 • onjuiste of onvolledige gegevens te laten verbeteren
 • alle gegevens te laten verwijderen
 • u te verzetten tegen de verwerking van een gegeven
 • op digitale vergetelheid (recht op schrapping)
 • de verwerking van uw gegevens te laten beperken
 • niet onderworpen te worden aan een geautomatiseerde beslissing, inclusief profilering (zie onder)

Als u niet akkoord gaat, kunt u altijd de toezichthoudende overheid contacteren (Persstraat 35, 1000 Brussel of via de website www.privacycommission.be).

Kunt u uw toestemming intrekken?

In de veronderstelling dat de verwerking van uw gegevens steunt op uw toestemming, hebt  hebt u evenwel altijd het recht om deze toestemming op elk moment en zonder motivering in te trekken.

De Zorgkas is evenwel wettelijk verplicht om persoonlijke gegevens te beheren voor de uitvoering van de VSB.

Bent u onderworpen aan geautomatiseerde beslissingen, inclusief profilering? JA