Verwerkingsverantwoordelijke

De Onafhankelijke Ziekenfondsen – Zorgkas Vlaanderen (hierna ‘Zorgkas’ genoemd), gelegen op de Lennikse Baan 788A in 1070 Brussel, met ondernemingsnummer 851870232, treedt op als verwerkingsverantwoordelijke voor de gegevens van de Vlaamse sociale  bescherming (hierna ‘VSB’)  .

Conform de Europese Verordening van 27 april 2016 over de bescherming van gegevens (GDPR), heeft de Zorgkas een Functionaris voor gegevensbescherming (Data Protection officer) aangeduid (deze is te bereiken op het adres privacy@mloz.be, via het onlineformulier: https://www.mloz.be/nl/privacy_form of door een brief te richten aan MLOZ Insurance DPO - Lenniksebaan 788 A te 1070 Brussel.)

Waarom worden uw gegevens verwerkt?

In het kader van de VSB verwerkt de Zorgkas alle persoonlijke gegevens, van zowel de leden van de onafhankelijke ziekenfondsen als de verstrekkers, die nodig zijn om haar belangrijkste opdrachten en doelstellingen te realiseren.

Samengevat, heeft de VSB volgende doelstellingen: een versterking van de cliënt door de zorgbehoevenden zoveel mogelijk de regie te laten behouden over de eigen zorg; vraaggestuurde zorg op maat realiseren door maximaal in te zetten op persoonsvolgende financiering; het realiseren van efficiëntiewinsten en transparantie voor de burger door de vereenvoudiging, digitalisering en integratie van verschillende tegemoetkomingen met het oog op een meer gestroomlijnde toegang tot rechten op tegemoetkomingen en zorg; een objectieve, uniforme en laagdrempelige beoordeling van de zorgnood;het vermijden van verschillende inschalingen voor dezelfde persoon; een toegang tot één loket voor alle vragen over dossiers en rechten bij de Zorgkas voor wat de tegemoetkomingen in kader van de VSB betreft.

Wat is de wettelijke basis voor de verwerking van uw gegevens?

Voor het beheer van de VSB verwerkt de Zorgkas de gegevens op basis van artikels 6.1. c), e), f), en 9.2 b), g), h), i), j) en 87 van de Europese Verordening. Daartoe baseren we ons onder meer op de volgende specifieke wetten en hun uitvoeringsbesluiten:

 • Het decreet van  18 mei 2018 houdende de Vlaamse Sociale Bescherming
 • Het Besluit van de Vlaamse Regering van  30 november 2018 houdende de uitvoering van het decreet van  18 mei 2018 houdende de Vlaamse sociale bescherming
 • Het Ministerieel Besluit van  26 maart 2019 betreffende de uitvoering van de Vlaamse sociale bescherming wat de gemeenschappelijke basisbepalingen en de zorgbudgetten betreft

 

Welke gegevens worden verwerkt?

Al naargelang van de diensten waarop u een beroep doet of de informatie die u ons meedeelt, kan de Zorgkas de volgende persoonlijke gegevens verwerken: identificatiegegevens (naam, adres, telefoonnummer, ...), financiële gegevens, persoonlijke kenmerken (leeftijd, geslacht, burgerlijke staat), gezinssamenstelling, aansluitingen (bij de ziekenfondsen), beroep.

Al naargelang van de diensten waarop u een beroep doet of de informatie die u ons meedeelt, kan de Zorgkas ook de volgende persoonlijke gegevens te weten komen of verwerken:

 • gegevens uit het rijksregister: rijksregisternummer en identificatiegegevens (naam, voornamen, geboortedatum en -plaats, geslacht, nationaliteit, hoofdverblijfplaats, overlijdensdatum en -plaats, burgerlijke staat, gezinssamenstelling, wettelijke samenwoning, type inschrijvingsregister)
 • gegevens uit de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid: sociale gegevens
 • gezondheidsgegevens: fysieke gezondheid, psychische gezondheid, risicosituaties en -gedrag, gegevens over verzorging, genetische gegevens
 • gerechtelijke gegevens: inbewaringstelling, administratieve sancties

 

Wat zijn onze informatiebronnen?

Uw gegevens komen voornamelijk van:

 • uzelf, uw wettelijk vertegenwoordiger of iedereen die u gemandateerd hebt
 • zorgverleners (ziekenhuizen, artsen, ...) die u geraadpleegd hebt, met name via de derdebetalersregeling
 • de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid en elke andere openbare instelling die actief is in de sociale zekerheid

Worden uw gegevens veilig verwerkt? 

Al deze gegevens worden verwerkt door het bevoegde personeel dat contractueel onderworpen is aan het beroepsgeheim. Daarnaast bestaan er maatregelen om de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van uw gegevens te waarborgen.

Aan wie kunnen uw gegevens meegedeeld worden?

Uw persoonlijke gegevens kunnen meegedeeld worden:

 • aan uzelf en/of uw wettelijke vertegenwoordigers (voorlopig bewindvoerder inbegrepen) of aan uw vertegenwoordiger (professioneel adviseur, advocaat, bemiddelaar, ...) die hiertoe op uw verzoek, rechtstreeks of middels een gezondheidsprofessional van uw keuze, gemandateerd is
 • aan uw ziekenfonds
 • aan onderaannemers voor de verzending van onze brieven
 • aan een behoorlijk geautoriseerde derde (bij wet, contract, toestemming, instemming)
 • aan het agentschap VSB

Wie zijn onze verwerkers?

De Zorgkas doet een beroep op de volgende verwerkers :

 • MLOZ IT, Lennikse Baan 788 1070 Anderlecht, onze IT-leverancier

En onze ziekenfondsen, die allemaal aangesloten zijn bij de Landsbond van de Onafhankelijke Ziekenfondsen:

 • OZ (501), Boomsesteenweg 5, 2610 Antwerpen               
 • Partenamut (509), Louis Mettewielaan 74-76, 1080 Brussel        
 • Freie Krankenkasse (515), Hauptstrasse 246, 4760 Büllingen      
 • Partena OZV (526), Sluisweg 2/1, 9000 Gent      

Worden uw gegevens overgedragen aan landen buiten de EER? Uw gegevens worden niet buiten de EER overgedragen, tenzij u hier uitdrukkelijk naar vraagt.

Hoe lang worden uw gegevens bewaard?

De zorgkassen mogen de informatiegegevens bewaren zolang dit vereist is om de opdrachten die hen bij decreet werden toevertrouwd, te vervullen.

Wat zijn uw rechten?

Op voorwaarde dat de uitoefening van uw rechten niet in strijd is met de wettelijke verplichtingen (in het bijzonder de verplichting om de gegevens te bewaren) waaraan de Zorgkas moet beantwoorden, hebt u het recht om toegang te krijgen tot uw eigen gegevens die de Zorgkas verwerkt, om te weten op welke manier de Zorgkas uw persoonsgegevens verwerkt, om de verbetering te vragen van onjuiste of onvolledige gegevens, om de verwijdering te vragen van al uw gegevens of een deel daarvan (het recht op vergetelheid), om u te verzetten tegen de verwerking van al uw gegevens of een deel daarvan, en om de verwerking van uw gegevens te beperken.

Kunt u uw toestemming intrekken?

In de veronderstelling dat de verwerking van uw gegevens steunt op uw toestemming, hebt u evenwel altijd het recht om deze toestemming op elk moment en zonder motivering in te trekken.

De Zorgkas is evenwel wettelijk verplicht om persoonlijke gegevens te beheren voor de uitvoering van de VSB.

Hoe oefent u uw rechten uit?

Om een of meer van uw rechten uit te oefenen kunt u het beschikbare formulier op de website van MLOZ gebruiken (https://www.mloz.be/nl/privacy_form), of ons een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag versturen per e-mail (via privacy@mloz.be) of per post (Zorgkas - DPO - Lenniksebaan 788 A, 1070 Brussel). Voeg daarbij een kopie toe van beide zijden van uw identiteitskaart.

Uw aanvraag wordt binnen 30 dagen na de indiening behandeld (of binnen 60 dagen als er in dezelfde tijdspanne een groot aantal aanvragen te behandelen is). Al naargelang het communicatiekanaal dat u gekozen hebt, wordt u per e-mail of per brief op de hoogte gebracht van de interventie die MLOZ uitgevoerd heeft op basis van uw aanvraag. Elke weigering tot interventie zal ook gemotiveerd worden.

De uitoefening van een of meer van uw rechten zal, wanneer nodig, gemeld worden aan de verwerkers aan wie de persoonlijke gegevens meegedeeld werden waarop de aanvraag slaat.

Als u niet akkoord gaat met een gegevensverwerking of met onze weigering om in te gaan op uw verzoek voor de uitoefening van een van uw rechten, kunt u contact opnemen met de Gegevensbeschermingsautoriteit, Persstraat 35 in 1000 Brussel of via de website https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/.

 

Bent u onderworpen aan geautomatiseerde beslissingen, inclusief profilering? JA