Buitengerechtelijke klachtenregeling

Ons ziekenfonds stelt alles in het werk om je tevreden te stellen. Mocht je vragen of problemen hebben, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

Procedure voor het klachtenbeheer

Ben je ontevreden over de dienstverlening of de producten van MLOZ Insurance? Is jouw beheerder er niet in geslaagd om je te helpen? Of je nu verzekeringnemer, een verzekerde, een rechthebbende of zelfs een benadeelde derde bent, je mag altijd contact met ons opnemen als je ontevreden bent over een verzekeringsdienst of -contract.

Hoe dien je klacht in?

Om jouw ontevredenheid officieel kenbaar te maken, kan je een klacht richten aan het Klachtenbeheer van MLOZ Insurance :

Welke procedure moet je volgen en binnen welke termijn?

  • Na de ontvangst van jouw klacht, zullen wij je de ontvangst van die klacht bevestigen binnen de 5 werkdagen door jou een beknopte toelichting van het verloop van de procedure toe te sturen, als het niet mogelijk is om onmiddellijk een definitief antwoord te geven op jouw vraag.
  • Als het dossier onvolledig is of als er belangrijke elementen ontbreken om een standpunt te kunnen innemen, dan zal de dienst Klantenbeheer je bijkomende inlichtingen vragen.
  • De dienst Klantenbeheer zal overigens alles in het werk stellen om je een definitief antwoord te bezorgen binnen de 30 dagen na de indiening van jouw klacht. Als dat niet mogelijk is, dan zal hij jou informeren over de nieuwe termijn, waarbinnen een definitief antwoord verwacht mag worden.

Ben je het niet eens met zijn oordeel?

Als het schriftelijke antwoord van onze dienst Klantbeheer je onbevredigend lijkt en als je er je niet mee kunt verzoenen, dan staat het jou vrij om contact op te nemen met de Ombudsman voor verzekeringen:

Dienst Ombudsman van de Verzekeringen
de Meeûssquare 35
1000 Brussel

De Ombudsman van de Verzekeringen is bevoegd voor alle geschillen over de uitvoering van de verzekeringsovereenkomst en voor de naleving van de sectorale gedragsregels ten aanzien van de consumenten.

De indiening van een klacht doet geen afbreuk aan de mogelijkheid voor de verzekeringnemer om een vordering aanhangig te maken bij de rechtbank. 

Als je meer wilt weten over privacy, klik dan op deze link.