01/12/2013

Als verzekeringsinstelling is het onze plicht om een optimale toegankelijkheid van een kwaliteitsvolle gezondheidszorg te garanderen voor onze leden. We willen ook creatieve en innoverende initiatieven voorstellen in het kader van de gezondheidspromotie. De analyse van de medische consumptie en haar componenten is van fundamenteel belang om dit te bereiken. De studie van de concentratie van de medische uitgaven en van de samenstelling van het zorgpakket, rekening houdend met het niveau van de uitgaven, alsook de analyse van het sociaal-economische en pathologische profiel van de grote zorgconsumenten, dragen in belangrijke mate bij tot het verwerven van een inzicht in de vraag naar verzorging.

Om de reflectie over een beter inzicht in de verdeling van de uitgaven voor geneeskundige verzorging te bevorderen, worden niet alleen de data en de gebruikte methodologie voorgesteld, maar werden in de studie ook meerdere luiken opgenomen over de verkregen resultaten: • een analyse van de concentratie van de terugbetaalde uitgaven voor geneeskundige verzorging, voor verstrekkingen, toegediend in 2010;

  • een analyse van het profiel van de totale populatie en van de deelpopulaties van grote consumenten (1%, 5% en 10% van de grootste consumenten van geneeskundige verzorging): hun sociale en economische kenmerken (geslacht, regio, statuut van rechthebbende op de verhoogde verzekeringstegemoetkoming (RVV) of niet, werkloosheid, soort van beroep, gerechtigde/persoon ten laste (PTL), gezinstoestand, afhankelijkheid, rust-en verzorgingstehuizen (RVT)/rustoorden voor bejaarden (ROB) met of zonder hospitalisatieverzekering, overlijdenspercentage);
  • een analyse van de prevalentie van de chronische aandoeningen en het relatieve gewicht van de uitgaven die gepaard gaan met chronische ziektes;
  • een analyse van de gemiddelde uitgaven van verzekerden die lijden aan een chronische aandoening;
  • een analyse van enkele kenmerken van chronische ziektes (overlijden, kanker) en van de samenstelling van het zorgpakket naargelang het uitgavenniveau (klassieke ziekenhuisopname, verblijfsduur, raadpleging huisarts/specialist);
  • een analyse via multi-gevarieerde lineaire regressie, om de aandacht te vestigen op de voornaamste verklarende factoren van de terugbetaalde uitgaven voor geneeskundige verzorging;
  • een analyse van de combinaties van chronische aandoeningen (evolutie van de uitgaven voor geneeskundige verzorging naargelang het aantal chronische ziektes; per combinatie van aandoeningen: prevalentie en uitgaven, gemiddelde leeftijd van de leden, aandeel van de uitgaven in het ziekenhuis);
  • een samenvatting van de resultaten;
  • een conclusie.