12/10/2020

Het Verzekeringscomité van het Riziv, met vertegenwoordigers van ziekenfondsen, zorgverstrekkers en zorgvoorzieningen, heeft zopas positief beslist over het begrotingsvoorstel gezondheidszorg 2021. ‘Het stemt ons vooral tevreden dat de hervormingen die wij voorstellen in grote mate stroken met de plannen die we terugvinden in het regeerakkoord en de investeringen die de nieuwe regering in de gezondheidszorg doet’, stelt het Verzekeringscomité.


De begroting van de gezondheidszorg legt vast hoeveel geld er volgend jaar beschikbaar is om voor alle Belgen kosten in de gezondheidszorg terug te betalen. Voor 2021 gaat het om ruim 30 miljard euro. Dat is aanzienlijk meer dan in 2020. De regering heeft extra 1,2 miljard euro voorzien voor meer handen in de zorg, een betere verloning van het zorgpersoneel en een meer uitgebreide terugbetaling van geestelijke gezondheidszorg. Daarnaast worden ook middelen voorzien om de Covid-19 pandemie te bestrijden en is het geraamd tekort van €539 miljoen bijgepast.

Belangrijke hervormingen nodig

De vertegenwoordigers van ziekenfondsen en zorgverleners hebben met een ruime meerderheid een positief advies verstrekt. "Niet alleen omdat we vooruit willen tijdens de grootste gezondheidscrisis die ons land ooit getroffen heeft, maar ook omdat we geloven dat het samen met deze regering en het groeipad dat ze voorstelt mogelijk moet zijn om belangrijke hervormingen, zoals het Verzekeringscomité die al enkele jaren voorstelt, te realiseren."

Zo voorziet het regeerakkoord vanaf 2022 voor de gezondheidszorg in een groeinorm van 2,5 procent, tegenover de 1,5 procent van de voorbije legislatuur. "Dat kan wel degelijk een verschil maken, temeer daar het geld ook bedoeld is voor het realiseren van gezondheidszorgdoelstellingen of dus nieuwe initiatieven met het oog op meer levensjaren in goede gezondheid voor elke burger en op het verminderen van de gezondheidskloof. Door nog meer in te zetten op effectieve en efficiënte samenwerking tussen de zorgverleners kunnen we het gezondheidsbeleid meer afstemmen op de reële noden van de burger en de patiënt. Dat zal gebeuren vanuit een brede visie op gezondheid. Ook dat staat ingeschreven in het regeerakkoord."

Geïntegreerde zorg

Ons zorgsysteem werd door de Covid-19 pandemie uitgedaagd. De ziekteverzekering heeft zich verbreed van individuele zorg aan de patiënt naar bescherming van de volksgezondheid tegen een nieuw virus. Deze stresstest bevestigde nogmaals dat de zorg nog verder kan evolueren in de richting van geïntegreerde zorg, nog meer moet inzetten op preventie en op aangepaste financieringsmodellen die de samenwerking en multidisciplinariteit ten behoeve van de patiënt ondersteunen.


"Om onze gezondheidszorg te wapenen voor de toekomst, moeten we nu werk maken van grondige hervormingen. Ook het verzekeringscomité wil daar mee haar schouders onder zetten. Vanuit hun expertise op het terrein zijn ziekenfondsen en zorgverleners uitstekend geplaatst om mee richting te geven. De begroting zal daarbij een belangrijke rol spelen. De bedoeling is om meerjarenplannen uit te werken en om ook bestaande middelen te verschuiven met het oog op doelmatige zorg en het realiseren van de gezondheidszorgdoelstellingen. Dat vereist een duidelijk begrotingstraject."

Samenwerken

Het advies van het Verzekeringscomité gaat nu naar de Algemene Raad van het Riziv waarin naast de ziekenfondsen ook de sociale partners en de regering zetelen. Die Algemene Raad velt volgende week het finale oordeel. "Maar dat ziekenfondsen en zorgverleners in hun advies op dezelfde lijn zitten, is alvast een belangrijk signaal. Alleen door met alle betrokken partners samen te werken, kunnen we de komende jaren onze gezondheidszorg kwalitatiever en financieel toegankelijker maken, aangepast aan de veranderende noden van de Belgen."

De gezamenlijke vertegenwoordigers van de zorgverstrekkers en de zorgvoorzieningen

De gezamenlijke vertegenwoordigers van de mutualiteiten

Voorgestelde publicaties