• PartenaMut logo
  • logo freie

Symposium 2021: De COVID-19-pandemie zorgde voor verschillende mentale gezondheidsproblemen. Angst, depressies, eetstoornissen,… onze jongeren bleven ook niet gespaard. Herbeleef het symposium “Ik was 20 in 2020” hier!

Budget 2020 van de ziekteverzekering

De Algemene Raad van het RIZIV kon de begroting voor de ziekteverzekering voor 2020 deze morgen niet goedkeuren. De mutualiteiten en de vakbonden steunden het voorstel dat op 7 oktober jongstleden door het Verzekeringscomité, bijna unaniem, werd goedgekeurd, en dat voorzag in tal van positieve maatregelen ten gunste van de patiënten. Tijdens de stemming onthielden de regeringsvertegenwoordigers zich en verwierpen het voorstel, zonder er zelfs maar over te discussiëren of een alternatief voor te stellen. Met deze houding zet de overheid het overleg buiten spel en brengt zij patiënten, zorgverleners en zorgvoorzieningen in onzekerheid.

Pagina's