27/01/2022
De wet is in 2019 door het parlement aangenomen, maar de inwerkingtreding ervan is uitgesteld tot 1 juli 2022 om een optimale uitvoering te garanderen. Belangrijke bepalingen zijn echter op 1 januari 2022 in werking getreden.

De wet inzake de kwaliteitsvolle praktijkvoering in de gezondheidszorg (ook bekend als de "Kwaliteitswet") is van toepassing op alle gezondheidszorgbeoefenaars. Zij stelt diverse voorwaarden vast om de kwaliteit van de beroepsuitoefening door gezondheidszorgbeoefenaars te garanderen. 


De bepalingen die op 1 januari 2022 in werking zijn getreden betreffen met name:

  • de garantie van diagnostische en therapeutische vrijheid voor beroepsbeoefenaars;
  • de vereiste van een visum om uit te mogen oefenen;
  • de voorwaarden op het gebied van omkadering, structuur en organisatie van de praktijkvoering;
  • het bijhouden van patiëntendossiers;
  • de verplichting van continuïteit van de zorg;
  • de communicatie van beoefenaars met het publiek.

Deze bepalingen zullen binnenkort worden aangevuld met de invoering van het portfolio, het register van praktijken en de federale Toezichtcommissie.

Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke wil dat de uitvoering van de "Kwaliteitswet" zo goed mogelijk wordt afgestemd met de actoren op het terrein.

De volledige tekst van de Kwaliteitswet kunt u hier vinden: http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/2019/04/22/2019041141/justel