Ons ziekenfonds stelt alles in het werk om u tevreden te stellen. Mocht u vragen of problemen hebben, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

Procedure voor het klachtenbeheer

Bent u ontevreden over de dienstverlening of de producten van MLOZ Insurance? Is uw beheerder er niet in geslaagd om u te helpen? Of u nu verzekeringnemer, een verzekerde, een rechthebbende of zelfs een benadeelde derde bent, u mag altijd contact met ons opnemen als u ontevreden bent over een verzekeringsdienst of -contract.

Hoe dient u klacht in?

Om uw ontevredenheid officieel kenbaar te maken, kunt u een klacht richten aan het Klachtenbeheer van MLOZ Insurance :

Welke procedure moet u volgen en binnen welke termijn ?

  • Na de ontvangst van uw klacht, zullen wij u de ontvangst van die klacht bevestigen binnen de 5 werkdagen door u een beknopte toelichting van het verloop van de procedure toe te sturen, als het niet mogelijk is om onmiddellijk een definitief antwoord te geven op uw vraag.
  • Als het dossier onvolledig is of als er belangrijke elementen ontbreken om een standpunt te kunnen innemen, dan zal de dienst Klantenbeheer u bijkomende inlichtingen vragen.
  • De dienst Klantenbeheer zal overigens alles in het werk stellen om u een definitief antwoord te bezorgen binnen de 30 dagen na de indiening van uw klacht. Als dat niet mogelijk is, dan zal hij u informeren over de nieuwe termijn, waarbinnen een definitief antwoord verwacht mag worden.

Bent u het niet eens met zijn oordeel ?

Als het schriftelijke antwoord van onze dienst Klantbeheer u onbevredigend lijkt en als u er zicht niet mee kunt verzoenen, dan staat het u vrij om contact op te nemen met de Ombudsman voor verzekeringen :

Dienst Ombudsman van de Verzekeringen
de Meeûssquare 35
1000 Brussel

De Ombudsman van de Verzekeringen is bevoegd voor alle geschillen over de uitvoering van de verzekeringsovereenkomst en voor de naleving van de sectorale gedragsregels ten aanzien van de consumenten.

De indiening van een klacht doet geen afbreuk aan de mogelijkheid voor de verzekeringnemer om een vordering aanhangig te maken bij de rechtbank. 

Als u meer wilt weten over privacy, klik dan op deze link.