Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Gegevens die de bezoeker invoert of registreert op de website, mogen verwerkt worden in de bestanden van MLOZ, alsook in de bestanden van zijn verbonden entiteiten en van de bedrijven waarmee MLOZ contractuele verbintenissen aangegaan is in het kader van zijn activiteiten. De verwerking kan de mededeling of de uitwisseling van gegevens tussen bepaalde verbonden entiteiten omvatten.

MLOZ zal de nodige maatregelen treffen, opdat die derden de vertrouwelijkheid van de gegevens zouden naleven en de veiligheid ervan zouden garanderen.

De bezoeker heeft het recht om kennis te nemen van zijn persoonsgegevens en om desgevallend een rechtzetting of schrapping daarvan te vragen overeenkomstig de regels bepaald door de wet van 8 december 1992.  Hij dient zich hiertoe schriftelijk te wenden tot het volgende adres: MLOZ, ondernemingsnummer 411.766.483, gevestigd in de Lenniksebaan 788/1, 1070 Brussel en hij dient een kopie van zijn identiteitskaart bij te voegen.

Tenzij de bezoeker zich hier formeel tegen verzet, mogen de gegevens gebruikt worden voor commerciële doeleinden en met het oog op communicatie.

De bezoeker heeft tevens het recht om zich, op verzoek en gratis, te verzetten tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens voor doelstellingen in het kader van de direct marketing.

Voor alle nadere inlichtingen over onze geautomatiseerde verwerkingen, kan je terecht bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer.