De VMOB "MLOZ Insurance” is een verzekeringsonderneming, erkend door de Controledienst van de ziekenfondsen en de Landsbonden van ziekenfondsen, door een beslissing van 24 juni 2013, voor het aanbieden van ziekteverzekeringen in de zin van tak 2 van bijlage 1 van het KB van 22 februari 1991 houdende algemeen reglement betreffende de controle op de verzekeringsondernemingen, alsook voor de dekking, in bijkomende orde, van de risico’s die deel uitmaken van de hulpverlening, beoogd in tak 18 van bijlage 1 van bovenvermeld KB, onder het codenummer CDZ 750/01, gevestigd te 1070 Brussel, Lenniksebaan, 788A (RPR Brussel) nr. 422.189.629.

Zijn verzekeringsagenten voor de VMOB ‘MLOZ Insurance:

Onafhankelijk Ziekenfonds, nr. 411.760.941 

Verzekeringsbemiddelaar, erkend door de Controledienst van de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen, door een beslissing van 23 november 2011 om ziekteverzekeringen aan te bieden in de zin van tak 2 van bijlage 1 van het Koninklijk Besluit van 22 februari 1991 houdende algemeen reglement betreffende de controle van de verzekeringsondernemingen, alsook voor de dekking, in bijkomende orde, van de risico’s die deel uitmaken van de hulpverlening, zoals beoogd in tak 18 van bijlage 1 van bovenvermeld Koninklijk Besluit, onder het CDZ-codenr 5001C, gevestigd te 2610 Antwerpen Boomsesteenweg 5, (RPR Antwerpen),

Partena-Mutualité Libre, n° 411.815.280

Verzekeringsbemiddelaar (Partenamut), erkend door de Controledienst van de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen, door een beslissing van 23 november 2011 om ziekteverzekeringen aan te bieden in de zin van tak 2 van bijlage 1 van het Koninklijk Besluit van 22 februari 1991 houdende algemeen reglement betreffende de controle van de verzekeringsondernemingen, alsook voor de dekking, in bijkomende orde, van de risico’s die deel uitmaken van de hulpverlening, zoals beoogd in tak 18 van bijlage 1 van bovenvermeld Koninklijk Besluit, onder het CDZ-codenr 5003C, gevestigd te 1080 Brussel,  Mettewielaan 74-76 (RPR Brussel);

Mutualité Freie Krankenkasse, n° 420.209.938

Intermédiaire d'assurances agréé par l'Office de contrôle des mutualités et des Unions nationales de mutualités, par décision du 23 novembre 2011 pour offrir des assurances maladie au sens de la branche 2 de l'annexe 1 de l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances, ainsi que pour couvrir, à titre complémentaire, des risques qui appartiennent à l'assistance telle que visée dans la branche 18 de l'annexe 1 de l'arrêté royal précité, sous le numéro de code OCM 5004C, établie à 4760 Büllingen, Hauptstrasse 2, (RPM Eupen);

Partena Ziekenfonds, nr. 411.696.011

Verzekeringsbemiddelaar, erkend door de Controledienst van de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen, door een beslissing van 23 november 2011 om ziekteverzekeringen aan te bieden in de zin van tak 2 van bijlage 1 van het Koninklijk Besluit van 22 februari 1991 houdende algemeen reglement betreffende de controle van de verzekeringsondernemingen, alsook voor de dekking, in bijkomende orde, van de risico’s die deel uitmaken van de hulpverlening, zoals beoogd in tak 18 van bijlage 1 van bovenvermeld Koninklijk Besluit, onder het CDZ-codenr 5006C, gevestigd te 9000 Gent, Sluisweg,2 (RPR Gent);

Inhoud en algemene toegangsvoorwaarden

U bezoekt op dit ogenblik de Internetsite van de VMOB 'MLOZ Insurance'.

Als u deze site bezoekt, dan verbindt u zich ertoe de huidige gebruiksvoorwaarden na te leven.

Deze site bevat hoofdzakelijk economische informatie over de onderneming, alsook informatie over haar diensten en producten, met inbegrip van publicitaire informatie.
De op deze site beschikbare informatie is gratis en omvat geen enkel juridisch advies van welke aard dan ook.

Deze informatie houdt geen enkel aanbod van verzekeringsdiensten in, met uitzondering van de offertes die het voorwerp uitmaken van een uitdrukkelijke publicatie in die zin en die vergezeld gaan van alle, door de wet vereiste informatie.

De VMOB stelt alles in het werk om het materiaal en de informatie die op deze site worden aangeboden, te controleren en te actualiseren. De VMOB kan de juistheid, de volledigheid, de adequaatheid of het tijdloze karakter ervan echter niet garanderen. De VMOB wijst ter zake dus elke verantwoordelijkheid af. De VMOB behoudt zich bovendien het recht voor om haar website en de inhoud ervan te wijzigen.

De VMOB kan noch contractueel, noch niet-contractueel, om welke reden dan ook, aansprakelijk worden gesteld voor de eventuele rechtstreekse of onrechtstreekse schade opgelopen omwille van de toegang, het foutief of onaangepast gebruik van deze website, behalve in geval van bedrog of fout in hoofde van haarzelf.

De verantwoordelijke uitgever van deze website is:

De VMOB 'MLOZ Insurance'

Xavier Brenez
Lenniksebaan, 788A  1070 Brussel
(RRP Brussel) nr. 422.189.629
T 02/778.92.11
F 02/778.94.00

MiFID

De Twin Peaks II-wet is op 30 april 2014 in werking getreden. Een deel van de principes van de MiFID-Europese richtlijn die al in de banksector geldt, is voortaan van toepassing op de verzekeringssector.
 

De verzekeringen en verzekeringsbemiddelaars hebben de plicht om eerlijk, correct en professioneel in het belang van hun klanten te handelen.

Talen voor de communicatie

De talen voor de communicatie met onze VMOB zijn Frans, Nederlands, Duits en Engels.
 

Beleid qua belangenconflicten

De VMOB 'MLOZ Insurance' heeft, conform de wetgeving, een beleid uitgestippeld qua belangenconflicten. Op aanvraag kan bijkomende informatie verstrekt worden over dit beleid.

PDF-pictogramBeleid qua belangenconflicten

Verslag over de solvabiliteit en financiële toestand

Klik hier om het verslag over de solvabiliteit en de financiële toestand 2020 te raadplegen : PDF-pictogramverslag_2020