De VMOB "MLOZ Insurance” is een verzekeringsonderneming, erkend door de Controledienst van de ziekenfondsen en de Landsbonden van ziekenfondsen, door een beslissing van 17 oktober 2011, voor het aanbieden van ziekteverzekeringen in de zin van tak 2 van bijlage 1 van het KB van 22 februari 1991 houdende algemeen reglement betreffende de controle op de verzekeringsondernemingen, alsook voor de dekking, in bijkomende orde, van de risico’s die deel uitmaken van de hulpverlening, beoogd in tak 18 van bijlage 1 van bovenvermeld KB, onder het codenummer CDZ 750/01, gevestigd te 1070 Brussel, Lenniksebaan, 788A (RPR Brussel) nr. 422.189.629.

Zijn verzekeringsagenten voor de VMOB ‘MLOZ Insurance:

Onafhankelijk Ziekenfonds, nr. 411.760.941 

Verzekeringsbemiddelaar, erkend door de Controledienst van de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen, door een beslissing van 23 november 2011 om ziekteverzekeringen aan te bieden in de zin van tak 2 van bijlage 1 van het Koninklijk Besluit van 22 februari 1991 houdende algemeen reglement betreffende de controle van de verzekeringsondernemingen, alsook voor de dekking, in bijkomende orde, van de risico’s die deel uitmaken van de hulpverlening, zoals beoogd in tak 18 van bijlage 1 van bovenvermeld Koninklijk Besluit, onder het CDZ-codenr 5001C, gevestigd te 2610 Antwerpen Boomsesteenweg 5, (RPR Antwerpen),

Mutualité Omnimut, n° 411.731.049

Intermédiaire d'assurances agréé par l'Office de contrôle des mutualités et des Unions nationales de mutualités, par décision du 23 novembre 2011 pour offrir des assurances maladie au sens de la branche 2 de l'annexe 1 de l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances, ainsi que pour couvrir, à titre complémentaire, des risques qui appartiennent à l'assistance telle que visée dans la branche 18 de l'annexe 1 de l'arrêté royal précité, sous le numéro de code OCM 5002C, établie à 4020 Liège, rue Natalis 47 B, (RPM Liège);

Partena-Mutualité Libre, n° 411.815.280

Verzekeringsbemiddelaar (Partenamut), erkend door de Controledienst van de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen, door een beslissing van 23 november 2011 om ziekteverzekeringen aan te bieden in de zin van tak 2 van bijlage 1 van het Koninklijk Besluit van 22 februari 1991 houdende algemeen reglement betreffende de controle van de verzekeringsondernemingen, alsook voor de dekking, in bijkomende orde, van de risico’s die deel uitmaken van de hulpverlening, zoals beoogd in tak 18 van bijlage 1 van bovenvermeld Koninklijk Besluit, onder het CDZ-codenr 5003C, gevestigd te 1080 Brussel,  Mettewielaan 74-76 (RPR Brussel);

Mutualité Freie Krankenkasse, n° 420.209.938

Intermédiaire d'assurances agréé par l'Office de contrôle des mutualités et des Unions nationales de mutualités, par décision du 23 novembre 2011 pour offrir des assurances maladie au sens de la branche 2 de l'annexe 1 de l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances, ainsi que pour couvrir, à titre complémentaire, des risques qui appartiennent à l'assistance telle que visée dans la branche 18 de l'annexe 1 de l'arrêté royal précité, sous le numéro de code OCM 5004C, établie à 4760 Büllingen, Hauptstrasse 2, (RPM Eupen);

Partena Ziekenfonds, nr. 411.696.011

Verzekeringsbemiddelaar, erkend door de Controledienst van de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen, door een beslissing van 23 november 2011 om ziekteverzekeringen aan te bieden in de zin van tak 2 van bijlage 1 van het Koninklijk Besluit van 22 februari 1991 houdende algemeen reglement betreffende de controle van de verzekeringsondernemingen, alsook voor de dekking, in bijkomende orde, van de risico’s die deel uitmaken van de hulpverlening, zoals beoogd in tak 18 van bijlage 1 van bovenvermeld Koninklijk Besluit, onder het CDZ-codenr 5006C, gevestigd te 9000 Gent, Sluisweg,2 (RPR Gent);

Inhoud en algemene toegangsvoorwaarden

U bezoekt op dit ogenblik de Internetsite van de VMOB 'MLOZ Insurance'.

Als u deze site bezoekt, dan verbindt u zich ertoe de huidige gebruiksvoorwaarden na te leven.

Deze site bevat hoofdzakelijk economische informatie over de onderneming, alsook informatie over haar diensten en producten, met inbegrip van publicitaire informatie.
De op deze site beschikbare informatie is gratis en omvat geen enkel juridisch advies van welke aard dan ook.

Deze informatie houdt geen enkel aanbod van verzekeringsdiensten in, met uitzondering van de offertes die het voorwerp uitmaken van een uitdrukkelijke publicatie in die zin en die vergezeld gaan van alle, door de wet vereiste informatie.

De VMOB stelt alles in het werk om het materiaal en de informatie die op deze site worden aangeboden, te controleren en te actualiseren. De VMOB kan de juistheid, de volledigheid, de adequaatheid of het tijdloze karakter ervan echter niet garanderen. De VMOB wijst ter zake dus elke verantwoordelijkheid af. De VMOB behoudt zich bovendien het recht voor om haar website en de inhoud ervan te wijzigen.

De VMOB kan noch contractueel, noch niet-contractueel, om welke reden dan ook, aansprakelijk worden gesteld voor de eventuele rechtstreekse of onrechtstreekse schade opgelopen omwille van de toegang, het foutief of onaangepast gebruik van deze website, behalve in geval van bedrog of fout in hoofde van haarzelf.

De verantwoordelijke uitgever van deze website is:

De VMOB 'MLOZ Insurance'

Xavier Brenez
Lenniksebaan, 788A  1070 Brussel
(RRP Brussel) nr. 422.189.629
T 02/778.92.11
F 02/778.94.00
www.hospitalia.be

MiFID

De Twin Peaks II-wet is op 30 april 2014 in werking getreden. Een deel van de principes van de MiFID-Europese richtlijn die al in de banksector geldt, is voortaan van toepassing op de verzekeringssector.
 

De verzekeringen en verzekeringsbemiddelaars hebben de plicht om eerlijk, correct en professioneel in het belang van hun klanten te handelen.

Talen voor de communicatie

De talen voor de communicatie met onze VMOB zijn Frans, Nederlands, Duits en Engels.
 

Oplossen van klachten buiten de rechtbank om

Ons ziekenfonds stelt alles in het werk om u tevreden te stellen. Mocht u vragen of problemen hebben, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen (02/778 92 11 - mail complaints@mloz.be). Als u toch een klacht zou hebben over onze dienstverlening waarover we het eens niet konden worden, dan kunt u contact opnemen met de Ombudsman van de Verzekeringen, waarvan de zetel gevestigd is op de Meeûssquare 35 te 1000 Brussel, telefoon 02/547 58 71 - fax 02/547 59 75 - info@ombudsman.as - www.ombudsman.as

Procedure voor het klachtenbeheer

Bent u ontevreden over de dienstverlening of de producten van Hospitalia? Is uw beheerder er niet in geslaagd om u te helpen? Of u nu verzekeringnemer, een verzekerde, een rechthebbende of zelfs een benadeelde derde bent, u mag altijd contact met ons opnemen als u ontevreden bent over een verzekeringsdienst of -contract.

Hoe dient u klacht in?

Om uw ontevredenheid officieel kenbaar te maken, kunt u een schriftelijke klacht richten aan het Klachtenbeheer van Hospitalia :

Welke procedure moet u volgen en binnen welke termijn ?

  • Na de ontvangst van uw klacht, zullen wij u de ontvangst van die klacht bevestigen binnen de 5 werkdagen door u een beknopte toelichting van het verloop van de procedure toe te sturen, als het niet mogelijk is om onmiddellijk een definitief antwoord te geven op uw vraag.
  • Als het dossier onvolledig is of als er belangrijke elementen ontbreken om een standpunt te kunnen innemen, dan zal de dienst Klantenbeheer u bijkomende inlichtingen vragen.
  • De dienst Klantenbeheer zal overigens alles in het werk stellen om u een definitief antwoord te bezorgen binnen de 30 dagen na de indiening van uw klacht. Als dat niet mogelijk is, dan zal hij u informeren over de nieuwe termijn, waarbinnen een definitief antwoord verwacht mag worden.

Bent u het niet eens met zijn oordeel ?

Als het schriftelijke antwoord van onze dienst Klantbeheer u onbevredigend lijkt en als u er zicht niet mee kunt verzoenen, dan staat het u vrij om contact op te nemen met de Ombudsman voor verzekeringen :

Dienst Ombudsman van de Verzekeringen
de Meeûssquare 35
1000 Brussel

De Ombudsman is bevoegd voor alle geschillen over de uitvoering van de verzekeringsovereenkomst en voor de naleving van de sectorale gedragsregels ten aanzien van de consumenten.

De indiening van een klacht doet geen afbreuk aan de mogelijkheid voor de verzekeringnemer om een vordering aanhangig te maken bij de rechtbank. 

Beleid qua belangenconflicten

De VMOB 'MLOZ Insurance' heeft, conform de wetgeving, een beleid uitgestippeld qua belangenconflicten. Op aanvraag kan bijkomende informatie verstrekt worden over dit beleid.

PDF-pictogramBeleid qua belangenconflicten

Verslag over de solvabiliteit en financiële toestand

Klik hier om het verslag over de solvabiliteit en de financiële toestand 2017 te raadplegen : PDF-pictogramverslag 2017

Klik hier om het verslag over de solvabiliteit en de financiële toestand 2016 te raadplegen :  PDF-pictogramverslag 2016