Verwerkingsverantwoordelijke

De Landsbond van de Onafhankelijke Ziekenfondsen (hierna MLOZ genoemd), met zetel op de Lennikse Baan 788A te 1070 Brussel (ondernemingsnummer 411766483), treedt op als verwerkingsverantwoordelijke voor de gegevens, verzameld in het kader van het aanwervingsproces dat u wenst aan te vatten.

Conform de Europese Verordening van 27 april 2016 over de bescherming van gegevens (GDPR), heeft MLOZ Insurance de heer David Colot benoemd als persoon bevoegd voor de gegevensbescherming. Hij is bereikbaar op het volgende adres: privacy@mloz.be, of via brief naar Lennikse Baan 788 A te 1070 Brussel. U kunt ook contact opnemen met onze Data Protection Officer via de volgende link: www.mloz.be/nl/privacy_form

Waarom worden uw gegevens verwerkt?

MLOZ verwerkt uw gegevens om te kunnen overgaan tot de selectie, de rekrutering en de evaluatie van onze toekomstige medewerkers.

Wat is de wettelijke basis voor de verwerking van uw gegevens?

In het kader van het beheer van het aanwervingsproces worden de door MLOZ verwerkte gegevens verwerkt op basis van artikel 6.1.a) en b) "de toestemming of de gegevens die nodig zijn voor het uitvoeren van precontractuele maatregelen met het oog op aanwerving" en 9.2.a) "de toestemming" van de Europese Verordening.

Welke gegevens worden verwerkt?

Al naargelang de informatie die u ons meedeelt, kan en mag MLOZ de volgende persoonsgegevens verwerken: identificatiegegevens (namen, adres, telefoonnummer, ...), financiële bijzonderheden, fysieke gegevens (lengte, gewicht, ...), psychische gegevens (persoonlijkheid, karakter, ...), hobby’s en interesses, consumptiegewoontes, opleiding en scholing, registratie van beelden (via de bewakingscamera’s in onze kantoren), persoonlijke kenmerken (leeftijd, geslacht, burgerlijke staat), leefgewoontes, gezinssamenstelling, aansluitingen (bij het ziekenfonds), beroep en tewerkstelling.

Al naargelang de informatie die u ons meedeelt, kan MLOZ ook inzage hebben in de volgende persoonsgegevens of deze verwerken:

 • Rijksregistergegevens: Rijksregisternummer, naam en voornamen
 • Gezondheidsgegevens: fysieke gezondheid, psychische gezondheid, risicosituaties en -gedrag
 • Gerechtelijke gegevens: veroordelingen en straffen
 • Gevoelige gegevens: raciale of etnische gegevens, politieke meningen, religieuze of filosofische overtuigingen, gegevens over seksualiteit

Wat zijn onze informatiebronnen?

De gegevens over u komen van uzelf of van elke persoon die u gemandateerd hebt.

Wie verwerkt uw gegevens?

Al deze gegevens worden verwerkt door bevoegd personeel dat contractueel onderworpen is aan het beroepsgeheim. Ook worden beveiligingsmaatregelen genomen om de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van uw gegevens te garanderen.

Aan wie kunnen uw gegevens meegedeeld worden?

Uw persoonlijke gegevens kunnen meegedeeld worden:  aan uzelf, aan Hudson Belgium NV, aan SDWorx, aan PeopleXS, alsook aan consultants ad hoc, gespecialiseerd in rekrutering.

De volledige lijst van de partners voor de rekrutering, selectie, interim staffing en assessment is te verkrijgen bij de dienst Human Resources van MLOZ.

Wie zijn onze onderaannemers?

MLOZ doet een beroep op de volgende onderaannemers:

 • MLOZ IT, Lennikse Baan 788 1070 Anderlecht, onze IT-leverancier
 • Minder vaak doet MLOZ een beroep op de volgende onderaannemers:
 • Hudson Belgium
 • SD Worx
 • People XS
 • Consultants voor de rekrutering ad hoc

Worden uw gegevens overgedragen aan landen buiten de EER? NEEN

Hoe lang worden uw gegevens bewaard?

Uw gegevens worden 10 jaar lang opgeslagen in onze database PeopleXS.

Als u wenst dat wij uw gegevens na deze 10 jaar nog in de database bewaren, dan vragen wij u uw gegevens te vernieuwen via onze rekruteringssite.

Wat zijn uw rechten?

Conform de wetgeving hebt u het recht op bevestiging dat uw gegevens verwerkt worden door MLOZ, en op toegang tot uw gegevens. Daartoe stuurt u een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag naar onze Data Protection Officer (privacy@mloz.be of per post: Lennikse Baan 788A, 1070 Anderlecht). Vergeet niet om een kopie van de voor- en achterkant van uw identiteitskaart bij te voegen.

U kunt ook contact opnemen met onze Data Protection Officer via de volgende link: www.mloz.be/nl/privacy_form

Voor zover uw rechten niet in tegenspraak zijn met de wettelijke verplichtingen waaraan MLOZ zich moet houden, hebt u ook het recht om:

 • onjuiste of onvolledige gegevens te doen verbeteren
 • de schrapping te vragen van alle gegevens
 • u te verzetten tegen de verwerking van een gegeven
 •  te vragen dat uw gegevens gewist worden (recht op digitale vergetelheid)
 • de beperkte verwerking van uw gegevens te vragen

U hebt ook het recht om niet onderworpen te worden aan een geautomatiseerde beslissing, inclusief profilering.

Als u niet akkoord gaat, kunt u altijd de toezichthoudende overheid contacteren (Persstraat 35, 1000 Brussel of via de website www.privacycommission.be).

Kunt u uw instemming intrekken?

In de veronderstelling dat de verwerking van uw gegevens steunt op uw instemming, hebt u het recht deze instemming op elk moment en zonder uitleg in te trekken.

Bent u onderworpen aan automatische besluitvorming, inclusief profilering? NEEN