Uitdagingen

Eerstelijnszorg omvat verschillende disciplines, denk maar aan huisartsen, tandartsen, vroedvrouwen, apothekers… Er bestaan ook diverse vormen van hulp om de zorg te ondersteunen, zoals maatschappelijk werkers en gezinshulp. Door de explosie van chronische ziektes, meervoudige pathologieën en psychologische problemen wordt de eerstelijnszorg geconfronteerd met steeds meer verschillende situaties, waarin medische, psychologische, sociale en culturele dimensies met elkaar verweven zijn.

Praktijkassistenten verlichten de taak van de huisarts

Binnen de eerstelijnszorg spelen huisartsen een centrale rol in de organisatie van geïntegreerde zorg rond de patiënt. Ze krijgen steeds complexere gevallen voorgeschoteld. Tegelijk daalt het aantal huisartsen en de nieuwe huisartsen zijn ook minder beschikbaar omdat ze een betere levenskwaliteit verlangen. Om te kunnen beantwoorden aan alle behoeften zal de huisarts dus taken moeten delegeren aan praktijkassistenten. Zij kunnen bepaalde verstrekkingen overnemen van de huisarts, bijvoorbeeld vaccins toedienen of bepaalde gezondheidsparameters meten. Ze zouden ook de begeleiding en opvolging van chronische patiënten op zich kunnen nemen.

Teamwork makes the dream work

Huisartsen en huisapothekers zouden elkaar nog meer moeten aanvullen. Zo krijgt de patiënt al  het nodige advies en kan het medicatieschema voor patiënten die meerdere medicijnen nemen, geformaliseerd worden.

Om de gevallen te kunnen beheren die hun competenties overstijgen, moeten huisartsen kunnen stoelen op een samenwerking met geïntegreerde en multidisciplinaire zorgnetwerken. Die zijn bijvoorbeeld gespecialiseerd in de behandeling van bepaalde chronische aandoeningen, geestelijke gezondheidszorg, palliatieve zorg of revalidatie. Optimale gegevensuitwisseling tussen alle betrokkenen en een financieringsmodel dat samenwerking en zorgkwaliteit bevordert, zijn absoluut noodzakelijk om de geïntegreerde zorgmodellen te doen slagen.

Welke gezondheidsdoelstellingen?
  • 100 % van de chronische patiënten beschikken over een referentiehuisarts (2021).
  • 100 % van de zorgverleners beschikken over een elektronisch medisch dossier dat ze delen met andere zorgactoren en met de patiënt (2025).
  • 75% van de chronische patiënten moet gevolgd worden door een gecoördineerd eerstelijnsteam, met respect voor de vrije keuze van de patiënt (2025).
Wat stellen de Onafhankelijke Ziekenfondsen voor?
  • De financiering van de eerstelijnszorg aanpassen door het forfaitaire deel per hoofd te verhogen en door een deel te koppelen aan de kwaliteit van de zorg.
  • Het accrediteringssysteem herzien om er een promotiemiddel voor kwaliteitszorg van te maken.
  • De delegatie van bepaalde taken aan nieuwe gezondheidsberoepen invoeren.
  • De projecten geïntegreerde zorg (PGZ’s) evalueren en het model van de positief geëvalueerde projecten uitbreiden naar alle chronische patiënten.
  • Zorgverleners en patiënten informeren en ondersteunen in het kader van de maatregelen voor het delen van elektronische informatie.
  • Het elektronisch medisch dossier gebruiken voor alle betrokken zorgverleners om de samenwerking tussen de bestaande netwerken te bevorderen.
  • De gecodeerde registratie van pathologieën veralgemenen om de toekenning van patiëntenrechten te baseren op gezondheidsgegevens en niet op gegevens over uitgaven.

Lees ook