De Onafhankelijke Ziekenfondsen pleiten al enkele jaren voor een langetermijnvisie voor volksgezondheid, die stoelt op meetbare doelstellingen en die voldoet aan de behoeften van de bevolking. Daarom is het RIZIV dit jaar begonnen met een denkoefening voor een begrotingstraject voor 2022-2024. Tekst en uitleg krijgen we van Ann Ceuppens, directrice Vertegenwoordiging en Studies bij de Onafhankelijke Ziekenfondsen en coördinatrice van de taskforce ‘Gezondheidszorgdoelstellingen’ die bij het RIZIV opgericht werd in maart 2021.

Even ter opfrissing: elk jaar wordt een budgetvoorstel ingediend bij het Verzekeringscomité, waarin de ziekenfondsen en zorgverleners zetelen. Deze nieuwe oefening kadert dus in het begrotingstraject. “We zijn blij dat we (eindelijk) het startschot gekregen hebben voor hetgeen al meerdere malen in het begrotingsvoorstel stond, namelijk een gezondheidsbeleid op basis van prioritaire gezondheidszorgdoelstellingen en een dynamisch meerjarig begrotingstraject”, vertelt Ann Ceuppens.

3 taskforces bij het RIZIV

Voor 2022-2024 is overeengekomen het begrotingstraject te koppelen aan gezondheidszorgdoelstellingen, over meerdere jaren en rekening houdend met het begrip ‘appropriate care’. Om het traject 2022-2024 tot stand te brengen werden drie taskforces in het leven geroepen: gezondheidszorgdoelstellingen, appropriate care en dynamisch meerjarig budgettair kader. Ze moeten aanbevelingen formuleren voor het stuurcomité dat dan verslag uitbrengt bij de instanties van het RIZIV, dus het Verzekeringscomité en de Algemene Raad.

De eerste werkgroep, die gecoördineerd wordt door Ann Ceuppens - directrice Vertegenwoordiging en Studies bij de Onafhankelijke Ziekenfondsen, focust op de gezondheidszorgdoelstellingen. Hier worden de werkpijlers voor de komende jaren bepaald, die overeenkomen met de drie algemene gezondheidsdoelstellingen uit het regeerakkoord: minder ongelijkheid op vlak van gezondheid, hogere levensverwachting in goede gezondheid en minder vermijdbare overlijdens. De werkgroep buigt zich dus over de definitie van de prioritaire gezondheidszorgdoelstellingen en zal werk maken van de initiatieven om ze te verwezenlijken. “Een algemeen kader met gezondheidsdoelstellingen met een visie ‘health in all policies’ kan bijdragen tot meer doeltreffendheid en een gezondere bevolking”, legt Ann Ceuppens uit.

Langetermijnvisie

Kunnen werken aan een langetermijnvisie betekent voor de Onafhankelijke Ziekenfondsen een grote stap vooruit. Dit is des te positiever omdat wij dit gezondheidsbeleid, gebaseerd op gezondheidsdoelstellingen, vóór de verkiezingen van 2019 al verdedigden in ons memorandum en onze prioriteiten. “Een groot voordeel van de gezondheidsdoelstellingen is dat ze het gezondheidsbeleid tastbaar maken”, legt Ann Ceuppens uit. “Zo worden alle actoren aangespoord om hun verantwoordelijkheid op te nemen en rekenschap te geven van hun bijdragen.”

“Als de reflectie dit jaar op federaal niveau en bij het RIZIV plaatsvindt, is het de bedoeling de verschillende machtsniveaus op één lijn te brengen rond algemene doelstellingen. De gewesten zullen dus geïnformeerd worden over de resultaten van deze oefening”, voegt Ceuppens toe. “We willen graag progressief te werk gaan. In een eerste fase worden de bestaande en/of toekomstige initiatieven gestructureerd, onder andere in de bestaande akkoorden en overeenkomsten.” Eerst moet er een kader komen en dan na enkele jaren een methodologie die voor iedereen past en zich baseert op een visie die door alle machtsniveaus gedeeld wordt.

Intense samenwerking

Om de reflectie op gang te brengen en te voeden, hebben de overeenkomstencommissies aan twee documenten gewerkt. Het ene bevat een voorstel voor drie prioritaire gezondheidszorgdoelstellingen en het andere document bevat een gecoördineerde reflectie over goede praktijken en potentiële efficiëntiebaten in verband met deze nieuwe visie. Het stuurcomité zal dan tegen eind juni een voorstel voorleggen aan het Verzekeringscomité om begin oktober een budget 2022 op te stellen. In dit document zullen prioritaire gezondheidszorgdoelstellingen voor de periode 2022-2024 voorgesteld worden, maar ook een methodologie om te werken op basis van een dynamisch meerjarig budget. Het hele proces wordt begeleid door een wetenschappelijk comité dat helpt bij de methodologie voor de prioritering van de geselecteerde gezondheidszorgdoelstellingen.

Info > Een meerjarig begrotingstraject 2022- 2024 voor de verzekering voor geneeskundige