Verwerkingsverantwoordelijke

De Landsbond van de Onafhankelijke Ziekenfondsen (hierna MLOZ genoemd), met zetel op de Lenniksebaan 788A te 1070 Brussel, ondernemingsnummer 411766483 treedt op als verwerkingsverantwoordelijke voor de gegevens, verzameld in het kader van het aanwervingsproces dat u wenst aan te vatten.

Conform de Europese Verordening van 27 april 2016 over de bescherming van gegevens (GDPR), heeft MLOZ een bevoegde aangesteld voor de gegevensbescherming. Hij is bereikbaar op het volgende e-mailadres: privacy@mloz.be, via het contactformulier https://www.mloz.be/nl/privacy_form of per brief gericht aan MLOZ - DPO Lenniksebaan 788 A te 1070 Brussel.

Waarom worden uw gegevens verwerkt?

MLOZ verwerkt uw gegevens om te kunnen overgaan tot de rekrutering (selectie en evaluatie) van onze toekomstige medewerkers.

Wat is de wettelijke basis voor de verwerking van uw gegevens?

In het kader van het beheer van het rekruteringsproces, is de verwerking van de gegevens door MLOZ gebaseerd op uw toestemming.

Welke gegevens worden verwerkt?

Afhankelijk van de informatie die u ons verstrekt, kan MLOZ de volgende persoonsgegevens verwerken: identificatiegegevens (namen, adres, telefoon, ...), persoonlijke kenmerken (leeftijd, geslacht), opleiding en scholing, beroepservaring en alle andere informatie die u besluit op te nemen in uw CV (uw foto, hobby's en interesses, ...).

Wat zijn onze informatiebronnen?

De gegevens over u komen van uzelf of van elke persoon die u gemandateerd hebt.

Worden uw gegevens veilig verwerkt?

Al deze gegevens worden verwerkt door hiertoe gemachtigd personeel dat contractueel onderworpen is aan het beroepsgeheim. Ook worden beveiligingsmaatregelen genomen om de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van uw gegevens te garanderen.

Aan wie kunnen uw gegevens meegedeeld worden?

Uw persoonlijke gegevens kunnen meegedeeld worden: 

 • aan uzelf
 • aan gespecialiseerde ad hoc partners in rekrutering (met in begrip van de selectie en evaluatie) van personen
 • aan ons sociaal secretariaat als uw vacature weerhouden wordt.

De volledige lijst van de partners voor de rekrutering is te verkrijgen bij de dienst Human Resources van MLOZ.

Wie zijn onze onderaannemers?

MLOZ doet een beroep op de volgende onderaannemers:

 • MLOZ IT, Lenniksebaan 788 1070 Anderlecht, onze IT-leverancier
 • bedrijven gespecialiseerd in rekrutering (ad hoc)

Worden uw gegevens overgedragen aan landen buiten de EER? NEE

Hoe lang worden uw gegevens bewaard?

Uw gegevens worden tussen 1 en 5 jaar bewaard, naargelang de duur bepaald op ons kandidatuursplatform. De gegevens zullen automatisch 2 jaar bewaard worden.

Wat zijn uw rechten ?

Voor zover uw rechten niet in tegenspraak zijn met de wettelijke verplichtingen waaraan MLOZ zich moet houden, hebt u het recht:

 • op toegang tot de gegevens die MLOZ en zijn onderaannemers verwerken en die u aanbelangen
 • om te weten hoe MLOZ uw persoonlijke gegevens verwerkt
 • onjuiste of onvolledige gegevens te doen verbeteren
 • om gegevens volledig of gedeeltelijk te laten verwijderen (recht op vergetelheid)
 • om u te verzetten tegen de verwerking van alle of een deel van uw gegevens
 • de verwerking van uw gegevens te laten beperken

Deze rechten kunnen ook uitgeoefend worden door uw wettelijke vertegenwoordigers (voorlopig bewindvoerder inbegrepen) of door uw gemandateerde (professioneel adviseur, advocaat, bemiddelaar, ...), voor zover zij het bewijs van deze vertegenwoordiging kunnen voorleggen.

Hoe oefent u uw rechten uit?

Om een of meer van uw rechten uit te oefenen kunt u het beschikbare formulier op de website van MLOZ gebruiken (https://www.mloz.be/nl/privacy_form), of ons een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag versturen per e-mail (via privacy@mloz.be) of per post (MLOZ - DPO - Lenniksebaan 788 A, 1070 Brussel). Voeg daarbij een kopie toe van beide zijden van uw identiteitskaart.

Uw aanvraag wordt binnen 30 dagen na de indiening behandeld (of binnen 60 dagen als er in dezelfde tijdspanne een groot aantal aanvragen te behandelen is). Al naargelang het communicatiekanaal dat u gekozen hebt, wordt u per e-mail of per brief op de hoogte gebracht van de interventie die MLOZ uitgevoerd heeft op basis van uw aanvraag. Elke weigering tot interventie zal ook gemotiveerd worden.

De uitoefening van een of meer van uw rechten zal, wanneer nodig, gemeld worden aan de verwerkers aan wie de persoonlijke gegevens meegedeeld werden waarop de aanvraag slaat.

Als u niet akkoord gaat met een gegevensverwerking of met onze weigering om in te gaan op uw verzoek voor de uitoefening van een van uw rechten, kunt u contact opnemen met de Gegevensbeschermingsautoriteit, Persstraat 35 in 1000 Brussel of via de website https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/.

Kunt u uw toestemming intrekken?

In de veronderstelling dat de verwerking van uw gegevens steunt op uw instemming, hebt u het recht deze instemming op elk moment en zonder uitleg in te trekken.

In dat geval zal het rekruteringsproces geannuleerd worden.

Bent u onderworpen aan automatische besluitvorming, inclusief profilering? NEE

Lees ook