Conform de Europese verordening van 27 april 2016 over de bescherming van de gegevens (GDPR) handelt de Landsbond van de Onafhankelijke Ziekenfondsen (hierna 'de Landsbond') als verantwoordelijke voor de verwerking voor het beheer van de gegevens van de verplichte verzekering en heeft hij een afgevaardigde benoemd voor de bescherming van de gegevens. Die persoon kan u contacteren via het mailadres privacy@mloz.be, het online formulier: https://www.mloz.be/nl/privacy_form of per brief aan de Landsbond van de Onafhankelijke Ziekenfondsen - DPO - Lenniksebaan 788 A te 1070 Bruxelles.

Welke gegevens worden verwerkt?

Wanneer u zich inschrijft voor een van onze evenementen, geeft u uw toestemming voor de verwerking van de volgende gegevens: naam, voornaam/voornamen, organisatie, gezondheidsprofessional of niet, e-mailadres, RIZIV-nummer (als u een gezondheidsprofessional bent), taal en foto's en video's waarop of waarin u verschijnt.

Met welk doel worden uw gegevens verwerkt?

De Landsbond verwerkt uw gegevens:

 • met het oog op het goede beheer van het evenement waarvoor u bent ingeschreven, waaronder
  • het beheer van uw inschrijving
  • om u dienstmededelingen te sturen (per e-mail), met name om u inschrijvingsbevestigingen en herinneringen te sturen in verband met het evenement waarvoor u zich hebt ingeschreven of om u te vragen het evenement waaraan u hebt deelgenomen, te evalueren
  • om u in staat te stellen in te loggen op het platform dat aan het evenement gewijd is (in het geval van een online evenement)
  • om, indien van toepassing, de presentaties te krijgen die zijn gegeven tijdens het evenement waaraan u hebt deelgenomen
 • om opnieuw contact met u op te nemen om u uit te nodigen voor andere door de Landsbond georganiseerde evenementen
 • om de aanwezigheidslijst van de gezondheidsprofessionals op te stellen die in het kader van de permanente educatie van artsen aan het RIZIV moet worden toegezonden
 • om de foto's en video's waarop/waarin u voorkomt te gebruiken als sfeerbeelden van het evenement waaraan u hebt deelgenomen, voor de promotie van het evenement en eventuele volgende edities (met name in de papieren en webpublicaties van de Landsbond, met inbegrip van zijn sociale media)

 

Voor promotioneel gebruik van beelden waarin u verschijnt, die geen sfeerbeelden zijn en die duidelijk bedoeld zijn om uw persoon centraal te stellen en te promoten, of voor gebruik buiten de promotie van het evenement in kwestie, of het nu voor commerciële doeleinden is of niet, zal uw voorafgaande toestemming worden gevraagd.

Wat zijn onze informatiebronnen?

De gegevens die u aanbelangen, zijn afkomstig van uzelf, met uitzondering van de beelden en filmpjes waarop u voorkomt die verstrekt zijn door personen die foto's nemen of filmen tijdens het evenement (Landsbondmedewerkers of onderaannemers).

Worden uw gegevens veilig verwerkt?

Al deze gegevens worden verwerkt door hiertoe gemachtigd personeel dat contractueel onderworpen is aan een vertrouwelijkheidsplicht en het beroepsgeheim. Daarnaast zijn er veiligheidsmaatregels ingevoerd om de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van uw gegevens te garanderen.

Aan wie kunnen uw gegevens meegedeeld worden?

Uw persoonlijke gegevens kunnen meegedeeld worden aan de onderaannemers (of verwerkers) waarop we een beroep doen tijdens bepaalde evenementen. In dit geval worden de verstuurde gegevens beperkt tot wat strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van de missie die we eraan hebben toevertrouwd.

Hoelang worden uw gegevens bewaard?

Uw gegevens worden bewaard vanaf uw inschrijving tot u deze toestemming intrekt, met uitzondering van het RIZIV-nummer dat bewaard zal blijven gedurende drie jaar (duur waarin het RIZIV een controle kan uitvoeren op de aanwezigheidslijsten die we meedelen in het kader van de constante opleiding van de artsen).

Wat zijn uw rechten?

U hebt recht op toegang tot de gegevens verwerkt door de Landsbond die u aanbelangen, om te weten hoe uw persoonlijke gegevens worden verwerkt door de Landsbond, om de rechtzetting te vragen van elk onjuist of onvolledig gegeven, om de schrapping van alle of een deel van uw gegevens (recht op vergetelheid) te vragen, om u te verzetten tegen de verwerking van alle of een deel van uw gegevens en de verwerking van uw gegevens te beperken.

Kunt u uw toestemming intrekken?

U kunt uw toestemming op elk moment en zonder motivering intrekken om elk van de bovengenoemde doeleinden. De intrekking van uw toestemming geldt enkel voor de toekomst en leidt ertoe dat de hierboven vermelde gegevens verwijderd worden. U wordt bijgevolg ook niet meer rechtstreeks uitgenodigd door de Landsbond op de toekomstige evenementen die georganiseerd worden.

Hoe oefent u uw rechten uit?

Om een of meer van uw rechten uit te oefenen kunt u het beschikbare formulier op de website van de Landsbond van de Onafhankelijke Ziekenfondsen gebruiken (https://www.mloz.be/nl/privacy_form), of ons een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag versturen per e-mail (via privacy@mloz.be) of per post (Landsbond van de Onafhankelijke Ziekenfondsen - DPO - Lenniksebaan 788 A, 1070 Brussel). Voeg daarbij een kopie toe van beide zijden van uw identiteitskaart.

Uw aanvraag zal binnen de 30 dagen na de indiening verwerkt worden. In functie van de complexiteit van de aanvragen en het aantal, kan deze termijn verlengd worden met twee bijkomende maanden indien nodig. Al naargelang het communicatiekanaal dat u gekozen hebt, wordt u per e-mail of per brief op de hoogte gebracht van wat de Landsbond juist gedaan heeft op basis van uw aanvraag. Elke weigering zal ook gemotiveerd worden.

De uitoefening van een of meer van uw rechten zal, wanneer nodig, gemeld worden aan de verwerkers aan wie de persoonsgegevens meegedeeld werden waarop de aanvraag betrekking heeft.

Als u niet akkoord gaat met een gegevensverwerking of met onze weigering om in te gaan op uw verzoek voor de uitoefening van een van uw rechten, kunt u contact opnemen met de Gegevensbeschermingsautoriteit, Persstraat 35 in 1000 Brussel of via de website https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/.

Aanpassing van de disclaimer over privacy

Deze disclaimer kan mettertijd aangepast worden, meer bepaald in geval van nieuwe verwerkingen. We nodigen u uit om de laatste versie van onze disclaimer op onze website te raadplegen.

Lees ook