Conform de Europese Verordening van 27 april 2016 over de bescherming van gegevens (GDPR) treedt de Landsbond van de Onafhankelijke Ziekenfondsen op als verwerkingsverantwoordelijke voor het beheer van de gegevens van de verplichte verzekering en heeft de Landsbond van de Onafhankelijke Ziekenfondsen een bevoegde benoemd voor de gegevensbescherming (bereikbaar via e-mail naar privacy@mloz.be, via het onlineformulier https://www.mloz.be/nl/privacy_form of per brief aan de Landsbond van de Onafhankelijke Ziekenfondsen - DPO - Lenniksebaan 788 A in 1070 Brussel).

Welke gegevens worden verwerkt?

Wanneer u zich inschrijft voor een van onze evenementen, geeft u uw toestemming voor de verwerking van de volgende gegevens: naam, voornaam, organisatie, al dan niet gezondheidsprofessional, telefoon- of gsm-nummer, e-mailadres, taal en foto's en video's waarop of waarin u verschijnt.

Met welk doel worden uw gegevens verwerkt?

De Landsbond van de Onafhankelijke Ziekenfondsen verwerkt uw gegevens:

  • voor het goede beheer van het evenement waarvoor u zich ingeschreven hebt; dit betekent uw inschrijving beheren, u berichten sturen (per email of andere kanalen), onder meer om u de bevestiging van inschrijving en herinneringen voor het evenement te sturen, of om u te vragen het evenement te evalueren waaraan u deelgenomen hebt
  • om u, indien van toepassing, de presentaties te kunnen sturen die gebruikt werden tijdens het evenement waaraan u hebt deelgenomen
  • om contact met u op te nemen om u uit te nodigen voor andere evenementen die de Landsbond van de Onafhankelijke Ziekenfondsen organiseert
  • om de foto's en video's waarop of waarin u verschijnt, te kunnen gebruiken als sfeerbeelden van het evenement waaraan u hebt deelgenomen, om dit evenement en eventueel latere edities te promoten (onder meer in papieren en webpublicaties van de Landsbond van de Onafhankelijke Ziekenfondsen, met inbegrip van sociale media van de Landsbond van de Onafhankelijke Ziekenfondsen)
  • Voor promotioneel gebruik van beelden waarin u verschijnt, die geen sfeerbeelden zijn en die duidelijk bedoeld zijn om uw persoon centraal te stellen en te promoten, of voor gebruik buiten de promotie van het evenement in kwestie, of het nu voor commerciële doeleinden is of niet, zal uw voorafgaande toestemming worden gevraagd.

Wat zijn onze informatiebronnen?

De gegevens die u aanbelangen, zijn afkomstig van uzelf en van de personen die foto's nemen of filmen tijdens het evenement (Landsbond van de Onafhankelijke Ziekenfondsen-medewerkers of onderaannemers).

Worden uw gegevens veilig verwerkt?

Al deze gegevens worden verwerkt door hiertoe gemachtigd personeel dat contractueel onderworpen is aan het beroepsgeheim. Ook worden beveiligingsmaatregelen genomen om de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van uw gegevens te garanderen.

Aan wie kunnen uw gegevens meegedeeld worden?

Uw persoonlijke gegevens zullen niet meegedeeld worden aan derden.

Hoelang worden uw gegevens bewaard?

Uw gegevens worden bewaard zodra u inschrijft en tot u deze toestemming intrekt.

Wat zijn uw rechten?

U hebt het recht om toegang te krijgen tot uw eigen gegevens die de Landsbond van de Onafhankelijke Ziekenfondsen verwerkt, om te weten op welke manier de Landsbond van de Onafhankelijke Ziekenfondsen uw persoonlijke gegevens verwerkt, om de verbetering te vragen van onjuiste of onvolledige gegevens, om alle of een deel van uw gegevens te laten verwijderen (recht op vergetelheid), om u te verzetten tegen de verwerking van alle of een deel van uw gegevens, en om de verwerking van uw gegevens te beperken.

Kunt u uw toestemming intrekken?

U kunt uw toestemming op elk moment en zonder motivering intrekken. De intrekking van uw toestemming leidt ertoe dat de hierboven vermelde gegevens verwijderd worden. U wordt bijgevolg ook niet meer rechtstreeks uitgenodigd door de Landsbond van de Onafhankelijke Ziekenfondsen op de evenementen die georganiseerd worden.

Hoe oefent u uw rechten uit?

Om een of meer van uw rechten uit te oefenen kunt u het beschikbare formulier op de website van MLOZ gebruiken (https://www.mloz.be/nl/privacy_form), of ons een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag versturen per e-mail (via privacy@mloz.be) of per post (Landsbond van de Onafhankelijke Ziekenfondsen - DPO - Lenniksebaan 788 A, 1070 Brussel). Voeg daarbij een kopie toe van beide zijden van uw identiteitskaart.

Uw aanvraag wordt binnen de 30 dagen na de indiening behandeld (of binnen de 60 dagen als er in dezelfde tijdspanne een groot aantal aanvragen te behandelen is). Al naargelang het communicatiekanaal dat u gekozen hebt, wordt u per e-mail of per brief op de hoogte gebracht van de interventie die de Landsbond van de Onafhankelijke Ziekenfondsen uitgevoerd heeft op basis van uw aanvraag. Elke weigering tot interventie zal ook gemotiveerd worden.

De uitoefening van een of meerdere van uw rechten zal, wanneer nodig, gemeld worden aan de onderaannemers aan wie de persoonlijke gegevens meegedeeld werden waarop de aanvraag slaat.

Als u niet akkoord gaat met een gegevensverwerking of met onze weigering om in te gaan op uw verzoek voor de uitoefening van een van uw rechten, kunt u contact opnemen met de Gegevensbeschermingsautoriteit, Persstraat 35 in 1000 Brussel of via de website www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/.

Lees ook