Conform de Europese Verordening van 27 april 2016 over de bescherming van gegevens (GDPR) treedt de VMOB MLOZ Insurance op als verwerkingsverantwoordelijke voor het beheer van uw ziekteverzekeringscontracten (MLOZ - DPO,
Lenniksebaan 788 A  in 1070 Brussel of via de volgende link: https://www.mloz.be/fr/privacyMLOZInsurance). De VMOB MLOZ Insurance verwerkt uw gegevens met het oog op een betere dienstverlening aan de personen die aangesloten zijn op ons product Medicalia (deze verwerking is dus gebaseerd op ons rechtmatig belang).

Welke gegevens worden verwerkt?

De gegevens die verwerkt worden in het kader van de zoekmodule en het verzekeringsproduct Medicalia, zijn: naam, voornaam en de postcode of de gemeente waarin de zorgverleners (logopedisten, ergotherapeuten, diëtisten, psychologen, osteopaten, chiropractors, acupuncturisten en orthopedagogen) hun activiteit uitoefenen.

Met welk doel worden uw gegevens verwerkt?

MLOZ Insurance heeft lijsten met zorgverleners (logopedisten, ergotherapeuten, diëtisten, psychologen, osteopaten, chiropractors, acupuncturisten en orthopedagogen) opgesteld met de noodzakelijke gegevens om ze te identificeren, zodat:

  • enerzijds de ziekenfondsen (agent) onze leden Medicalia correct kunnen terugbetalen
  • en anderzijds onze leden Medicalia een zorgverlener bij hen in de buurt kunnen vinden of (rechtstreeks of via hun ziekenfonds) kunnen nagaan of de zorgverlener wel op een van onze lijsten staat.

Wat zijn onze informatiebronnen?

Voor de logopedisten, ergotherapeuten en diëtisten (met andere woorden de zorgverleners die erkend zijn door het RIZIV) komen de gegevens van het RIZIV.

Voor chiropractors, osteopaten en acupuncturisten bezorgen de zorgverleners zelf hun gegevens aan de verschillende Belgische verzekeringsinstellingen die de gegevens centraliseren en dan lijsten opstellen.

    • De gegevens van de chiropractors staan eveneens op de website van de Belgische vereniging van chiropractors (www.chiropraxie.org).
    • De gegevens van de acupuncturisten staan op de websites van BAF (Belgian Acupunctors Federation), EUFOM (Belgische beroepsfederatie van acupuncturisten) en ABADIC (Association Belge des Acupuncteurs Diplômés de Chine).

 

Voor de psychologen: de gegevens komen van de psychologencommissie en zijn beschikbaar op www.compsy.be.

Voor de orthopedagogen: de gegevens komen van de website van de Vlaamse Vereniging van Orthopedagogen (VVO) en van de tegemoetkomingsaanvragen die onze leden Medicalia indienen om terugbetaald te worden wanneer de orthopedagoog voldoet aan bepaalde criteria.

Worden uw gegevens veilig verwerkt?

Al deze gegevens worden verwerkt door hiertoe gemachtigd personeel dat contractueel onderworpen is aan het beroepsgeheim. Ook worden beveiligingsmaatregelen genomen om de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van uw gegevens te garanderen.

Aan wie kunnen uw gegevens meegedeeld worden?

Uw persoonlijke gegevens zullen via de zoekmodule voor zorgverleners beschikbaar zijn op onze website in het kader van ons product Medicalia.

Hoelang worden uw gegevens bewaard?

Uw gegevens worden bewaard tot u uw activiteit als zorgverlener die alternatieve geneeswijzen biedt, stopzet of tot u uw recht op bezwaar of uw recht op de schrapping van uw gegevens inroept.

Wat zijn uw rechten?

U hebt het recht om toegang te krijgen tot uw eigen gegevens die MLOZ Insurance verwerkt, om te weten op welke manier MLOZ Insurance uw persoonlijke gegevens verwerkt, om de verbetering te vragen van onjuiste of onvolledige gegevens, om alle of een deel van uw gegevens te laten verwijderen (recht op vergetelheid), om u te verzetten tegen de verwerking van alle of een deel van uw gegevens, en om de verwerking van uw gegevens te beperken.

Hoe oefent u uw rechten uit?

Om een of meer van uw rechten uit te oefenen kunt u het beschikbare formulier op de website van MLOZ gebruiken (https://www.mloz.be/nl/privacy_form), of ons een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag versturen per e-mail (via privacy@mloz.be) of per post (MLOZ - DPO - Lenniksebaan 788 A, 1070 Brussel). Voeg daarbij een kopie toe van beide zijden van uw identiteitskaart.

Uw aanvraag wordt binnen 30 dagen na de indiening behandeld (of binnen 60 dagen als er in dezelfde tijdspanne een groot aantal aanvragen te behandelen is). Al naargelang het communicatiekanaal dat u gekozen hebt, wordt u per e-mail of per brief op de hoogte gebracht van de interventie die MLOZ uitgevoerd heeft op basis van uw aanvraag. Elke weigering tot interventie zal ook gemotiveerd worden.

De uitoefening van een of meer van uw rechten zal, wanneer nodig, gemeld worden aan de verwerkers aan wie de persoonlijke gegevens meegedeeld werden waarop de aanvraag slaat.

Als u niet akkoord gaat met een gegevensverwerking of met onze weigering om in te gaan op uw verzoek voor de uitoefening van een van uw rechten, kunt u contact opnemen met de Gegevensbeschermingsautoriteit, Persstraat 35 in 1000 Brussel of via de website https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/.

Lees ook