Conform de Europese Verordening van 27 april 2016 over de bescherming van gegevens (GDPR) treedt de Landsbond van de Onafhankelijke Ziekenfondsen (hierna ‘de Landsbond’) op als verwerkingsverantwoordelijke voor het beheer van uw videobewakingssysteem en heeft de Landsbond een data protection officer aangeduid (deze is te bereiken op het adres privacy@mloz.be, via het onlineformulier: https://www.mloz.be/fr/eform/submit/formulaire-de-contact of door een brief te richten aan de Landsbond van de Onafhankelijke Ziekenfondsen - DPO - Lenniksebaan 788 A te 1070 Brussel).

Welke gegevens worden verwerkt en met welk doel?

De Landsbond verwerkt de gegevens afkomstig van zijn videobewakingssysteem, dit zijn de beelden die genomen worden met de bewakingscamera’s, om de veiligheid van de gebouwen, de goederen, het personeel en de bezoekers te garanderen.

Op welke basis stoelt de verwerking van uw gegevens?

De beelden worden verwerkt op basis van het gerechtvaardigde belang van de Landsbond en conform de wet van 21 maart 2007 tot installatie en gebruik van de bewakingscamera’s (ook wel ‘de Camerawet’ genoemd).

Wat zijn onze informatiebronnen?

De Landsbond verwerkt enkel de beelden genomen door de bewakingscamera’s die hij beheert. 

Worden uw gegevens veilig verwerkt?

Alleen de personeelsleden van de Landsbond die specifiek zijn aangeduid kunnen toegang krijgen tot de beelden.

Aan wie kunnen uw gegevens meegedeeld worden?

De beelden zullen meegedeeld kunnen worden op eenvoudig verzoek of op eigen initiatief  aan de politiediensten en aan de gerechtelijke overheden in de gevallen voorzien in de Camerawet.

Hoelang worden uw gegevens bewaard?

De beelden worden maximaal een maand opgeslagen, behalve als ze kunnen dienen als bewijs voor inbreuken of onbeschaafd gedrag of om de actoren ervan te identificeren. In dat geval worden de beelden tijdens de volledige procedure bewaard.

Wat zijn uw rechten?

Conform de bepalingen van de Camerawet, heeft u het recht om de beelden te raadplegen waarin u verschijnt en voor elk van hen te weten op welke manier ze verwerkt worden en voor welke doeleinden. De aanvraag zal gedetailleerde indicatoren moeten bevatten om het mogelijk te maken om de betreffende beelden specifiek te lokaliseren. Een kopie krijgen is niet mogelijk.

Bovendien hebt u, op voorwaarde dat de uitoefening van deze rechten niet in strijd is met de wettelijke verplichtingen (met name inzake bewaring) waaraan de Landsbond is onderworpen of dat de beelden niet als bewijs van een inbreuk dienen, het recht om de verwijdering van alle of een deel van de beelden te verzoeken.

Hoe oefent u uw rechten uit?

Om een of meer van uw rechten uit te oefenen kunt u het beschikbare formulier op de website van de Landsbond gebruiken (https://www.mloz.be/nl/privacy_form), of ons een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag versturen per e-mail (via privacy@mloz.be) of per post (Landsbond van de Onafhankelijke Ziekenfondsen - DPO - Lenniksebaan 788 A, 1070 Brussel). Voeg daarbij een kopie toe van beide zijden van uw identiteitskaart.

Uw aanvraag wordt binnen de 30 dagen na de indiening behandeld (of binnen de 60 dagen als er in dezelfde tijdspanne een te groot aantal aanvragen te behandelen zou zijn). Al naargelang het communicatiekanaal dat u gekozen hebt, wordt u per e-mail of per brief op de hoogte gebracht van wat de Landsbond juist gedaan heeft op basis van uw aanvraag. Elke weigering zal ook gemotiveerd worden.

De uitoefening van een of meer van uw rechten zal, wanneer nodig, gemeld worden aan de verwerkers aan wie de persoonsgegevens meegedeeld werden waarop de aanvraag betrekking heeft.

Als u niet akkoord gaat met een gegevensverwerking of met onze weigering om in te gaan op uw verzoek voor de uitoefening van een van uw rechten, kunt u contact opnemen met de Gegevensbeschermingsautoriteit, Persstraat 35 in 1000 Brussel of via de website https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/.

- Versie februari 2020 -