3 vragen aan Xavier Brenez

Wat is prioritair op vlak van preventie?

De Onafhankelijke Ziekenfondsen staan positief tegenover de aanpak van het Waals Parlement, dat in november 2018 een transversaal plan voor preventie en gezondheidspromotie in Wallonië goedkeurde. Dit plan is opgebouwd volgens de noden van zowel patiënten als burgers, met de medewerking van talloze gezondheidsprofessionals. Dit werk toont aan hoeveel uitdagingen en doelstellingen er zijn op vlak van gezondheidspromotie en preventie. De volgende cruciale stap is de ‘operationalisering’ ervan. Tot nu toe is er echter nog geen bijkomend budget vrijgemaakt. Dat is des te zorgwekkender omdat België achterophinkt met ons huidige preventiebudget.                                 

Wat is uw wens op vlak van geestelijke gezondheid?

De Onafhankelijke Ziekenfondsen stellen vast dat meer dan de helft van de psychologische problemen rond de leeftijd van 14 jaar beginnen. Voor ons is het daarom cruciaal om al vanaf de kindertijd actie te ondernemen rond geestelijke gezondheid, vooral door de preventiemaatregelen in scholen te versterken. Wij vinden ook dat andere oplossingen wenselijk zijn boven een ziekenhuisopname en wij willen deze ook bevorderen. Helaas zijn de wachtlijsten voor alternatieve opvangstructuren vaak ellenlang, want de instellingen zitten vol. Wij willen graag een raming van de noden op dit gebied. Er moet ook een reflectie komen over de financiële toegankelijkheid, want die bemoeilijkt het leven van de patiënten. Bovenop het aanbod aan instellingen  lijkt het ons belangrijk om de ambulante zorg te versterken, zodat de opvolging zo dicht mogelijk bij de patiënt en zijn omgeving kan gebeuren.

Wat zijn uw voorstellen voor verbeteringen op vlak van de governance?

In 2017 is de werking van de instellingen van het AVIQ geëvalueerd. Helaas werd deze evaluatie niet gevolgd door aanbevelingen voor wijzigingen in de decreten, namelijk over de versoepeling van het quorum of de samenstelling van bepaalde commissies. Wij pleiten voor een snelle aanpassing van het decreet over de oprichting van het AVIQ, om zo de werking van de verschillende organen te verbeteren.

Bovendien biedt de oprichting van de ‘Conseil de Stratégie et Prospective’ een reële kans op verbetering. Dit orgaan is een krachtig instrument om het gezondheidsbeleid in Wallonië te verbeteren, te introduceren en te promoten. Het gewest moet een middellange- tot langetermijnvisie op volksgezondheid ontwikkelen. Naar onze mening moet deze visie opgebouwd worden aan de hand van meetbare gezondheidsdoelstellingen, in het belang (en vanuit de behoeften) van de burgers. Tegelijkertijd moet vooral de adviserende functie doeltreffend geïnstalleerd en georganiseerd worden.

Lees ook