3 vragen aan Xavier Brenez

Welke vereenvoudigingen zijn nodig voor het Vlaamse gezondheidsbeleid in de toekomst?

Om te beginnen is het voor mij essentieel om de governance opnieuw te bekijken.  Na de bevoegdheidsoverdracht heeft de Vlaamse regering, in tegenstelling tot het federale niveau en de andere gewesten, niet gekozen voor medebeheer. De Vlaamse overheid laat officieel weinig ruimte voor samenwerking met belanghebbenden, administraties en actoren van het Vlaamse gezondheidssysteem. De Onafhankelijke Ziekenfondsen wensen dan ook dat de Vlaamse regering de verschillende sectoren formeel betrekt bij haar gezondheids- en welzijnsbeleid. Op een ander gebied: de veelheid aan bestaande budgetten voor kwetsbare mensen is voor hen soms moeilijk te begrijpen. Waardoor zij hun rechten niet altijd optimaal kunnen benutten. De overheid moet samen met de zorgkassen nagaan of het niet mogelijk is om een vereenvoudigd gezondheidsbudget uit te werken voor mensen met een zorgnood.

Met welke acties kunnen we ouderen langer thuis laten wonen?

In 2050 zal 1 op de 10 ouderen ouder zijn dan 80 jaar. Uit burgerenquêtes is gebleken dat ouderen zo lang mogelijk op eigen benen willen staan en verknocht zijn aan hun vertrouwde thuisomgeving. Volgens de Onafhankelijke Ziekenfondsen zou het een goed idee zijn om het financieringsbeleid van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) niet langer te koppelen aan de leeftijd. Er is ook nood aan een betere coördinatie van de financieringsbronnen, bv. op vlak van huisvesting en welzijn. Langer thuis blijven wonen, mag het isolement van ouderen overigens zeker niet versterken. Daarom zijn andere passende maatregelen nodig. Hoe zit het bv. met de rol van de mantelzorgers? Er is een passend kader nodig om hen te ondersteunen. De nieuwe Vlaamse regering moet daarom meer investeren in ondersteuning met flexibele vormen van thuiszorg, co-huisvesting en institutionele respijtzorg, zodat de mantelzorger een broodnodige pauze kan nemen.

Wat zijn uw wensen op vlak van geestelijke gezondheid?

Eigenlijk zou het preventiebudget op alle niveaus met 50 % omhoog moeten.  Het principe ‘Health in all policies’ moet in de praktijk worden gebracht: niet alleen door de bewustmaking van jongeren in het onderwijs, maar ook in andere sectoren. De geestelijke gezondheid van onze jongeren verdient meer aandacht. In Vlaanderen zijn er 3 zelfmoorden per dag, wat hoger is dan het Europese gemiddelde. Meer dan de helft van de psychologische problemen begint rond de leeftijd van 14 jaar. Het werk aan de geestelijke gezondheid van kinderen begint in de klas. Er moet een kwalitatief preventieplan voor de geestelijke gezondheid komen, waarbij jongeren en onderwijzend personeel betrokken worden. Leerkrachten moeten psychologische problemen sneller kunnen opsporen.

Lees ook