Wat is onze visie over de gezondheidszorg?

Om het hoofd te bieden aan de toekomstige uitdagingen en om een proactieve actor in de gezondheidssector te blijven, engageren we ons voor een duurzaam beleid gebaseerd op vijf pijlers: 

 1. Een systeem met aandacht voor de noden van de patiënt en toegespitst op de prioriteiten voor de volksgezondheid
 2. Fysieke en financiële toegang tot medische verzorging voor de patiënt
 3. Respect voor de patiënt, zijn keuzevrijheid, privéleven en gelijke behandeling
 4. Doelmatig gebruik van het systeem om de administratieve kosten voor alle actoren te beperken
 5. Noodzakelijk evenwicht tussen medische innovatie en gezondheidskosten

 

10 krijtlijnen voor de toekomst van de gezondheidszorg

Een geïntegreerde visie over gezondheidszorg ONTWIKKELEN

Door de regionalisering en versnippering van de bevoegdheden is een vlotte samenwerking tussen de verschillende machtsniveaus erg belangrijk.

Concrete voorstellen:

 • Een gecoördineerde visie over gezondheidszorg tussen de verschillende machtsniveaus uitwerken en dan omzetten in een nationaal gezondheidsplan. Dit plan moet meetbare doelstellingen bevatten en opgevolgd worden in de verschillende parlementen
 • Belangrijke instellingen (KCE, eCare, eHealth, het Intermutualistisch Agentschap) interfederaal laten werken om gegevens te delen en te analyseren
 • Engagementen bepalen voor de primaire preventie (promoten van een gezonde levensstijl, screenings, vaccinatie, …) van chronische ziektes
 • Systemen creëren voor het meten van gezondheidsindicatoren

Chronische ziektes AANPAKKEN

Concrete voorstellen:

 • Prioritaire doelgroepen identificeren, samen met de belangrijkste diagnoses die hun identificatie toelaat
 • De te registreren gegevens bepalen die de beste opvolging van chronisch zieken en publieke initiatieven verzekert
 • De huidige zorgtrajecten omzetten naar programma’s rond ‘Disease Management’
 • De aanbevelingen bepalen, waaraan programma’s rond ‘Disease Management’ moeten beantwoorden
 • Streven naar het halen van de doelstellingen in het ‘Plan chronisch zieken’
 • De registratie en verdeling van de gegevens organiseren, om zo beter geïnformeerde beslissingen te nemen
 • De specialisering van paramedici bevorderen en nieuwe medische beroepen erkennen

Oplossingen voor afhankelijkheid VINDEN

Concrete voorstellen:

 • Mechanismen creëren om regelmatig de perspectieven en noden die gepaard gaan met afhankelijkheid in te schatten
 • De onafhankelijkheid van en thuiszorg voor ouderen bevorderen
 • Veilige en gespecialiseerde voorzieningen voor mensen met dementie opleggen in rusthuizen (plan Dementie)
 • De mogelijkheden voor de ontwikkeling van een afhankelijkheidsverzekering analyseren

Een kwalitatief en efficiënt beleid rond geneesmiddelengebruik VOEREN

Concrete voorstellen:

 • De huidige maatregelen rond de prijscontrole van geneesmiddelen versterken
 • Een reeks maatregelen bepalen rond het voorschrijfgedrag
 • Een ‘Globaal Farmaceutisch Dossier’ ontwikkelen
 • Initiatieven steunen rond continue begeleiding van de patiënt met het oog op een betere therapietrouw
 • De mechanismen rond risicodeling samen met de farmaceutische industrie herbekijken
 • Hoofdstuk IV herbekijken
 • De terugbetaling van off-label geneesmiddelen toestaan

Het aantal arbeidsongeschiktheden VERMINDEREN

Concrete voorstellen:

 • De rol van de verschillende actoren herbekijken, door ze verantwoordelijk te maken voor het beheer van arbeidsongeschiktheid en werkhervatting
 • De regels rond arbeidsongeschiktheid moderniseren
 • De regels rond invaliditeit moderniseren
 • Een versnelde oproepprocedure in werking stellen

De financiering en terugbetaling van medische verzorging HERVORMEN

Concrete voorstellen:

 • Een volledige hervorming van de nomenclatuur op basis van een objectieve methodologie
 • De financiering van intellectuele/medische handelingen en de financiering van technische prestaties splitsen
 • De financieringsmechanismes van ziekenhuizen omzetten naar een transparant, evenwichtig en vereenvoudigd systeem
 • De financiering van de eerstelijnszorg herbekijken
 • Een efficiënt systeem voor het beheer van ‘outliers’ op touw zetten

Het gebruik van medische technologieën OPTIMALISEREN

Concrete voorstellen:

 • Het studieprogramma van het KCE afstemmen op de politieke agenda
 • De dimensies bepalen binnen de aanbevelingen voor een goede aanpak
 • Een goedkeuring voor tijdelijke terugbetaling bepalen, met een evaluatie van de resultaten
 • De samenwerking tussen Europese HTA-agentschappen bevorderen
 • De programmering verbeteren, door specialisaties en samenwerkingsakkoorden tussen de ziekenhuisstructuren aan te moedigen

De overlegmechanismen HERBEKIJKEN

Concrete voorstellen:

 • Het overleg kaderen binnen het behalen van gezondheidsdoelstellingen, gedefinieerd door de overheden
 • De Commissie voor begrotingscontrole toestaan om een arbitrage voor te stellen
 • De tariefzekerheid voor de patiënt en financiële transparantie versterken

De institutionele, administratieve en reglementaire vereenvoudiging BEVORDEREN

Concrete voorstellen:

 • Al de federale materies rond gezondheid verenigen in één instelling
 • De veelheid aan inkomstencontroles afschaffen
 • Een unieke medische controle invoeren door de adviserend artsen
 • De toepassing van de sociale derde betaler aanmoedigen
 • Alle forfaits toegekend aan chronisch zieken herzien, om ze op te nemen in één systeem
 • De verplaatsingskosten van zieken en zorgverleners uniformiseren
 • De noodzakelijke opvattingen bepalen voor de regels rond de vernieuwing van verstrekkingen
 • Het begrip ‘gezinslast’ aligneren in alle sectoren van de sociale zekerheid
 • De regels voor de berekening van de arbeidsongeschiktheidsuitkering vereenvoudigen
 • IT-projecten binnen de gezondheidszorg versnellen

Het gezondheidssysteem en zijn actoren METEN en MONITOREN

Concrete voorstellen:

 • De performantie van de Belgische gezondheidszorg meten
 • Domeinen die een grote uitdaging zijn voor ons gezondheidssysteem voorrang geven
 • Het platform eCare operationeel maken
 • De databases inventariseren
 • De inzameling, de kwaliteit en het beheer van relevante gegevens optimaliseren
 • Performantie- en kwaliteitsindicatoren publiceren 

Lees ook