Op 14 oktober 2018 trekken we met z’n allen naar de stembus voor de Gemeenteraadsverkiezingen. Dat gezondheid een prominent thema zal zijn, is nu al zeker. Gemeentes investeren meer en meer in een kwaliteitsvol gezondheidsbeleid. Welke klemtonen kunnen ze daarbij leggen? De Onafhankelijke Ziekenfondsen steken de hand uit naar de gemeentes met 6 aanbevelingen. 

Projecten rond evenwichtige voeding, begeleiding van kwetsbare inwoners, preventie van alcoholmisbruik, …: gemeentes investeren steeds meer in een sterk lokaal beleid rond gezondheid en sociale ondersteuning. Die rol van de lokale besturen zal enkel nog groeien. Denk maar aan de hervorming van de eerstelijnszorg naar 60 lokale zorgzones, de toekomstige integratie van de OCMW’s in de gemeentebesturen, …

Die verschillende evoluties en nieuwe bevoegdheden zijn een grote uitdaging voor de gemeentes, maar ze bieden tegelijk ook vele kansen. Onder meer rond een nauwere samenwerking met de ziekenfondsen. De Onafhankelijke Ziekenfondsen doen 6 aanbevelingen voor een sterk toekomstig gezondheidsbeleid in de Vlaamse gemeentes, waarbij de burger centraal staat!

1. Maak werk van preventie

Slechts 3% van het gezondheidsbudget in de Europese landen gaat naar preventie. Gemeentes moeten het goede voorbeeld geven en volop de kaart van preventie trekken. Hoe? Door gezondheidsdoelstellingen te integreren in hun toekomstige gezondheidsbeleid, bv. rond meer gezonde voeding op school, sensibilisering over binnenhuisvervuiling, … Door hun ervaring, expertise en direct contact met hun leden kunnen de ziekenfondsen een essentiële rol spelen rond projecten op vlak van preventie en gezondheidspromotie. Gezondheid gaat trouwens niet alleen om de zorgsector, maar ook om onderwijs, huisvesting, industrie, … De Onafhankelijke Ziekenfondsen steunen deze ‘Health in all policies’-aanpak, die ook op lokaal niveau een belangrijke voorwaarde is om gezond te leven.

2. Neem de regie in handen

De Onafhankelijke Ziekenfondsen staan achter het project ‘Geïntegreerd Breed Onthaal’, waarbij OCMW’s, CAW’s en de Diensten Maatschappelijk Werk van de ziekenfondsen (DMW’s) samenwerken om kwetsbare mensen op te sporen en te ondersteunen. Daarbij moeten de gemeentebesturen de regie in handen nemen. Want zij zijn goed geplaatst om lokale sociale noden te detecteren. De rol van de ziekenfondsen is alvast duidelijk: zij zijn en blijven dé toegangspoort tot het zorglandschap voor de burgers. Wie kan hen met zo’n sterk uitgebouwd, kwalitatief netwerk beter wegwijs maken in het aanbod van lokale sociale dienstverlening (poetshulp, thuisverpleging, …)? Om die lokale diensten nog verder uit te breiden, kunnen gemeentes het sociale ondernemerschap stimuleren. Denk maar aan nieuwe kinderopvang in samenwerking met de gemeente of bestaande thuiszorgdiensten die inspelen op lokale noden. 

3. Hou rekening met het regionaal en federaal beleid

De gemeente mag geen eiland zijn. De lokale besturen moeten hun beleid afstemmen op de evoluties op regionaal en federaal vlak. Denk maar aan de hervorming van de eerstelijnszorg in Vlaanderen naar 60 lokale zorgzones, waarbij de gemeentes een belangrijke rol te spelen hebben. Of de federale ziekenhuishervorming naar 14 netwerken in Vlaanderen. Gemeentes moeten deze evoluties nauwgezet opvolgen, met het oog op een vlotte samenwerking tussen de eerste- en de tweedelijnszorg, de stijgende nood aan thuiszorg, …

4. Erken de rol van de ziekenfondsen

De ziekenfondsen zijn hét aanspreekpunt voor de burger rond gezondheid en sociale ondersteuning, met de Diensten Maatschappelijk Werk (DMW’s) die de eerstelijnszorg voor de burger coördineren en een belangrijke verbindende rol spelen. Voor de Vlaamse sociale bescherming (VSB) zijn de zorgkassen het unieke loket. De gemeentes moeten die cruciale rol erkennen en optimaal gebruik maken van het netwerk, de expertise en de dienstverlening van de ziekenfondsen. Dat zal zorgen voor een sterk gezondheidsbeleid rond de patiënt, met een grotere herkenbaarheid bij de burger en een efficiënt gebruik van de beschikbare middelen. 

5. Garandeer keuzevrijheid voor de burger

Lokale zorgzones, samenwerkingsverbanden met lokale actoren, …: binnen die context is het belangrijk om de neutraliteit te bewaren. Alleen zo krijg je lokale pluralistische netwerken, waarin de burger centraal staat en hij in alle onafhankelijkheid de beste keuze van zorg- en dienstverlener kan maken. 

6. Zet in op thuiszorg en buurtwerking

We worden met z’n allen ouder. Die vergrijzing dwingt ons om werk te maken van een goede zorgomkadering voor ouderen in de eigen thuisomgeving. Gemeentes kunnen daarbij een belangrijke rol spelen, door bv. met preventieve detectie kwetsbare ouderen op te sporen, een zorgcoördinator aan te duiden, aanpassingen in de woning en de omgeving te ondersteunen, … Naast een betere thuiszorg kunnen gemeentes ook buurtwerking aanmoedigen. Ook digitaal, kijk maar naar een initiatief als Helpper dat hulpzoekers en hulpverleners bij elkaar brengt. 

Meer info!

Ontdek het volledige memorandum: PDF-pictogram memorandum_gemeenteraadsverkiezingen