Syndicate

Syndicate content

Memoranda

Printervriendelijke versie

Ieder jaar versturen de Onafhankelijke Ziekenfondsen een reeks officiële standpunten, onder de vorm van memoranda. Een gelegenheid om hun waarden te verdedigen in verschillende dossiers binnen de ziekte- en invaliditeitsverzekering en de gezondheidszorg. Ontdek onze memoranda hieronder.

Laten we het ziekenfondsheruitvinden: 6 prioritaire hervormingen voor de Onafhankelijke Ziekenfondsen

PacteNljpg_Page1.jpg

De ziekenfondsen zijn één van de pijlers van ons systeem van sociale bescherming, maar ze moeten ook nu blijven evolueren en opnieuw hun plaats zoeken in een omgeving die voortdurend verandert. De Onafhankelijke Ziekenfondsen hebben nagedacht over de rol die ze in deze veranderende context willen spelen. Een verantwoordelijke en innoverende actor zijn voor hun leden: dat is de ambitie van de Onafhankelijke Ziekenfondsen. Daarom vinden jullie hieronder zes prioritaire  hervormingsvoorstellen. Hopelijk kunnen ze de beleidsmakers inspireren en zullen ze de verwachte veranderingen in gang zetten.

View PDF online / Download PDF

De rol en financiering van het ziekenhuis in het gezondheidszorglandschap van morgen

swoosh100px-10.jpg

In de OESO-statistieken doet de Belgische gezondheidszorg het relatief goed. De gemiddelde Belg zal zeggen dat hij tevreden is. En toch kan je stellen dat er een “state of urgency” is om binnen de gezondheidszorg te hervormen. De ziekenhuisfinanciering is daarbij een belangrijke uitdaging. Er blijkt dus een reële nood te bestaan over het feit dat de ziekenhuisfinanciering grondig herzien moet worden.

View PDF online / Download PDF

Memorandum van de Onafhankelijke Ziekenfondsen - Verkiezingen van 25 mei 2014

covermemonl2.jpg

9 prioriteiten voor de Onafhankelijke Ziekenfondsen naar aanloop van de verkiezingen van 25 mei 2014. Een toekomstvisie over een gezondheidszorg die een andere aanpak en een aanpassing van de wetgeving vereist.

View PDF online / Download PDF

10 krijtlijnen voor de toekomst van de gezondheidszorg

._0

Het is vandaag meer dan ooit nodig om een globale visie uit te stippelen voor de gezondheidszorg in België. Deze visie is des te noodzakelijker in een context van versnippering van de bevoegdheden en de beslissingsprocessen. Als onafhankelijke en apolitieke speler, hebben wij er met opzet voor gekozen om de « Visie van de Onafhankelijke ziekenfondsen op de evolutie van de gezondheidszorg » te publiceren, los van enige politieke agenda.  We hopen natuurlijk wel dat dit werkstuk in goede aarde zal vallen.

View PDF online / Download PDF

De derde betaler en het persoonlijke aandeel van de patiënt

Het honorarium betreffende de geneeskundige verstrekkingen, bepaald door de wet van 14 juli 1994, bestaat uit 2 bedragen: 1)het bedrag ten laste van de ziekteverzekering dat terugbetaald wordt door het ziekenfonds, 2) het persoonlijke aandeel dat ten laste blijft van de patiënt. De prijs wordt bepaald op een manier die garandeert dat de gezondheidszorg toegankelijk is voor iedereen. De zorgverlener kan en mag in bepaalde gevallen een supplement innen, dat eveneens ten laste is van de patiënt.

View PDF online / Download PDF

De financiering van de geneeskundige verzorging: terugbetaling per handeling of via een forfait?

Ons terugbetalingsstelsel omvat 2 systemen: de terugbetaling per handeling en de forfaitaire terugbetaling. Dit is de toekenning van een forfaitair bedrag voor een geheel van specifieke verzorging. De terugbetaling per handeling heeft zowel betrekking op de ambulante medische verstrekkingen, als op de geneeskundige verstrekkingen in het ziekenhuis. Er wordt meer en meer gewerkt met forfaits, zeker in de sector van de ziekenhuizen (opnameforfait, forfait voor de medische beeldvorming, de klinische biologie, de verpleegdag, geneesmiddelen, …) en wat de revalidatie betreft (overeenkomsten voor de behandeling van specifieke aandoeningen). Ook bij de financiering van de wijkgezondheidscentra komen er forfaitaire bedragen aan te pas.

View PDF online / Download PDF

Een evenwichtige vergoeding van de arbeidsongeschiktheid

De uitkeringen van loontrekkenden worden berekend op basis van de in werkelijkheid gederfde bezoldiging (actieve personen) of van een fictieve bezoldiging (werklozen). Het percentage verschilt naargelang de gezinstoestand van de gerechtigde en de duur van de arbeidsongeschiktheid. Dankzij de toekenning van minimumbedragen zijn de verzekerden zeker van een minimuminkomen. Maximumbedragen begrenzen de inkomsten van arbeidsongeschikte gerechtigden, zodat de begroting van de ziekteverzekering binnen de perken kan worden gehouden.

View PDF online / Download PDF