Syndicate

Syndicate content

Disclaimer

Printervriendelijke versie

Draagwijdte van de op deze site vermelde informatie en intellectuele eigendom

Deze site wenst algemene informatie te verschaffen aan de verschillende partijen die betrokken zijn bij de gezondheidszorg, over MLOZ, zijn ziekenfondsen en de verbonden entiteiten, maar tevens over hun activiteiten, dit is de uitvoering van de verplichte verzekering geneeskundige verzorging en uitkeringen (gecoördineerde wet van 14 juli 1994) en de uitvoering van de vrije en aanvullende verzekering (wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen).

MLOZ stelt alles in het werk opdat de door deze site verstrekte informatie correct en actueel zou zijn. MLOZ kan echter niet garanderen dat alle informatie passend, juist, pertinent en volledig is. Het is niet de bedoeling dat deze informatie het advies van een specialist of professionele hulpverlener vervangt. MLOZ wijst overigens iedere verantwoordelijkheid af voor het gebruik van op deze site verkregen informatie of voor de inhoud van informatie afkomstig van andere sites waarnaar hij verwijst (idem voor de producten en diensten die er aangeboden worden), of nog voor het ontbreken van welbepaalde informatie.

Tenzij anders vermeld, behoren de rechten qua intellectuele eigendom van de inhoud van de site (waaronder o.a. teksten, foto’s, tekeningen, logo’s, lay-out, enz. …) en van alle gegevens die samen deze site vormen (architectuur), toe aan de Landsbond van de Onafhankelijke Ziekenfondsen. In afwijking van wat voorafgaat, is iedere integrale of partiële reproductie (in de vorm van citaten) toegestaan voor zover, bij de overname van de informatie (tekst, foto’s, enz…), de volgende voorwaarden nageleefd worden : vermelding, voor elke overname (artikels, foto’s, enz…) van de bron “Landsbond van de Onafhankelijke Ziekenfondsen”.

Voor die vermelding moet een hyperlink gemaakt worden naar de site www.mloz.be.  De informatie die overgenomen wordt van deze site, mag nooit in een andere copyright geplaatst worden dan deze van de Landsbond van de Onafhankelijke Ziekenfondsen.

Tenzij met voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van MLOZ, zal iedere aanpassing, vertaling, schikking, verhuring en andere exploitatie, volledige of gedeeltelijke wijziging van deze site, onder welke vorm en met welk middel dan ook (elektronisch, mechanisch of andere vorm) verboden zijn en strafbaar zijn met gerechtelijke vervolging, overeenkomstig de geldende wetgeving.

Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Gegevens die de bezoeker invoert of registreert op de website, mogen verwerkt worden in de bestanden van MLOZ, alsook van zijn verbonden entiteiten en van de bedrijven waarmee MLOZ contractuele verbintenissen aangegaan heeft in het kader van zijn activiteiten. De verwerking kan de mededeling of de uitwisseling van gegevens onder bepaalde verbonden entiteiten omvatten.

MLOZ zal de nodige maatregelen treffen, opdat die derden de vertrouwelijkheid van de gegevens zouden naleven en de veiligheid ervan zouden garanderen.

De bezoeker heeft het recht om kennis te nemen van  zijn persoonsgegevens en om desgevallend een rectificatie of schrapping daarvan te vragen overeenkomstig de regels, bepaald door de wet van 8 december 1992.  Hij dient zich hiertoe schriftelijk te wenden tot het volgende adres: MLOZ, ondernemingsnummer 411.766.483, gevestigd in de Sint-Huibrechtsstraat 19 te 1150 Brussel en hij dient een kopie van zijn identiteitskaart bij te voegen.

Tenzij de bezoeker zich hier formeel tegen verzet, mogen de gegevens gebruikt worden voor commerciële doeleinden en met het oog op communicatie.

De bezoeker heeft tevens het recht om zich, op verzoek en gratis, te verzetten tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens voor doelstellingen in het kader van de direct marketing.

Voor alle nadere inlichtingen over onze geautomatiseerde verwerkingen, kunt u terecht bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer.